Certificats i proves

Les certificacions que es poden obtenir a l’EOI Osona són les següents:

Anglès i francès:

  • Certificat de Nivell Bàsic (A2+) en aprovar el 2n curs.
  • Certificat de Nivell Intermedi (B1) en aprovar el 3r curs.
  • Certificat de Nivell Avançat (B2) en aprovar el 5è curs.

Només en el cas d’anglès:

  • Certificat de Nivell C1 en aprovar el curs de C1 d’anglès.

Tots els certificats són oficials i es poden equiparar als nivells descrits en el Marc Comú Europeu de Referència (MCER). Al final del nivell bàsic, els alumnes oficials que han assolit els objectius finals del segon curs, obtenen el Certificat de Nivell Bàsic, equivalent al nivell A2+ (=usuari bàsic).

En el cas del nivell intermedi, de l’avançat i del C1, els alumnes han de superar una prova de certificat, dissenyada des del Centre de Recursos de Llengües Estrangeres del Departament d’Ensenyament de la Generalitat (Àrea de Certificacions), amb uns criteris unificats per a tota Catalunya.

Els alumnes que obtenen el certificat de nivell intermedi es poden considerar dins la franja B1 del Consell d’Europa, el nivell considerat llindar dins de la definició d’usuari independent.

Els alumnes que obtenen el certificat de nivell avançat es poden situar dins la part alta de la franja B2 del Consell d’Europa, el nivell considerat avançat dins de la definició d’usuari independent.

Els alumnes que obtenen el certificat de nivell C1 es poden situar dins la franja C1 del Consell d’Europa, el nivell considerat domini funcional efectiu dins de la definició d’usuari experimentat.

Els Certificats de Nivell Intermedi i Avançat es poden obtenir per règim lliure o oficial. Els alumnes lliures són aquells que s’inscriuen a les proves i paguen les taxes de l’examen per fer-les però no estan matriculats en un curs oficial.

El Departament d’Ensenyament organitza dues convocatòries de proves per a l’obtenció dels Certificats de Nivell Intermedi, Avançat i C1, una ordinària al maig-juny i una extraordinària al febrer. L’EOI Osona és seu examinadora en ambdues convocatòries:

Per a més informació i mostres de les proves per l’obtenció dels Certificats de Nivell Intermedi, Avançat i C1, cliqueu aquí.

Algunes universitats reconeixen els cursos de les EOI com a crèdits de lliure elecció. Consulteu a la vostra universitat.