Certificats i proves

Diploma 1-96

CERTIFICATS OFICIALS

Els ensenyaments a les Escoles Oficials d’Idiomes es divideixen en tres nivells que, un cop superats, donen dret als certificats corresponents.

  • Certificat de Nivell Bàsic (1r i 2n curs ): equivalent al nivell A2+ del Marc Europeu Comú de Referència  (per a alumnes oficials i alumnat del IOC)
  • Certificat de Nivell Intermedi B1 (3r curs) : equivalent al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència (per a alumnes oficials, candidats lliures i alumnat del IOC )
  • Certificat de Nivell Intermedi B2  (4t i 5è curs): equivalent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència (per a alumnes oficials i candidats lliures)
  • Certificat de Nivell Avançat C1: equivalent al nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència (Accés al nivell C1)
  • Certificat de Nivell Avançat C2.1.: equivalent al nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència. Aquest nivell es començarà a oferir només en algunes EOIs a partir del curs 2019-20 (currículum pendent de publicació)

Descripció i qualificació de les proves

Mostres de les proves

Convocatòries per a l’obtenció dels certificats (ordinària i extraordinària)

Taules de correspondències entre certificats