Preinscripció i matrícula

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2018-19

Instruccions generals preinscripció i matrícula curs 2018-19

Calendari de preinscripció i matrícula curs 2018-19

Oferta Educativa Curs 2018-19

Per accedir a l’Escola és Obligatori:

Tenir 16 anys complerts el dia 31 de desembre de 2018. També hi poden accedir els candidats que tinguin 14 anys complerts el dia 31 de desembre de 2018 (només per a seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera en l’educació secundària obligatòria).

Procés de Matrícula dels nous alumnes (excepte anglès C1):

 1. Preinscripció
 2. Test de Nivell – (per a nivells superiors a 1rA).
 3. Sorteig
 4. Matrícula
 5. Adjudicació de places vacants

1 Preinscripció

La preinscripció és només telemàtica i es durà a terme entre els dies 3 de setembre a les 9:00 i el 6 de setembre de 2018 a les 15:00 hores. El dia 6 de setembre amb horari de 10:00 a 14:00, es podrà realitzar la preinscripció a la seu de l’EOI.

Els candidats que vulguin fer arribar certificats d’exempció de la prova de nivell ho hauran de fer també dins d’aquest mateix termini.

2 Test de Nivell

Els alumnes nous que tinguin coneixements previs de l’idioma i que demanin un nivell superior a primer, hauran de fer les proves de test de nivell o tenir un certificat oficial de qualsevol altra Escola Oficial d’Idiomes o alguna de les titulacions especificada com a equivalent a les taules d’exempcions.

Dates i Horaris del Test de Nivell

Els dies 12, 13 i 14 de setembre. Consulteu el calendari per informar-vos dels horaris i idiomes de cada dia.

El dia de la prova de nivell caldrà portar:
– DNI de la persona que ha de fer el test de nivell
– Resguard de la sol·licitud de preinscripció

* L’escola publicarà al Inici els candidats assignats per fer el tets de nivell a cada horari.
**Els candidats hauran de presentar-se a realitzar el test de nivell  el dia i hora que els sigui assignat i que es publicarà a la web de l’escola.

*Tria de grup i horari després de la publicació de resultats del test de nivell
Desprès de la publicació del resultat del test , cal que entreu a l’aplicatiu i seleccioneu els grups i horaris desitjats, entre el 17 de setembre, a partir de les 12:00 h, i el 18 de setembre fins a les 13.00h. En cas de no seleccionar els grups i horaris, es quedarà fora del procés d’assignació de places i la seva sol·licitud passarà al procés de segona matriculació. 

*Els candidats que en el moment de fer la preinscripció indiquin estar en possessió d’alguna de les certificacions que es recullen a la taula d’exempcions hauran de fer arribar aquesta documentació a l’escola de manera presencial dins l’horari d’atenció al públic, o fent servir la opció de l’aplicatiu de preinscripció entre les 9.00 hores del dia 3 de setembre  les 15.00 hores del dia 6 de setembre.

3 Sorteig i publicació d’adjudicació de les llistes d’admesos

Si el  nombre d’alumnes preinscrits supera el nombre de places disponibles, aquestes s’assignaran per sorteig.

El dia 19 de setembre a partir de les 18:00 hores es podrà consultar el resultat de l’adjudicació de places, que es realitzarà mitjançant sorteig públic a la seu del Departament d’Ensenyament: Via Augusta 202-222, Barcelona

La matrícula es formalitzarà on line des del 19 de setembre, a partir de les 18.00h, fins al 21 de setembre a les 23:59.

 • En cas que accediu directament a un nivell superior a 1r o 1r A amb un certificat, cal que el feu arribar al centre presencialment, per correu electrònic o fent servir la opció de l’aplicatiu de preinscripció fins el dia 6 de setembre a les 15.00 hores.
 • En cas de tenir alguna exempció o bonificació de l’import de la matricula, cal que presenteu a l’escola la documentació acreditativa abans del 21 de setembre.
 • Cursos d’Estiu d’Escola Oficial d’Idiomes. Els alumnes que hagin cursat un curs d’estiu durant el mes de juliol del 2018 podran accedir al mateix curs per completar el nivell. En cas que hagin completat un curs d’estiu en la modalitat B d’un nivell podran accedir al nivell següent

Els nous alumnes s’hauran de matricular de manera telemàtica d’acord amb les dates i horaris establerts pel següent calendari si escau caldrà fer arribar a l’escola físicament o per correu electrònic (consultes@eoiviladecans.com)

 • Fotocòpia de la documentació acreditativa de les bonificacions a les quals l’interessat tingui dret

En cas de no obtenir un a plaça en el sorteig del dia 19, cal consultar la llista d’espera. Un cop s’hagi realitzat la matrícula de les places adjudicades, en cas de trobar-se en la llista d’espera, caldrà realitzar la matrícula de manera telemàtica entre els dies 26 de setembre a les 12:00 hores i el 27 de setembre fins les 23.59 hores.

