Francès

Professorat departament de francès

Cap de Departament: Ana González
Esperanza Heredia

Horari d’atenció alumnes
Ana González: dijous 15:30-16:30
Esperanza Heredia: dijous 15:30-16:30

Llibres de text i lectures

Mostres de les proves