Normativa curs 2018-19

NORMATIVA CURS 2018-2019

A la nostra pàgina web www.eoidelprat trobareu tota la informació i els documents esmentats en aquesta normativa.

 1. Condicions generals com a alumne/a oficial

No està permès ser alumne/a oficial (matriculat en un curs extensiu) i matricular-se com alumne/a lliure del mateix idioma dins del mateix curs escolar, en la mateixa o en diferents EOI.  L’incompliment d’aquesta norma comporta l’anul·lació de la matrícula oficial (RESOLUCIÓ ENS/2304/2012, de 29 d’octubre, per la qual es convoquen les proves extraordinària i ordinària corresponents al curs 2012-2013 per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d’idiomes. Punt 1.2.)

 1. Alumnes menors d’edat

D’acord amb les instruccions del Departament d’Ensenyament, els alumnes menors de 18 anys han de justificar al seu professor, per escrit i amb antelació, les faltes d’assistència que no responguin a causes imprevistes. Els justificants han d’anar signats pels pares o tutors. En cas de respondre a causes imprevistes (malaltia, exàmens oficials etc.) els pares o tutors han de comunicar al centre l’absència del menor d’edat, que posteriorment ha d’aportar el justificant. Si l’absència de l’alumne/a menor d’edat es produeix sense notificació prèvia, el centre la comunicarà immediatament als seus pares o tutors per SMS. Podeu trobar el justificant d’absències de menors a la nostra pàgina web o a la Secretaria del centre.

Els pares o tutors dels alumnes menors d’edat poden sol·licitar una entrevista amb el/ la professor/a en qualsevol moment del curs dins de l’horari d’atenció establert.

Dijous 18 d’octubre a les 18:30 tindrà lloc una reunió informativa amb els pares dels alumnes menors.

 1. Autoritzacions

El primer dia de classe el/la professor/a repartirà el document “Autorització dels drets d’imatge” que els alumnes hauran de retornar signat. Els alumnes menors d’edat hauran de tornar signats pels seus pares o tutors els documents següents: “Autorització dels drets d’imatge” i “Autorització sortides alumnes menors”.

 1. Assessorament pedagògic

A l’inici del curs escolar, el/la professor/a de cada grup informarà els alumnes sobre els objectius a assolir a final de curs, i sobre els criteris i els instruments que s’utilitzaran per avaluar-los. Al llarg del curs el professorat durà a terme, com una mínim, una sessió d’assessorament pedagògic individualitzat per tal de d’informar l’alumne/a sobre el seu procés d’aprenentatge. L’alumne/a també pot sol·licitar una entrevista amb el/la professor/a quan ho consideri necessari.

 1.  Moodle i APP Centrosnet

La plataforma Moodle del centre (http://agora-eoi.xtec.cat/eoielprat/moodle/) és una eina d’aprenentatge i de comunicació indispensable per al seguiment del curs, i per tant és obligatori donar-se d’alta la primera setmana de classe. El professorat us donarà instruccions de com fer-ho.

Per una altra banda, l’APP de Centrosnet també és un requeriment del curs , ja que us permetrà rebre les notificacions d’absències de professorat, consultar les vostres absències i els resultats acadèmics.

 1. Sistema d’avaluació

L’escola elabora proves finals per fer en convocatòria única pels nivells 1r, 2n i 4rt. En el cas dels alumnes de primer, els resultats d’aquestes proves finals, juntament amb els resultats obtinguts en el procés d’avaluació contínua, serveixen per determinar la qualificació final del curs. També en el cas dels alumnes de primer, si les absències són superiors al 35% de l’horari lectiu, es perd el dret a l’avaluació continua, però es manté el dret a l’avaluació final (examen final).

En els cursos de certificat,  la qualificació final serà el resultat de la prova de certificat elaborada pel Departament d’Ensenyament.

 1. Canvis de grup/horari
Si desitgeu sol·licitar un canvi d’horari cal que passeu per Secretaria per formalitzar la sol·licitud entre els dies 8 i 11 d’octubre de 2018.  La resolució dels canvis d’horari us serà notificada personalment en un termini màxim de set dies.  Els canvis no oficials no estan permesos.
 1. Trasllat de matrícula

Trasllat de l’alumne/a durant el curs acadèmic

Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne/a demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena “trasllat de matrícula viva”. El termini per efectuar trasllats de matrícula viva finalitza l’1 de març de 2019.

Canvi de modalitat (de curs extensiu anual a curs flexibilitzat quadrimestral)

Es preveu que pugui haver un canvi de modalitat entre cursos extensius i flexibilitats al 1r i al 2n quadrimestre.

 • 1r quadrimestre: Els alumne/as de cursos extensius de 1r, 2n i 3r que vulguin traslladar la matricula a un curs flexibilitat (1r A, 2n A i 3r A) poden sol·licitar-ho fins al 30 de novembre de 2018.
 • 2n quadrimestre: Els alumne/as de cursos extensius de 1r, 2n i 3r que vulguin traslladar la matricula a un curs flexibilitat (1r A, 2n A i 3r A) poden sol·licitar-ho fins al 29 de març de 2019.

La sol·licitud de matrícula s’ha de fer al centre de destinació mitjançant el model “Sol·licitud de trasllat d’expedient”, que es pot trobar al nostre web, i queda condicionada a la disponibilitat de places del centre. La documentació que cal aportar és el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d’origen. En el moment de produir-se una vacant, l’EOI de destinació ho ha de comunicar al sol·licitant. L’EOI de destinació ha de tramitar d’ofici el trasllat d’expedient de l’alumne/a. En cas de no haver-hi vacants en l’EOI de destinació, s’obrirà una llista d’espera on els sol·licitants han de poder indicar els grups i horaris desitjats.

