Francès

Professorat departament de francès

Cap de Departament: Ana González
Mirelle Vivas:

Horari d’atenció alumnes
Ana González: dijous 15:30-16:30
Mireille Vivas:dijous 15:30-16:30

Llibres de text i lectures

Mostres de les proves