Convalidacions ESO i Batxillerat

Convalidacions ESO

A l’educació secundària, l’alumnat que cursa una segona llengua estrangera en una escola oficial d’idiomes, que no s’ofereix en el centre educatiu, pot sol·licitar-ne el reconeixement. En aquest cas, l’alumne o alumna ha d’acreditar que està matriculat en una EOI i ha de comunicar, si es dona el cas, l’abandonament d’aquests estudis.
El tràmit que han de fer les famílies dels alumnes és el següent:

1. Sol·licitar al centre de secundària el reconeixement dels estudis com a matèria optativa de segona llengua estrangera. Aquesta sol·licitud cal fer-la cada any.
2. Adjuntar el comprovant de matrícula.
3. Presentar al centre, a final de curs, un certificat de superació dels estudis expedit per l’EOI.

El reconeixement està condicionat a la valoració favorable del seguiment de l’alumne o alumna. Atès que totes aquestes possibilitats es fonamenten en el fet de simultaniejar estudis ordinaris, la sol·licitud s’ha de renovar cada curs. El reconeixement de la formació en cursos posteriors queda supeditada a l’acreditació de la superació del curs previ.

Convalidacions batxillerat

Els alumnes que cursen el batxillerat i, al mateix temps, una segona llengua estrangera en una escola oficial d’idiomes (EOI) poden sol·licitar, a cada curs, la convalidació de la darrera franja de quatre hores de cada curs que es completa amb una matèria de modalitat, pròpia o aliena, o bé amb dues matèries específiques, si es dona alguna de les condicions següents:

  1. Es cursa a l’EOI amb el nivell B2 o superior una segona llengua estrangera que ofereix el centre.
  2. Es cursa a l’EOI una llengua estrangera que no ofereix el centre.

La sol·licitud de convalidació la presenta l’alumne el primer mes de classe, juntament amb una còpia de la matrícula a l’EOI. El centre ho comunica a la Direcció General de Currículum i Personalització i el Batxillerat abans del 31 d’octubre del curs escolar corresponent.
La convalidació està condicionada a la superació del curs a l’EOI, que cal documentar amb un certificat del nivell assolit expedit per la secretaria de l’EOI.