Matrícula d’actualització

Les persones que ja hagin superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes i vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar matricular-se en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre que hagin transcorregut dos cursos des de la darrera matrícula.

La sol·licitud per a aquest tipus de matrícula s’ha de presentar al centre i s’admet si existeixen vacants en el curs i l’idioma sol·licitat.

La sol·licitud és valida únicament per al curs acadèmic en què se sol·licita i s’ha de tornar a presentar anualment.

Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dóna lloc a cap certificat oficial. A l’expedient de l’alumne es fa constar la qualificació “No Qualificat/ada”.

Aquesta matrícula dóna dret a l’expedició d’una certificació d’actualització de coneixements al centre on estiguin matriculats.

El preu d’aquesta matrícula és el mateix que el del curs ordinari corresponent  sense penalització per repetició.

Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb una matrícula d’actualització del mateix idioma.

1 comentari

  1. rosario rodriguez sanchez

    el pasado jueves hice un test de nivel de aleman sin preinscripcion previa. la profesora me dijo que podia acceder al durso 4a, y que hoy podia hacer la matricula on line… y no se si no se hacerlo o como me he de registrar, o si la matricula es el dia 15-
    les ruego se pongan en contacto
    mi telefono es 627597753