Acords Consell Escolar

Sessió 1 23/10/2019

– Aprovar l’acta de la sessió anterior sense esmenes per consens.
– Donar el vist-i-plau a la Memòria Final del curs 2018-19 per consens.
– Donar el vist-i-plau a la Programació General Anual per al curs 2019-20 per consens.
– Donar el vist-i-plau a les actualitzacions de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre per consens. Versió 9.

Sessió 2 29/01/2020
– Aprovar l’acta de la sessió anterior sense esmenes per consens.
– Aprovar la proposta de liquidació del pressupost de 2019 per consens.
– Aprovar la proposta de pressupost de 2020 per consens.