5 Adjudicació places vacants

En el cas que un cop s’hagi realitzat tot el procés de matrícula del nou alumnat encara hi hagués alguna vacant es realitzarà la matrícula de les places vacants d’acord amb el calendari i els criteris que es publiquin en aquesta web a partir del dia 28 de setembre a les 17:00 hores.

 

Procés de Preinscripció i Matrícula anglès C1, curs 2018-19

D’acord amb els criteris de prioritat en l’admissió d’alumnat per cursar el nivell C1, establerts a la Resolució ENS/1132/2015, de 22 de maig, s’ha establert el procediment següent per a l’accés al nivell C1 d’alemany, d’anglès i de francès:

 1. Requisit d’accés:
  Cal tenir el certificat de nivell avançat de l’idioma corresponent o un certificat equivalent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MERC) del Consell d’Europa. Consulteu les taules d’equivalències d’alemany, d’anglès i de francès.
 1. Preinscripció:

Del 3 al 6 de setembre de 2016 mitjançant l’aplicació informàtica de preinscripció.

Qui l’ha de fer?

Totes les persones que vulguin cursar el nivell C1 durant el curs 2018-2019:

 • Alumnes d’EOI que hagin superat el certificat de nivell avançat a les convocatòries de febrer o juny de 2018.
 • Alumnes d’EOI del curs 2017-2018 que hagin obtingut la qualificació de NA, NP o NQ al certificat de nivell C1 a la convocatòria de maig de 2018.
 • Les persones que hagin superat el certificat de nivell avançat en convocatòries anteriors a les de febrer o juny de 2018.
 • Les persones que tinguin un altre certificat equivalent al nivell B2.
 1. Ordre de matrícula:

1r. – Alumnes de la llista única per ordre de nota*:

 • Alumnes de 5è d’EOI del curs 2017-2018. Ordre en la llista segons la puntuació del certificat de nivell avançat.
 • Candidats en règim lliure que hagin superat el certificat de nivell avançat a la convocatòria de febrer de 2018 o de juny de 2018.
 • Les persones que hagin superat el certificat de nivell avançat en convocatòries anteriors a les de febrer o juny de 2018 o que tinguin un altre certificat de B2. Ordre en la llista segons la puntuació de la prova d’ordre d’accés (vegeu el punt número 4 d’aquest document).

*En cas d’empat de notes, es desempatarà amb el número de la preinscripció.

2n. – Alumnes NO APTES de C1 del curs 2017-2018.

L’ordre de matrícula serà a partir del resultat del sorteig

3r. – Alumnes NO PRESENTATS, NO QUALIFICATS i renúncies de matrícula de C1 del curs 2017-2018.

L’ordre de matrícula serà a partir del resultat del sorteig.

 1. Descripció de la prova d’ordre d’accés i instruccions per al dia de la prova

La prova d’accés es realitzarà el dia 12 de setembre a les 17:30 tal i com s’indica al calendari d’actuacions.

La prova té una dificultat comparable a la de les proves de nivell avançat d’escola oficial d’idiomes – B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) del Consell d’Europa.

Podeu consultar mostres de les proves de nivell avançat a:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-ordinaria-idiomes/mostres-proves/

La prova consta de dues parts, que es realitzaran el mateix dia:

Primera part (durada aproximada: 60 minuts)

Prova d’ús de la llengua (40 preguntes de resposta múltiple)

Prova d’expressió escrita (un escrit de 150 paraules a triar entre dues opcions)

Segona part (durada aproximada: 5 minuts)

Prova d’expressió i interacció oral (entrevista individual amb un o dos professors)

El dia de la prova heu de presentar un document d’identificació personal que inclogui una fotografia, per tal de demostrar la vostra identitat al començament de la primera part del test i, si escau,  a la segona part.

ATENCIÓ!

El dia de la prova haureu de presentar el certificat de nivell avançat de l’idioma corresponent o un certificat equivalent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MERC) del Consell d’Europa. Consulteu les taules d’equivalències d’alemany, d’anglès i de francès.

