Normes d’organització i funcionament

NOFC 2020

NORMATIVA CURS 2019-20

A la nostra pàgina web www.eoidelprat.cat trobareu tota la informació i els documents esmentats en aquesta normativa.

 1. Condicions generals com a alumne/a oficial

No està permès ser alumne/a oficial (matriculat en un curs extensiu) i matricular-se com alumne/a lliure del mateix idioma dins del mateix curs escolar, en la mateixa o en diferents EOI.  L’incompliment d’aquesta norma comporta l’anul·lació de la matrícula oficial (RESOLUCIÓ ENS/2304/2012, de 29 d’octubre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2012-2013 per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes. Punt 1.2.)

 1. Alumnes menors d’edat

D’acord amb les instruccions del Departament d’Educació, l’alumnat menor de 18 anys ha de justificar al seu professor o la seva professora, per escrit i amb antelació, les faltes d’assistència que no responguin a causes imprevistes. Els justificants han d’anar signats pels pares o tutors. En cas de respondre a causes imprevistes (malaltia, exàmens oficials etc.) els pares o tutors han de comunicar al centre l’absència del menor d’edat, que posteriorment ha d’aportar el justificant. Si l’absència de l’alumne/a menor d’edat es produeix sense notificació prèvia, el centre la comunicarà immediatament als seus pares o tutors per SMS. Podeu trobar el justificant d’absències de menors a la nostra pàgina web o a la Secretaria del centre.

Els pares o tutors dels alumnes menors d’edat poden sol·licitar una entrevista amb el/ la professor/a en qualsevol moment del curs dins de l’horari d’atenció establert.

Dimarts 22 d’octubre de 2019 a les 18:00 tindrà lloc una reunió informativa amb els pares dels alumnes menors. 

 1. Autoritzacions

Alumnat antic: passeu per secretaria si hi ha algun canvi respecte a l’autorització de drets d’imatge i altres que vàreu signar el curs passat o bé si no la vàreu signar aleshores.

 

Alumnat nou: el primer dia de classe es distribuirà el full “Autorització dels drets d’imatge” i altres que haureu de retornar signats al vostre professor/a. 

Els alumnes menors d’edat hauran de tornar signats pels seus pares o tutors els documents següents: “Autorització dels drets d’imatge”, “Autorització sortides alumnes menors” i “Autorització d’ús de serveis i recursos digitals a internet”.

 1. Assessorament pedagògic 

A l’inici del curs escolar, s’informarà els alumnes sobre els objectius a assolir a final de curs, i sobre els criteris i els instruments que s’utilitzaran per avaluar-los. Al llarg del curs el professorat durà a terme, com una mínim, una sessió d’assessorament pedagògic individualitzat per tal d’informar l’alumne/a sobre el seu procés d’aprenentatge. Els alumnes també poden sol·licitar una entrevista amb el seu professor/a quan ho considerin necessari. En el cas d’alumnes menors, els pares també podran demanar una entrevista. 

 1. Moodle, GoogleClassroom i APP Centrosnet

La plataforma Moodle del centre (http://agora-eoi.xtec.cat/eoielprat/moodle/) és una eina d’aprenentatge i de comunicació indispensable per al seguiment del curs, i per tant és obligatori donar-se d’alta la primera setmana de classe. El professorat us donarà instruccions sobre com fer-ho. 

Alguns professors fan servir l’entorn virtual GoogleClassroom per les seves classes. 

Per una altra banda, l’APP de Centrosnet també és un requeriment del curs , ja que us permetrà rebre les notificacions d’absències de professorat, consultar les vostres absències i els resultats acadèmics. Els primers dies de classe us ensenyarem com instal.lar-la i utilitzar-la.

 1. Sistema d’avaluació

A primer (A1) i segon curs (A2) la qualificació final deriva dels resultats obtinguts a l’avaluació continua (50% de la nota) i l’examen final (l’altre 50%). Per tal de tenir dret a avaluació continua, l’alumna/e haurà de realitzar un 80% de les tasques proposades i assistir a com a mínim al 65% de les classes. Si no es donen aquestes condicions, o si el resultat final de l’avaluació contínua és “No Apte”, l’examen final també tindrà un pes del 100% de la nota final. 

