Taxes i pagaments

Taxes i preus públics cursos oficials

Normativa i informació general

Preus públics de matrícula (A1, A2, C1 i C2.1) cursos anuals (anglès i francès)

Preu matrícula ordinària Bonificació 50%
Primera matrícula 305,00€ 152,50€
Segona matrícula 396,50€ 198,25€
Tercera matrícula 549,00€ 274,50€

Taxes de matrícula (B1, B2.1 i B2.2) cursos anuals (anglès i francès)

Preu matrícula ordinària Bonificació 50%
Primera matrícula 327,60€ 163,80€
Segona matrícula 425,90€ 212,95€
Tercera matrícula 589,70€ 294,85€

Preus públics de matrícula matrícula (A1.A, A1.B, A2.A. A2.B cursos flexibilitzats (alemany)

Preu matrícula ordinària Bonificació 50%
Primera matrícula 152,50€ 76,25€
Segona matrícula 198,25€ 99,13€
Tercera matrícula 274,50€ 137,25€

Taxes de matrícula matrícula (B1.A, B1.2, B2.A i B2.B cursos flexibilitzats (alemany)

Preu matrícula ordinària Bonificació 50%
Primera matrícula 163,80€ 81,90€
Segona matrícula 212,95€ 106,48€
Tercera matrícula 294.85€ 147,42€

En el pagament de l’import de totes les taxes i els preus públics s’estableixen les  bonificacions i exempcions generals següents:

Bonificació del 50% de l’import per a:

 • membres de família nombrosa de categoria general i
 • membres de famílies monoparentals

Exempció del 100% del pagament per a:

 • membres de família nombrosa de categoria especial
 • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills i filles)
 • persones amb discapacitat igual o superior al 33% i
 • infants o adolescents en acolliment familiar

Exempcions addicionals al pagament de les taxes (cursos B1, B2.1 i B2.2)

 • persones subjectes a mesures privatives de llibertat,
 • membres de famílies que perceben la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció,
 • víctimes de violència de gènere,
 • alumnes que tinguin concedida una beca per a estudis d’idiomes per part de l’Administració pública competent en la matèria. Si un alumne es matricula de dos o més idiomes, l’exempció només abasta l’idioma per al qual s’ha concedit la beca. L’exempció només es concedirà per al mateix curs acadèmic per al qual s’ha concedit la beca. A l’efecte de formalització de la matrícula oficial, l’alumne ha d’abonar la taxa si encara no té concedida la beca. Un cop se li notifiqui la concessió de la beca, podrà demanar la devolució de l’import de la taxa mitjançat el procediment de devolució d’ingressos indeguts,
 • alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut matrícula d’honor en el batxillerat o el Premi Extraordinari de Batxillerat (resten exempts de la taxa corresponent a la primera matrícula),
 • menors tutelats o extutelats menors de 21 anys d’edat (la condició de persona tutelada o extutelada s’acredita per mitjà del certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i la Adolescència o l’òrgan equivalent d’altres comunitats autònomes).

Bonificacions i exempcions addicionals al pagament dels preus públics (cursos A1, A2, C1, C2.1 i C2.2)

 • Els alumnes que tinguin concedida una beca o ajut a l’estudi en aquests mateixos ensenyaments per part de l’administració pública competent en la matèria, gaudiran d’una bonificació del 50% de l’import del preu públic corresponent, prèvia acreditació documental. La bonificació només es concedirà pel mateix curs acadèmic pel qual s’ha concedit la beca.
  En aquests casos, a l’efecte de formalització de la matrícula, si l’alumne no té concedida encara la beca ha d’abonar l’import del preu públic corresponent. Un cop se li notifiqui la concessió de la beca, podrà demanar la devolució de l’import, davant de la direcció que els retornarà el 50% de l’import del preu públic pagat.
 • Els alumnes dels centres sostinguts amb fons públics, que es matriculen d’una segona llengua estrangera en una escola oficial d’idiomes, diferent a la llengua estrangera obligatòria del currículum que estudien en el centre educatiu, tenen una bonificació del 50% del preu públic.
 • Els alumnes matriculats en una escola oficial d’idiomes que cursen una llengua estrangera i volen estudiar una segona llengua estrangera en la mateixa o una altra escola oficial d’idiomes, tenen una bonificació del 50% del preu públic en una de les llengües que es matriculin.
 • Els alumnes matriculats en una escola oficial d’idiomes, que cursen una llengua estrangera en el nivell de 5è (intermedi B2), que es matriculin en una nova llengua estrangera el curs immediatament posterior, tenen una bonificació del 50% del preu públic de la matrícula de la nova llengua.

Acumulació de bonificacions:

La concurrència en una mateixa persona de les condicions que donen dret a dues o més bonificacions iguals o superiors al 50%, comportarà l’acumulació d’aquestes bonificacions.

S’estableix l’exempció del pagament per a les persones següents:

 • persones que tinguin una discapacitat acreditada igual o superior al 33%, els seus cònjuges i els seus fills o filles que en depenguin econòmicament.
 • persones subjectes a mesures privatives de llibertat,
 • persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció, la renda activa d’inserció o la renda garantida de ciutadania,
 • aturats de llarga durada que perceben un subsidi equivalent a una renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció o la renda garantida de ciutadania,
 • víctimes de violència de gènere,
 • persones menors tutelades o persones extutelades menors de 21 anys d’edat. La condició de persona tutelada o extutelada s’acredita mitjançant el certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència o òrgan equivalent d’altres comunitats autònomes.

Exempcions específiques:

 • persones que en el curs acadèmic immediatament anterior hagin obtingut matrícula d’honor en el batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat,
 • persones guanyadores del Premi Extraordinari dels ensenyaments de Formació professional, dels ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny, dels ensenyaments professionals de Música o dels ensenyaments professionals de Dansa, en els termes previstos a la normativa que els estableixi, tenen dret a l’exempció de l’import del preu en concepte de matrícula i serveis, per un sol cop, a triar entre la matrícula en el nivell Bàsic, el nivell C1 o el nivell C2.

Taxes per a la inscripció a les proves lliures dels certificats d’idiomes. 

Certificat de nivell intermedi B1: 78,40€
Certificat de nivell intermedi B2: 96,65€
Certificat de nivell avançat C1: 100,00€

Bonificacions i exempcions

Taxes per a l’expedició de títols acadèmics

Certificat de nivell intermedi B2: 78€
Certificats de nivell avançat C1 i C2: 78€