Avaluació i assistència a classe

Avaluació A1, A2 i B2.1 (avaluació contínua)

L’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes oficials de la modalitat presencial és contínua i sistemàtica, globalitzada, integradora i personalitzada.
A l’inici del curs acadèmic, l’escola i el professorat de cada grup informarà l’alumnat sobre els objectius que s’han d’have assolit a final de curs i els criteris i els instruments que s’utilitzaran per avaluar-los. Al llarg del curs, l’alumnat haurà d’estar informat sobre el seu progrés i el professorat haurà d’afavorir i facilitar aquesta comunicació.
L’escola pot elaborar proves finals per fer en convocatòria única al final del curs. Els resultats d’aquestes proves finals, conjuntament amb els resultats obtinguts en el procés d’avaluació contínua, serviran per determinar la qualificació final del curs.

 

Avaluació B1, B2.2 i C1 (certificats)

Per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi i de nivell avançat cal superar una prova segons el que estableix l’Ordre EDU/34/2009, de 30 de gener, per la qual s’organitzen les proves específiques de certificació dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes (DOGC núm. 5318, de 13.2.2009).
En els cursos de certificat, la funció primordial de l’avaluació contínua serà donar informació tant al professorat com a l’alumnat sobre l’assoliment de les capacitats que també s’avaluaran en les proves de certificació.

 

Assistència

L’assistència de l’alumnat a les classes es considera necessària per al bon aprofitament individual. És per això que és obligatòria, d’acord amb l’article 22.1.a de la Llei d’educació.
En cas d’absències superiors al 35% del temps lectiu, l’alumne/a no podrà ser avaluat de manera contínua i només podrà presentar-se a una prova de final de curs. Si, per alguna raó, no es pot assistir a classe durant un temps o definitivament, caldrà fer-ho saber al professorat el més aviat possible.

 

Faltes menors d’edat

La mare, pare o tutor legal de l’alumnat menor d’edat haurà de justificar les faltes d’assistència. L’EOI de Banyoles no es fa responsable de les faltes no justificades.