Expedició de títols

Nivells bàsic i intermedi

L’alumnat que hagi superat el 2n curs  o 2nB obté el Certificat de nivell bàsic.
L’alumnat oficial de 3r, 3rB o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de nivell intermedi.

Procediment:

  • L’escola expedeix els certificats de manera automàtica sense que calgui sol·licitud prèvia ni pagament de taxes.
  • Es pot recollir personalment a partir  d’octubre a la secretaria del centre presentant el DNI, passaport o NIE de la persona interessada.

Nivells avançat (B2) i C1

  • L’alumnat oficial de 5è, 5èB o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de nivell avançat (B2).
  • L’alumnat que superi la prova de C1 obté el certificat corresponent.

Procediment:
Els Certificats dels nivells avançat (B2) i C1 els expedeix el Departament d’Ensenyament prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents.

Cal emplenar la sol·licitud del títol corresponent i lliurar-la presencialment al centre
Abonament de les taxes d’expedició amb el document de pagament emès per l’escola. L’expedició de la carta de pagament no es pot realitzar després de les 18:30, hora en què tanca l’aplicatiu de gestió de títols del Departament d’Ensenyement.
– Amb el codi de barres a través dels caixers del Servicaixa de “La Caixa”
– O al portal de pagament de “La Caixa”
Retornar a la secretaria del centre el comprovant de pagament juntament amb el document de pagament.
En el moment que l’escola rebi el títol, s’avisa per correu electrònic als interessats.
Els títols s’han de recollir personalment a la secretaria del centre presentant el DNI, NIE o passaport i el resguard de pagament de les taxes. En cas d’autoritzar la recollida a una altra persona, cal que aquesta porti el DNI, NIE o passaport del sol·licitant i una autorització degudament signada.

TIPUS DE TAXES (Certificats de nivell avançat (B2) i C1 – 2018/2019)

  • Ordinària: 74,95 €
  • Famílies nombroses generals o monoparentals: 37,50 €
  • Famílies nombroses de categoria especial: Exempts
  • Discapacitat igual o superior al 33%: Exempts