Projecte de Qualitat (PQiMC)

Des del curs 2010-11 l’EOI de Viladecans participa en el Projecte de Qualitat i Millora Contínua (PQiMC) del Departament d’Ensenyament.

Política de Qualitat de l’EOI de Viladecans.

L’equip directiu del centre es compromet a assegurar-se que la política de qualitat sigui adequada a la finalitat del centre, i sigui revisada per a la seva adequació.

Aquesta política de qualitat es concreta de la següent manera:

La direcció de l’Escola Oficial d’Idiomes de Viladecans considera la qualitat un factor essencial per l’èxit del centre i entén que cada membre ha de ser responsable de la funció que realitza. Així mateix considera imprescindible tenir una política de qualitat en revisió permanent per assegurar-ne l’adequació.

La Política de Qualitat de l’EOI de Viladecans persegueix:

  1. Complir la nostra missió de capacitació de l’alumnat per a l’ús dels idiomes fora de les etapes ordinàries del sistema educatiu en una escola com a entorn educatiu de convivència al servei de la comunitat, que afavoreix la cohesió social, treballant l’educació intercultural, l’impuls de les tecnologies de la comunicació i l’aprenentatge (TAC) i entenent l’avaluació de l’alumnat com un sistema continu i participatiu que fomenti el desenvolupament de les estratègies d’aprenentatge necessàries perquè els estudiants esdevinguin autònoms i responsables del seu procés d’adquisició d’altres llengües.
  2. Fer de l’escola un entorn de treball saludable de qualitat amb cura de les persones especialment en l’àmbit afectiu.
  3. Ser una escola referent a la comarca per tenir un funcionament basat en l’eficàcia i l’eficiència, per l’oferta de cursos oficials i especials.
  4. Innovar potenciant la cultura de la qualitat i la millora contínua en tots els àmbits d’actuació del centre.
  5. Avaluar els resultats en base a fets i dades objectives que ens permetin millorar contínuament les activitats i serveis que es presten a la comunitat i garantir la confiança i la satisfacció dels grups d’interès intentant complir les seves expectatives ara i en el futur.

És responsabilitat de tot el personal de l’Escola Oficial d’Idiomes de Viladecans el compromís amb la millora contínua, el sistema de qualitat i els seus usuaris.

L’abast de la política de qualitat de l’EOI de Viladecans és la formació, impartició i acreditació de formació reglada en idiomes i la gestió i impartició de formació no reglada en idiomes.

Queden exclosos d’aquesta política de qualitat el disseny i desenvolupament dels serveis, ja que l’EOI de Viladecans no realitza el disseny dels currículums, la preservació del servei ja que l’ensenyament aprenentatge té com a característica pròpia que es consumeix en el moment de la seva creació i els recursos de seguiment i mesura ja que les accions formatives es mesuren a través dels indicadors.