Francès

 

Professorat departament de francès

Cap de Departament: Véronique Hoarau
Jorge León
Marta Ribas

Horari d’atenció alumnes
Véronique Hoarau: dimarts 15:30-16:30
Jorge León: dilluns 17:45-18:45
Marta Ribas: dimarts 15:30-16:30

Llibres de text i lectures

Mostres de les proves