Cursos intensius d’estiu

CURSOS INTENSIUS D’ESTIU 2018

Durant el mes de juliol, l’EOI Osona organitza cursos intensius d’anglès.

Els cursos s’impartiran del divendres 29 de juny al divendres 20 de juliol, ambdós inclosos. Tenen una durada de 60 hores, en sessions de matí de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h. L’enfocament d’aquests cursos és comunicatiu. S’activen els recursos lingüístics necessaris perquè l’alumnat utilitzi la llengua en situacions de la vida real. La docència a l’aula es combina amb activitats que fomenten l’adquisició i pràctica de la llengua objecte d’estudi.

Els continguts dels programes de cada idioma s’adeqüen al currículum de les escoles oficials d’idiomes, però no són equivalents als cursos ordinaris de l’any acadèmic, que són d’un mínim de 130 hores lectives.

En acabar el curs, es lliurarà un certificat a les persones que hagin assitit a un mínim d’un 80% de les classes. Aquest certificat no garanteix la plaça en els cursos extensius de l’any acadèmic 2018-19 però sí que permet acreditar el nivell al procés de preinscripció.

OFERTA DE CURSOS:

ANGLÈS: B1, B2

English for Communication B1

English for Communication B2

Enhance your presentations (cal acreditar mínim un nivell de B1)

GRUPS REDUÏTS:

Màxim de 20 alumnes per grup. L’Escola es reserva el dret de no obrir un grup si no s’arriba a un nombre mínim d’alumnes. Si queden places lliures, la matrícula romandrà oberta fins al dia de l’inici de les classes.

MATRÍCULA PRESENCIAL:

(excepte el 21 de maig)
Del 2 de maig al 20 de juny
MATINS de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 h
TARDES de dilluns a dijous de 16.00 a 19.00 h

DOCUMENTACIÓ:
* Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
* Certificacions acreditatives del nivell (si no es fa test de nivell)
* Documentació d’exempció o bonificació (si s’escau)
PREU: 266,80 € (per curs)
Aquests preus no inclouen els llibres de text.
Bonificacions i exempcions
A l’alumnat que utilitzi aquest servei li són aplicables, amb la justificació prèvia documental,
les bonificacions i exempcions següents:
Bonificacions del 50%:
* Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general
* Les persones membres de famílies monoparentals.
Exempcions:
* Les persones amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%.
* Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.
* Les persones víctimes d’actes terroristes, així com els seus cònjuges i els seus fills i filles.
La concurrència en una mateixa persona de les condicions que donen dret a dues bonificacions del 50% comporta l’exempció del preu públic.
El preu de la matrícula s’haurà de fer efectiu en el moment de matricular-se per poder reservar la plaça.

EDAT MÍNIMA:
14 anys
Els menors d’edat cal que vinguin acompanyats dels pares o tutors legals per formalitzar la
matrícula.

DIES I HORARIS DEL TEST DE NIVELL:
* Dimecres 16 de maig a les 15.30 h
* Divendres 8 de juny a les 10.00 h i a les 18.30
* Dilluns 12 de juny a les 11.00

* Dilluns 18 de juny a les 18.30 h
La prova de nivell té una durada aproximada de 45 a 60 minuts. Es farà una prova escrita i una prova oral.

CRÈDITS UNIVERSITARIS:
Els cursos intensius es poden convalidar per crèdits universitaris de lliure elecció.
Adreceu-vos a les secretaries de les vostres facultats per a més informació.

MATRÍCULA DEFINITIVA:

La matrícula definitiva quedarà condicionada al resultat del test de nivell i a les places
disponibles.
Es retornarà l’import de la matrícula a les persones que s’hagin quedat sense plaça.
No es reemborsarà cap import un cop s’hagi iniciat el curs.
En cas de renúncia abans de començar el curs, l’Escola es quedarà l’import corresponent a les taxes administratives (50,80 €) i es reemborsarà la resta de l’import.