Modalitats d’aprenentatge

Modalitats d’aprenentatge

1. Ensenyaments reglats

1.1 Estudis en modalitat presencial anual (Anglès i Francès).

Són cursos anuals d’una mitjana de 5 hores setmanals (blocs horaris de dues hores i quinze minuts) amb la següent distribució en funció de l’oferta educativa.

  • grups A: dilluns i dimecres i divendres específics
  • grups B: dimarts i dijous i divendres específics
Cada curs té una durada mínima de 130 hores de docència directa.

Aquests cursos es distribuixen en quatre nivells:

Nivell Bàsic-A2

Corresponent als dos primers cursos i és equivalent al nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència. L’alumnat que superi amb avaluació positiva el segon curs de nivell bàsic obté el Certificat de Nivell Bàsic de l’idioma corresponent.

Nivell Intermedi-B1

Correspon al tercer curs i equival al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència. Per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi (B1) és necessari superar una prova específica de certificació al final del nivell (certificat nivell intermedi-B1).

Nivell Avançat-B2

Correspon als cursos quart i cinquè i equival al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència. Per a l’obtenció del certificat de nivell avançat (B2) és necessari superar una prova específica de certificació al final del nivell (certificat nivell avançat-B2).

El certificat de nivell avançat l’expedeix el Departament d’Ensenyament, previ el pagament de taxes d’expedició, per la qual cosa cal adreçar-se en persona a la secretaria del centre per sol·licitar-ne l’expedició i generar el full de pagament.

Nivell C1 (Anglès)

El nivell C1 és un curs d’actualització i especialització per al perfeccionament de competències en els estudis  de  l’alemany,  anglès  i  francès  que s’imparteix des  del  curs  2012-2013  a  diferents  escoles oficials d’idiomes amb caràcter experimental.

El nivell C1 té com a referència les competències pròpies del nivell C1 del Consell d’Europa, segons es  defineix  aquest  nivell  en  el Marc  Europeu  Comú  de  Referència,  i  té  com  a  finalitat  capacitar l’alumnat  per  utilitzar  l’idioma  amb  flexibilitat,  eficàcia  i  precisió  en  tot  tipus  de  situacions,  en  els àmbits personal, públic, acadèmic i professional, que requereixin comprendre i processar textos orals i escrits  extensos  i  complexos,  en  diverses  varietats  estàndard  de  la  llengua,  amb  un  repertori d’estructures  i  de  lèxic  ampli  i  que  tractin  sobre  temes  tant  abstractes  com  concrets  encara  que l’alumne no hi estigui familiaritzat.

Per consultar la informació sobre els objectius generals i per destreses, i els continguts del currículum del nivell C1: http://www.xtec.cat/web/curriculum/idiomes/curriculum

Per a l’obtenció del títol corresponent al curs d’actualització i especialització de nivell C1 és necessari superar una prova específica de certificació al final del nivel. Un cop superada la prova, i prèvia sol·licitud i pagament de taxes per part de l’alumne, el Departament d’Ensenyament expedirà el títol.

1.2 Estudis en modalitat flexibilitzada quadrimestral (Alemany).

El Departament d’Ensenyament fa una nova proposta de mòduls quadrimestrals (de setembre a gener, i de febrer a maig) amb una durada de 70 hores per curs.

A l’EOI de Viladecans s’oferirà la flexibilització del nivell bàsic A2 (primer i segon curs), del nivell intermedi B1 (tercer) i del nivell avançat B2 (quart i cinquè) durant el curs 2018-19

Com seran els cursos?
Igual que els extensius, però dividits en dos mòduls (per exemple, 1r A i 1r B).

Quina durada tindran?
Aproximadament 65 hores per mòdul

Quin programa s’impartirà?
El mateix dels cursos extensius, però només es farà la meitat del programa.

Quin és el preu?
La meitat dels cursos extensius. L’import de la quota de material serà de 15 € per curs. En cas de continuar de febrer a maig, es tornarà a fer efectiu l’import esmentat.

Com s’ha de fer la preinscripció i matrícula?
De  manera telemàtica seguint les instruccions que es troben publicades a la  web de l’escola. La matrícula es correspondrà amb un quadrimestre i no amb dos.

Quins avantatges té aquesta modalitat?

– Flexibilitzar i optimitzar el currículum.

– Repetir el mòdul A o B sense haver de repetir tot el curs.

– Matricular-se d’un bloc A o B a principi de curs o al segon quadrimestre.

– Optar a les certificacions de nivell A2, B1 i B2 dos cops a l’any.

 OFERTA EOI DE VILADECANS 2018/2019

Primer quadrimestre

Setembre 2018 –gener 2019. (aproximadament 65 hores)
AL1A-
AL1A-
AL1B-
AL1B-
AL2A-
AL2B- Certificat A2
AL3A-
AL3B- Certificat B1
AL4A-
AL4B-
AL5A-
AL5B- Certificat B2

Segon quadrimestre

Febrer 2019- maig 2019 (aproximadament 65 hores)
AL1A-
AL1B-
AL1B-
AL2A-
AL2B-Certificat A2
AL3A-
AL3B- Certificat B1
AL4A-
AL4B-
AL5A-
AL5B- Certificat B2

1.3 Altres modalitats

El Departament d’Ensenyament ofereix també al llarg de cada curs acadèmic la possibilitat d’obtenir els certificats intermedi i avançat en modalitat lliure i de la mateixa manera l’IOC Idiomes ofereix estudis de l’oferta educativa de les EOI en modalitat online.

El Real Decreto 1629/2006 de 29 de desembre regula el pla d’estudis d’aquests ensenyaments reglats, i el Decret 4/2009 de 13 de gener desplega aquest decret per a Catalunya amb la publicació del currículum oficial.

2. Cursos Especials

– Cursos d’estiu

Durant el mes de juliol, l’EOI de Viladecans ofereix cursos intensius  de diferents idiomes i nivells en funció de la demanda existent.

El contingut d’aquests cursos es  basa en el curriculum oficial de les EOI, però donat que la seva durada és inferior a la d’un curs oficial d’ensenyaments reglats, no són equivalents a aquests últims ni donen cap tipus de prioritat per accedir a l’escola com a alumne oficial.

Consulteu la web de l’escola per informa-vos sobre la propera oferta d’aquests cursos.

– Cursos monogràfics

Alguns departaments de l’EOI de Viladecans organitzen també cursos monogràfics durant el primer i el segon quadrimestre de cada curs acadèmic. Aquests cursos estan adreçats a aquells que vulguin aprofundir en el coneixement de la llengua, en alguna destreça en especial, continguts culturals o llenguatge especialitzat.

Consulteu la web de l’escola per informa-vos sobre la propera oferta d’aquests cursos.