Normativa

Renúncia

L’alumne oficial podrà presentar al director de l’escola la renúncia a la matriculació en un idioma en un termini que acabarà el dia 31 d’octubre per als cursos extensius i el 30 de novembre per als intensius i el 26 d’octubre per als flexibilitzats del primer
quadrimestre, i el 28 de febrer per als cursos del segon quadrimestre. Aquesta renúncia no suposarà el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret al retorn de cap taxa. Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne oficial abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i l’alumne tindrà, a tots els efectes, la consideració de “No presentat” en la qualificació final.

D’aquestes renúncies, l’alumne en podrà fer només una per curs.

Utilitzeu el següent formulari de sol·licitud de renúncia

Permanència en els estudis

Dins de cada nivell –bàsic, intermedi, avançat i C1–, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels ordenats per al nivell per a l’idioma corresponent.

En els cursos flexibilitzats, l’alumne té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial un màxim de dos cursos A i de dos cursos B. En casos excepcionals, que ha de valorar el director de l’escola, podrà autoritzar la repetició o permanència d’un únic curs A o B més en règim oficial flexibilitzat per nivell (bàsic o intermedi).

Convocatòria addicional

En casos excepcionals, la direcció de  l’escola podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumnat que ho sol•liciti quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos autoritzats amb caràcter general.
Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell.

Sol.licitud convocatòria addicional

Assistència  a classe i/o retards

L’assistència a classe es obligatòria.  Els alumnes que hagin d’arribar en retard de forma puntual o sistemàtica hauran de demanar permís al professor i justificar el retard, amb antelació sempre que sigui possible.
Els departaments de l’escola organitzen al llarg del curs diverses activitats culturals dins i/o fora de l’escola, bé de manera coordinada entre els dos departaments o bé específiques d’un dels dos departaments. Es recorda a l’alumnat que l’assistència a aquestes activitats és igualment obligatòria i que en cas de no assistir-hi es comptabilitzarà com una absència no justificada.

Menors

Els estudiants menors de 18 anys han de presentar una justificació, signada pels pares o tutors, de les faltes d’assistència. En cas de saber que es faltarà amb anterioritat cal portar el justificant abans. El professor/a informarà els adults responsables immediatament quan es produeixi un retard o una falta d’assistència no justificada. Així mateix durant la primera setmana de classe els alumnes menors d’edat hauran de retornar als seus professors el document “Autorització  Horari Menors” degudament signat.

Document justificatiu absències menors d’edat

Canvi d’horari i permutes

Els alumnes que vulguin canviar el seu horari presentaran una sol•licitud durant el mes d’octubre. Hauran de justificar la necessitat de canvi. En cas de canvis d’horari justificats durant el curs es presentarà una sol•licitud  a secretaria que comunicarà a l’estudiant l’acceptació del canvi quan hi hagi vacants a l’horari sol•licitat.

Sol·licitud canvi d’horari

Es facilitarà l’organització de les permutes mitjançant un tauler d’anuncis. Si els alumnes interessats troben algú amb qui fer la permuta d’horari, hauran de presentar la documentació dels implicats (DNI original o fotocòpia) a la secretaria de l’escola. El termini per efectuar les permutes serà el 31 d’octubre.

Acceptació permuta

Trasllat de l’alumne/a durant el curs

Si després de formalitzar la matrícula en un centre un alumne demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena trasllat de matrícula viva. El termini per efectuar trasllats de matrícula viva finalitzarà l’últim dia lectiu de mes de febrer.

El termini per efectuar trasllats finalitzarà el 28 de febrer per als cursos anuals i el 30 de novembre per als cursos flexibilitzats del primer quadrimestre i el 22 de març per als cursos flexibilitzats del segon quadrimestre.
La sol·licitud de matrícula es farà al centre de destinació mitjançant el model Sol·licitud de trasllat d’expedient i quedarà condicionada a la disponibilitat de places en aquest centre. La documentació que caldrà aportar serà el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d’origen. En el moment de produir-se una vacant, l’EOI de destinació ho comunicarà al sol.licitant. L’EOI de destinació tramitarà d’ofici el trasllat d’expedient de l’alumne/a. En cas de no haver-hi vacants en l’EOI de destinació, s’obrirà una llista d’espera on els sol·licitants han de poder indicar els grups i horaris desitjats.

Formulari de sol·licitud de trasllat d’expedient.