Pràctiques en centre d’alumnes de FP

Des del curs 2018-19 tenim alumnes en pràctiques de l’IES Les Salines.

La formació en centres de treball (FCT)

Són pràctiques formatives no laborals que realitzen els alumnes d’ensenyaments postobligatoris en centres de treball situats a l’entorn dels centres on cursen els seus estudis, mitjançant un acord de col·laboració que subscriuen l’escola i l’empresa. Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu (curricular) d’aquests ensenyaments.

Què suposen per a l’alumne?

El coneixement del món laboral i de l’empresa. La possibilitat d’estar en contacte amb la tecnologia més avançada. Completar la seva formació professional, per tal de capacitar-se per a la seva incorporació al treball. L’obtenció d’una formació adaptada a llocs de treball específics. L’apropament a la cultura d’empresa. L’experiència en el món del treball com a pas per a la primera ocupació. L’inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques. La superació del mòdul/crèdit de Formació en centres de treball per als alumnes de cicles formatius.
Què ofereixen a l’empresa?

La captació de futurs operaris especialitzats. Col·laborar en la formació dels joves aprenents. Oferir l’accés dels joves a la seva primera ocupació. Relacionar-se amb els centres educatius. No implica serveis retribuïts ni vinculació laboral.

Què és un acord de col·laboració per a la formació en centres de treball?

És un document, subscrit amb un model oficial, entre l’escola i l’empresa, per tal que alumnes d’ensenyaments secundaris post-obligatoris puguin realitzar pràctiques formatives, no retribuïdes, que completen la seva formació teòrica.
Com s’estableix un acord de col·laboració?

Un cop establertes les condicions entre el centre docent i el centre de treball, s’ha d’emplenar i signar el model oficial d’acord, que l’ha d’autoritzar abans de l’inici de les pràctiques el Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial. Cadascuna de les parts implicades es queda amb una còpia de l’acord autoritzat.

Durada de les pràctiques

La durada de la formació pràctica en centres de treball serà la que estableixi el disseny curricular del cicle formatiu, que oscil·la entre les 300 i les 700 hores aproximadament organitzades en un temps de 4 hores diàries i 20 de setmanals si es compaginen les pràctiques amb l’activitat en el centre o bé de 8 hores diàries fins a un màxim de 40 de setmanals si es fan de forma intensiva.

Alumnes que poden fer aquestes pràctiques

Tots els que estiguin matriculats i cursin cicles formatius de grau mitjà i superior, cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, d’ensenyaments esportius, programes de formació i inserció, i batxillerat en qualsevol de les seves especialitats.
Escoles i empreses que poden establir acords de pràctiques

Podran formalitzar els acords de col·laboració per a la realització de la formació pràctica en centres de treball, d’una banda, els centres docents públics i privats de Catalunya que imparteixen els ensenyaments corresponents i d’altra, les empreses, les entitats i els organismes i administracions públics col·laboradors, que estiguin prèviament homologats per acollir alumnat.

Control i seguiment de la formació pràctica en centres de treball

Al centre docent:
El coordinador de formació professional.
Els tutors de pràctiques professionals.

A l’empresa:
Una persona responsable (tutor d’empresa), que en fa el seguiment amb el coordinador de formació professional o de pràctiques professionals del centre educatiu, del Pla d’activitats que l’alumne ha de realitzar a l’empresa.

A l’Administració:
El Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals, que s’ocupa d’autoritzar els acords i donar el suport necessari per fer el seguiment d’aquestes pràctiques.

Assegurança

L’estada d’FPCT va acompanyada per una cobertura per a l’alumnat que estigui matriculat i compleixi els requisits reglamentaris:

  • Assegurança escolar: Accidents escolars (lesions sofertes en activitats vinculades a la seva condició d’estudiant), malalties i infortunis familiars, fins als 28 anys. L’atenció sanitària serà oferta a través dels centres sanitaris públics i concertats.
  • Pòlissa d’assegurança d’accidents personals: Mort o invalidesa durant l’activitat ocupacional, així com in itinere. Per a tot l’alumnat de centres públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya que facin pràctiques en empreses.
  • Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial: Danys corporals o materials patits per terceres persones i causats, per acció o per omissió, per l’alumnat en pràctiques, cobrint les conseqüències econòmiques que se’n derivin. Cobreix tot l’alumnat de centres públics de titularitat de la Generalitat de Catalunya.

En cas d’accident o incident, cal comunicar-ho a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial a través del coordinador o coordinadora territorial.