 1. Calendari de setembre 2018
 Del 3 al 6 de setembre Preinscripció telemàtica (tots els alumnes) 
       7 de setembre Sorteig per a la prova d’ordre d’accés a les 10 hores als serveis centrals del Departament d’Ensenyament (per als idiomes i centres on la demanda superi l’oferta).Consulta pública dels resultats del sorteig a partir de les 18 hores.
       12 de setembre

12, 13 i 14 de setembre

Prova d’ordre d’accés al centre adjudicat i acreditació del nivell B2.

Test de nivell anglès, alemany i francès

      19 de setembre Sorteig d’adjudicació de places a les 10 hores als serveis central del Departament d’Ensenyament.
Del 19 al 21 de setembre Matrícula telemàtica mitjançant l’aplicació informàtica.
Del 26 al 27 de setembre Matrícula telemàtica llista espera mitjançant l’aplicació informàtica.


Procés de matrícula dels antics alumnes:

Els antics alumnes hauran de matricular-se els dies i hores indicats en aquest document informatiu. Si hi hagués alguna incidència dins del procés de matrícula dels antics alumnes, l’interessat haurà de posar-se en contacte amb l’escola.
La matrícula serà telemàtica i caldrà realitzar-la accedint a l’aplicatiu de matrícula que estarà actiu un cop comenci el procés.
La primera franja obrirà el dia 5 de juliol a les 9:00 i les següents granges aniran obrint a les 00:00 del dia corresponent.
Recordeu que l’obertura d’una franja de matrícula nova NO implica el tancament de l’anterior sinó que són obertures progressives.

Taxes

D’acord amb l’Ordre ENS/100/2015, Llei 4/2017 de 28 de març i Llei 5/2017 de 28 de març els imports de matrícula a les EOI seran els següents:

Taxes de matrícula cursos anuals (anglès i francès)

Tipus de taxa Preu 1a matrícula Preu 2a vegada Preu 3a vegada
Ordinària 1r, 2n i C1 275,00€ + *30€ 357,50€ + *30€ 495,00€ + *30€
1. nombrosa gral.
i/o monoparental 1r, 2n i C1
137,50€ + *30€ 178,75€ + *30€ 247,50€ + *30€
Ordinària 3r, 4t i 5è 286,00€ + *30€ 351,80€ + *30€ 514,80€ + *30€
1. nombrosa gral.
i/o monoparental 3r, 4t i 5è
143,00€ + *30€ 185,90€ + *30€ 257,40€ + *30€
2. nombrosa esp. Bonificació 100% + *30€ Bonificació 100% + *30€ Bonificació 100% + *30€
Discapacitat igual
o superior 33%
Bonificació 100% + *30€ Bonificació 100% + *30€ Bonificació 100% + *30€
Víctimes terrorisme,
cònjuges i fills
Bonificació 100% + *30€ Bonificació 100% + *30€ Bonificació 100% + *30€

Taxes de matrícula cursos flexibilitzats (alemany)

Tipus de taxa Preu 1a matrícula Preu 2a vegada Preu 3a vegada
Ordinària 1r i 2n 137,50€ + *15€ 178,75€ + *15€ 247,50€ + *15€
1. nombrosa gral.
i/o monoparental 1r i 2n
68,75€ + *15€ 89,40€ + *15€ 123,75€ + *15€
Ordinària 3r, 4t i 5è 143,00€ + *15€ 185,90€ + *15€ 257,40€ + *15€
1. nombrosa gral.
i/o monoparental 3r, 4t i 5è
71,50€ + *15€ 92,95€ + *15€ 128,70€ + *15€
2. nombrosa esp. Bonificació 100% + *15€ Bonificació 100% + *15€ Bonificació 100% + *15€
Discapacitat igual
o superior 33%
Bonificació 100% + *15€ Bonificació 100% + *15€ Bonificació 100% + *15€
Víctimes terrorisme,
cònjuges i fills
Bonificació 100% + *15€ Bonificació 100% + *15€ Bonificació 100% + *15€

*Aquests import correspon a l’aportació de l’alumnat per al curs 2016-17 i és el mateix a totes les EOI de Catalunya. Aquest import està aprovat pel Consell Escolar del centre.

PAGAMENT

A qualsevol oficina de “La Caixa” fent servir “ServiCaixa”

TERMINI

Fins a 24 hores a partir de la data de matrícula.