Cursos Oficials

INFORMACIÓ GENERAL CURSOS EOIS

Abans de començar, et recomanem que llegeixis la següent informació general sobre els estudis a les EOIs.

DURADA DEL CURS

A l’EOI del Prat s’imparteixen els idiomes alemany, anglès i francès.

Modalitat d’horari: curs extensiu

La matrícula oficial dóna dret a assistir com a mínim a un mínim de 130 hores de classe per curs i als exàmens corresponents.

L’EOI del Prat imparteix el curs oficial extensiu en horari altern, classes de dues hores en dies alterns (dilluns i dimecres o dimarts i dijous).

  • GRUPS A: dilluns i dimecres
  • GRUPS B: dimarts i dijous

HORARI DE CLASSE

A continuació trobareu les franges horàries de la nostra escola:

dilluns i dimecres i divendres*: 17:00-19:05. 19:05-21:10

dimarts i dijous:  10:00-12:15,

dimarts, dijous i divendres*: 14:55-17:00, 17:00-19:05. 19:00-21:10

PROGRAMA D’ESTUDIS

La LOE (Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig) estableix una nova ordenació del programa d’estudis de les escoles oficials d’idiomes, que queda dividit en tres nivells, que corresponen als nivells definits en el MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Els ensenyaments especialitzats d’idiomes s’imparteixen en 6 cursos:

  • Nivell Bàsic: 2 cursos (A1 i A2)
  • Nivell Intermedi: 3 curs (B1, B2.1 i B2.2)
  • Nivell Avançat: 1 curs (C1)
CURSOS NIVELL EQUIVALÈNCIA MECR
1r NIVELL BÀSIC A1
2n A2
3r NIVELL INTERMEDI B1
4t B2.1
B2.2
C1 NIVELL AVANÇAT C1

Els nivells dels certificats d’escola oficial d’idiomes poden comparar-se als nivells descrits en els documents publicats pel Consell d’Europa, en especial el Marc europeu de referència. Al final del nivell intermedi i del nivell avançat els alumnes han de superar una prova de certificat, dissenyada des del Centre de Recursos de Llengües Estrangeres del Departament d’Educació de la Generalitat (Àrea de Certificacions), amb uns criteris unificats per a tota Catalunya.

Els alumnes que obtenen al certificat de nivell intermedi B1 es poden considerar dins la franja B1 del Consell d’Europa – usuari independent.

Els alumnes que obtenen al certificat de nivell intermedi B2 es poden situar dins la part alta de la franja B2 del Consell d’Europa, el nivell considerat intermedi dins de la definició d’usuari independent.

Els alumnes que obtenen al certificat de nivell avançat C1 es poden situar dins la part alta de la franja C1 del Consell d’Europa, el nivell considerat avançat dins de la definició d’usuari independent.

PLA D’ESTUDIS

El pla d’estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen, que és la capacitat de l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

  • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit;
  • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació;
  • Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal;
  • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

CURSOS I GRUPS PER IDIOMA I NIVELL

  NIVELL BÀSIC NIVELL INTERMEDI NIVELL AVANÇAT
CURSOS A1 A2 B1 B2.1 B2.2 C1
Idioma Grups per nivells
Alemany 2 2 1
Anglès 2 4 5 4 3 2
Francès 2 2 1 1 1