Francès

Professorat departament de francès

Cap de Departament: M. del Camino Pérez
Ana González

Horari d’atenció alumnes
M. del Camino Pérez: dimarts 15:30-16:30
Ana González: dijous 15:30-16:30

Llibres de text i lectures

Mostres de les proves