A 4t (B2.1) l’avaluació continua és orientativa i la qualificació final serà el resultat de la prova de certificat elaborada pel Departament d’Educació.

En els cursos de certificat (B1, B2.1 i C1), l’avaluació continua és orientativa, i la qualificació final serà el resultat de la prova de certificat elaborada pel Departament d’Educació.

 1. Canvis de grup/horari 
Si desitgeu sol·licitar un canvi d’horari cal que passeu per Secretaria per formalitzar la sol·licitud entre els dies 23 de setembre i 3 d’octubre de 2019.  La resolució dels canvis d’horari us serà notificada personalment per la Secretaria del centre.  Si un cop passat aquest termini, i per causes de força major necessiteu canviar d’horari, haureu d’adreçar una instància a la direcció del centre i adjuntar els documents justificatius pertinents. La direcció del centre comunicarà si aquest canvi és possible en un termini de set dies.
 1. Trasllat de matrícula

Trasllat de l’alumne/a durant el curs acadèmic

El termini per efectuar un trasllat de matrícula a una altra escola oficial finalitza el dia 28 de febrer de 2020.

 1. Renúncies 

L’alumne/a oficial pot presentar a la secretaria de l’escola la renúncia a la matrícula en un idioma fins el 29 de novembre de 2019. Aquesta renúncia no suposa el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret al retorn de l’import de la matrícula. Un cop passat el termini de renúncia establert, si un alumne/a oficial abandona el curs, aquest abandonament li computa a l’efecte de repetició i l’alumne/a té, a tots els efectes, la consideració de “no presentat/ada” en la qualificació final. 

 1. Devolució de taxes o preus públics

La renúncia amb dret a devolució de taxes per  la matrícula de cursos extensius es pot realitzar fins al 4 d’octubre de 2019. Després d’aquesta data, les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s’assenyalen:

 • Pagaments duplicats o per import superior.
 • No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne/a té dret en el moment de la matrícula, per l’import corresponent.
 • No-prestació del servei per causes no imputables a l’alumne/a. No es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.
 • En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne/a pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 29 de novembre de 2019.

Les sol·licituds de devolució de taxes i preus públics s’han de formular mitjançant el model “Sol·licitud de devolució de taxa en la prestació de serveis docents de les escoles oficials d’idiomes (EOI) o per a la inscripció en les proves lliures” (que trobareu en el  nostre web), que s’ha de presentar a la secretaria de l’escola.

 1. Normes de convivència 

L’EOI del Prat disposa d’un Pla de Convivència aprovat per Consell Escolar i recollit a les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament de Centre) que tot alumne/a ha de conèixer i respectar per al bon funcionament de l’escola i que podeu trobar al nostre web. A continuació us resumim les normes més rellevants: 

 • Cal mostrar una actitud respectuosa envers tots els membres de la comunitat educativa (PAS, professorat i alumnat).
 • Cal respectar els horaris d’inici i d’acabament de la classe.
 • Cal tenir cura dels espais i béns de l’escola i no embrutar-los amb restes de menjar i beure.
 • Cal respectar el silenci en els passadissos del centre en les estones de pausa per tal de no destorbar el desenvolupament normal de les classes.
 • Els alumnes han de mantenir els dispositius electrònics en silenci durant les classes.
 • Està prohibit gravar en vídeo, en audio o fer fotografies de qualsevol membre de la comunitat educativa dins del recinte de l’escola sense el seu permís.
 • Cal apagar els telèfons mòbils durant la realització de proves o exàmens. Utilitzar un telèfon mòbil durant la realització d’un examen pot comportar-ne l’anul·lació. Si algú necessita tenir connectat el mòbil per força major, cal avisar el professor o professora.
 • En alguns casos, l’escola integrarà els mòbils dintre de certes activitats didàctiques durant la classe, permetent llavors fer-ne ús exclusiu per aquestes activitats.

El Prat de Llobregat, 2 de setembre de 2019