 1. Permanència en els estudis

Nivell Bàsic (1r i 2n)

Dins del Nivell Bàsic l’alumne/a té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, un màxim de quatre cursos acadèmics. Per cursar per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic l’alumne/a ha de demanar-ho a la direcció de l’escola, que haurà de valorar les circumstàncies al·legades per l’alumne/a en la sol·licitud, i el procés d’aprenentatge seguit per l’alumne/a/a al llarg dels dos cursos realitzats.

Atenció: L’alumne/a que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic pot cursar-lo un màxim de dues vegades

Nivell Intermedi (3r)

Dins del Nivell Intermedi l’alumne/a té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, un màxim de dos cursos acadèmics. Per cursar per tercera vegada el 3r curs, l’alumne/a/a ha de demanar-ho a la direcció  de l’escola, que haurà de valorar les circumstàncies al·legades per l’alumne/a/a en la sol·licitud, i el procés d’aprenentatge seguit per l’alumne/a al llarg dels dos cursos realitzats.

Nivell Avançat (4t i 5è)

Dins del Nivell Avançat  l’alumne/a té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, un màxim de quatre cursos acadèmics. Per cursar per tercera vegada el primer curs del Nivell Avançat (4t), l’alumne/a/a ha de demanar-ho a la direcció de l’escola, que haurà de valorar les circumstàncies al·legades per l’alumne/a/a en la sol·licitud, i el procés d’aprenentatge seguit per l’alumne/a/a al llarg dels dos cursos realitzats.

Atenció: L’alumne/a/a que accedeix directament al segon curs del Nivell Avançat pot cursar-lo un màxim de dues vegades.

Nivell C1

Dins del nivell C1 l’alumne/a té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, un màxim de dos cursos acadèmics. En casos excepcionals, la direcció pot autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumne/a que ho sol·liciti.

Important: En casos excepcionals, que ha de valorar la direcció de l’escola i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, la direcció podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumne/a que ho sol·liciti, quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Es pot concedir una única convocatòria addicional per nivell.

 1. Renúncies

L’alumne/a oficial pot presentar a la direcció de l’escola la renúncia a la matrícula en un idioma fins el 30 de novembre de 2018. Aquesta renúncia no suposa el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret al retorn de l’import de la matrícula. Un cop passat el termini de renúncia establert, si un alumne/a oficial abandona el curs, aquest abandonament li computa a l’efecte de repetició i l’alumne/a té, a tots els efectes, la consideració de “No presentat/ada” en la qualificació final.

 

 1. Devolució de taxes o preus públics

Les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s’assenyalen:

 

 • Renúncia amb dret a devolució de taxes per  la matrícula de cursos extensius: fins al 5 d’octubre de 2018.
 • Pagaments duplicats o per import superior.
 • No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne/a té dret en el moment de la matricula, per l’import corresponent.
 • No-prestació del servei per causes no imputables a l’alumne/a. No es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.
 • En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne/a pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre de 2018.

 

Les sol·licituds de devolució de taxes i preus públics s’han de formular mitjançant el model “Sol·licitud de devolució de taxa en la prestació de serveis docents de les escoles oficials d’idiomes (EOI) o per a la inscripció en les proves lliures” (que trobareu en el  nostre web), que s’ha de presentar preferentment a la secretaria de l’EOI; aquesta ha de registrar-ne l’entrada i l’ha de revisar per orientar l’alumne/a respecte de la correcció de la sol·licitud i de la documentació aportada. També es pot presentar en altres registres de l’Administració o en els altres llocs establerts per la legislació.

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxes suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne/a i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l’alumne/a.

 

 1. Normes de convivència

L’EOI del Prat disposa d’un Pla de Convivència aprovat per Consell Escolar i recollit a les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament de Centre) que tot alumne/a ha de conèixer i respectar per al bon funcionament de l’escola. Les podeu trobar al taulell d’anuncis o a la pàgina web de l’escola. A continuació us resumim les normes més rellevants:

 • Cal mostrar una actitud respectuosa envers tots els membres de la comunitat educativa (PAS, professorat i alumnat).
 • Cal respectar els horaris d’inici i d’acabament de la classe.
 • Cal tenir cura dels espais i béns de l’escola i no embrutar-los amb restes de menjar i beure.
 • Cal respectar el silenci en els passadissos del centre en les estones de pausa per tal de no destorbar el desenvolupament.
 • Els alumnes han de mantenir els dispositius electrònics en silenci durant les classes.
 • Està prohibit gravar en vídeo, en audio o fer fotografies de qualsevol membre de la comunitat educativa dins del recinte de l’escola sense el seu permís.
 • Cal apagar els telèfons mòbils durant la realització de proves o exàmens. Utilitzar un telèfon mòbil durant la realització d’un examen pot comportar-ne l’anul·lació. Si algú necessita tenir connectat el mòbil per força major, cal avisar el professor.
 • En alguns casos, l’escola integrarà els mòbils dintre de certes activitats didàctiques durant la classe, permetent llavors fer-ne ús exclusiu per aquestes activitats.

 

El Prat de Llobregat, 3 de setembre 2018