Pla d’estudis

Objectius generals dels ensenyaments de les EOI

Els ensenyaments especialitzats d’idiomes van adreçats a les persones que, havent adquirit les competències bàsiques en els ensenyaments de règim general, necessiten, al llarg de la seva vida adulta, adquirir o perfeccionar les seves competències en una o diverses llengües estrangeres, tant amb finalitats generals com específiques, així com obtenir un certificat del seu nivell de competència en l’ús d’aquestes llengües.

Per això, es parteix d’un model de llengua d’ús, cosa que suposa el desenvolupament i l’activació conjunta de competències tant de tipus general com lingüístiques, sociolingüístiques i pragmàtiques. D’aquest concepte de llengua, i en consonància amb els nivells de referència desenvolupats pel Consell d’Europa, es deriven els objectius, els continguts i els criteris d’avaluació que s’apliquen a les EOI.

El pla d’estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen, que és capacitar l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Estructura

Les escoles oficials d’idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris, d’ensenyament d’idiomes moderns, que imparteixen els ensenyaments especialitzats que regula la Llei orgànica d’educació (LOE).

El Reial Decret 1041/2017 (LOMCE) estableix les bases per a un nou currículum que s’impartirà en els nivells intermedi B1 i intermedi B2 a partir del curs  2018-2019. La implantació dels nous currículums dels nivells bàsic A2, avançat C1 i avançat C2 es farà gradualment en cursos posteriors. Per tant, durant el curs 2018-2019 conviuran els currículums derivats de la LOE (bàsic, nivell C1 i nivell C2 de català) amb els derivats de la LOMCE (intermedi B1  i intermedi B2).

Tant el currículum LOE com el currículum LOMCE segueixen les recomanacions del Consell d’Europa tal com es concreten en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Les escoles oficials d’idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions, que són reconegudes arreu de l’Estat espanyol, són les úniques oficials. El certificat de nivell intermedi B1, el certificat de nivell intermedi B2 i el certificat de nivell avançat C1 es poden obtenir tant en convocatòria oficial com en convocatòria lliure.

Aquests ensenyaments s’estructuren diversos nivells, segons l’idioma (veure currículum).

Cada curs té una durada mínima de 130 hores. En el cas d’idiomes com l’àrab, el coreà, el japonès, el rus i el xinès, la durada dels tres nivells és superior a cinc anys.

D’acord amb la disposició addicional primera del Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments de règim especial, les escoles d’idiomes imparteixen cursos de perfeccionament de competències equivalents al nivell C1 per a alemany, anglès, francès i italià, i de nivell C1 i C2 per a català per a no catalanoparlants.

Els ensenyaments d’idiomes que s’imparteixen a les EOI tenen com a finalitat capacitar l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Per a més informació, cliqueu aquí

Nivells que s’imparteixen a l’EOI del Prat

Anglès (6 cursos)

  • Nivell bàsic: 2 cursos
  • Nivell intermedi: 3 cursos (intermedi B1, intermedi B2.1, intermedi B2.2)
  • Nivell avançat: C1

Francès (5 cursos)

  • Nivell bàsic: 2 cursos
  • Nivell intermedi: 3 cursos (intermedi B1, intermedi B2.1, intermedi B2.2)

Alemany (3 cursos)

  • Nivell bàsic: 2 cursos
  • Nivell intermedi B1: 1 curs

Crèdits universitaris

Les universitats catalanes poden assignar crèdits d’idiomes de lliure elecció als cursos regulars de les Escoles Oficials d’Idiomes. Cal consultar a la secretaria de cada facultat el procediment a seguir i el nombre de crèdits concedits.