Expedició de títols

Nivells bàsic A2 i intermedi B1

L’alumnat que hagi superat el 2n curs obté el Certificat de nivell bàsic.
L’alumnat oficial de 3r o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de nivell intermedi B1.
Procediment:

  • L’escola expedeix els certificats de manera automàtica sense que calgui sol·licitud prèvia ni pagament de taxes.
  • Es pot recollir personalment a partir de mitjans de juliol a la secretaria del centre presentant el DNI, passaport o NIE de la persona interessada.

Nivell Intermedi B2 i Nivell avançat C1

  • L’alumnat oficial de 5è o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de nivell avançat.
  • L’alumnat que superi la prova de C1 obté el certificat corresponent.

Procediment:
Els Certificats dels nivells Intermedi B2 i Avançat C1 els expedeix el Departament d’Educació prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents.

  1. Emplenar la Sol·licitud de títol acadèmic i professional no universitari corresponent i lliurar-la presencialment al centre a partir del mes d’octubre.

2. Abonar les taxes d’expedició amb el document de pagament emès per l’escola.
-Amb el codi de barres a través dels caixers del Servicaixa de “La Caixa”
-Al portal de pagament de “La Caixa”
3. Retornar a la secretaria del centre el comprovant de pagament juntament amb el document de pagament.
En el moment que l’escola rebi el títol, s’avisa per correu ordinari als interessats.
Els títols s’han de recollir personalment a la secretaria del centre presentant el DNI, NIE o passaport i el resguard de pagament de les taxes.

TIPUS DE TAXES (Certificats de nivell Intermedi B1 i Avançat C1)

  • Ordinària: 74,65 €
  • Famílies nombroses generals o monoparentals: 37,50 €
  • Famílies nombroses de categoria especial: Exempts
  • Discapacitat igual o superior al 33%: Exempts