Què és una EOI

Què és una EOI
Les Escoles Oficials d’Idiomes són centres públics d’ensenyament d’idiomes moderns a nivell no universitari, en règim oficial -presencial o a distància, Institut Obert de Catalunya (IOC-Idiomes)

Marc legal

Els ensenyaments de les EOI a Catalunya s’inscriuen en el marc legal administratiu establert en els següents documents:

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig
Llei 12/2009, de 10 de juliol (DOGC núm. 5422, de 16.07.2009)
Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació curricular del primer nivell dels ensenyaments d’idiomes. (DOGC núm. 5297, de 15.01.2009)
Resolució per la qual es donen instruccions per a l’organització i funcionament de les Escoles Oficials d’Idiomes.
Pla d’estudis

Els ensenyaments especialitzats d’idiomes a les Escoles Oficials d’Idiomes s’imparteixen en 5 cursos d’una durada de 130 hores cadascun, distribuïts en 3 nivells:

Nivell Bàsic (A2), amb una durada de 2 cursos
Nivell Intermedi (B1), amb una durada d’un curs
Nivel Intermedi (B2), amb una durada de 2 cursos
Nivell Avançat (C1), amb una durada d’un curs
Els nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes tenen com a referència les competències pròpies dels nivells A2, B1, B2 i C1, respectivament, del Consell d’Europa, segons es deineixen aquests nivells en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

La finalitat d’aquests ensenyaments d’idiomes és la capacitació de l’alumnat
per al seu ús adequat, fora de les etapes ordinàries del sistema educatiu.

Aquests ensenyaments estan destinats al foment del plurilingüisme en la
societat catalana, prioritzant les necessitats dels ciutadans i de les ciutadanes, en la seva vida adulta, tant pel que fa a l’adquisició o perfeccionament del coneixement d’idiomes com a la certificació dels seus nivells de competència en l’ús d’aquests idiomes.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

Adquereixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit.
Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació
Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal
Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.
Titulació

Les escoles oficials d’idiomes gestionen i administren les proves per obtenir tres certificats oficials:

el certificat de nivell bàsic (A2), en assolir els objectius del nivell bàsic
el certificat de nivell intermedi (B1 i B2), en assolir els objectius del nivell intermedi
el certificat de nivell avançat (C1), en assolir els objectius del nivell avançat
Les proves de certificació consten de quatre/cinc parts, que garanteixen una avaluació completa dels diferents aspectes de la competència comunicativa de cada candidat o candidata:

comprensió oral
comprensió escrita
ús de la llengua (aquesta part no apareix a la prova de cerificat avançat C1)
expressió i interacció escrita
expressió i interacció oral
Ambdós poden obtenir-se en règim lliure d’acord amb les convocatòries que estableixi el Departament d’Ensenyament.

Horaris

A les Escoles Oficials d’Idiomes, hi ha diverses modalitats d’horari per estudiar les diferents llengües:

Diari: classes diàries de dilluns a divendres, d’una hora.
Altern: classes en dies alterns, de 2 hores i 15 minuts i divendres específics.
Flexibilitzat: organitzat per quadrimestres i amb cada curs dividit en dos blocs, A i B.
Intensiu: classes diàries de dilluns a divendres, de 2 hores de duració.
No totes les EOI ofereixen totes les modalitats d’horari.

A més de les classes d’idiomes, els alumnes poden trobar en el conjunt de les diferents EOI aquests serveis:

Laboratoris d’idiomes
Sales de vídeo
Antena parabòlica
Sala de lectura
Biblioteca
Sala de cinema i sala d’actes
Centre d’autoaprenentatge
Grups de conversa
Cursos monogràfics
Cursos intensius de juliol
No totes les EOI ofereixen tots aquests serveis.

EOI de Catalunya

En aquesta pàgina web trobareu informació relativa a les EOI de Catalunya i altres informacions d’interès.