Francès

Professorat departament de francès

Cap de Departament: Aitor Jiménez
Patricia Núñez

Horari d’atenció alumnes
Aitor Jiménez: dijous 15:30-16:30
Patricia Núñez: dijous 15:30-16:30

Llibres de text i lectures

Mostres de les proves