Nou nivell d’anglès a l’EOI de Tortosa: C2!!!

El curs 2020-2021 l’EOI de Tortosa començarà a impartir el nivell C2 d’anglès. Es tracta d’un nivell que s’estructura en dos cursos, C2.1 i C2.2. Són cursos semi-presencials, amb una sessió presencial per setmana, que condueixen a l’obtenció del certificat de nivell C2 segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües. És el nivell més alt d’anglès en aquesta escala.

Tot seguit, trobareu la informació detallada sobre el nivell, la preinscripció i matrícula.

ENLLAÇ PER FER LA PREINSCRIPCIÓ A NIVELL C2: AQUÍ

Definició de nivell

El nivell C2 té com a referència les competències pròpies del nivell C2 del Consell d’Europa, segons es defineix aquest nivell en el Marc Europeu Comú de Referència, i té com a finalitat principal capacitar l’alumnat per a l’ús de l’idioma sense cap mena de dificultat, amb un grau de qualitat propi d’un parlant culte, en situacions d’alta complexitat, en els àmbits personal, públic, professional i educatiu, receptivament i productivament, tant de forma parlada com escrita, presencialment o a través de mitjans tècnics.
Per aconseguir aquests objectius, l’alumnat haurà d’adquirir les competències, les estratègies i els continguts necessaris que li permetin actuar com a mediador entre textos i parlants d’una o més d’una llengua, així com interactuar, comprendre i produir una àmplia gamma de textos orals i escrits extensos i complexos conceptualment i lingüísticament, que tractin de temes tant abstractes com concrets de caràcter general o especialitzat, encara que no siguin del seu camp d’especialització, en una gran varietat d’accents, registres i estils, amb un repertori d’estructures variades, complexes, i també de lèxic que inclogui expressions idiomàtiques, col·loquials, regionals o especialitzades, i que permeti percebre i expressar matisos subtils de significat.

Accés

Segons la RESOLUCIÓ EDU/1093/2020, de 18 de maig, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció i matrícula als cursos de nivell avançat C2 d’idiomes de les escoles oficials d’idiomes, corresponents al curs 2020-2021, l’accés al nivell C2 funcionarà de la següent manera:

1. Requisits d’admissió i presentació de sol·licituds.

Podran accedir al primer curs del nivell C2 els alumnes que estiguin en possessió del certificat de nivell C1 de les escoles oficials d’idiomes o d’un títol o certificació equivalent al certificat de nivell C1 de les escoles oficials d’idiomes, reconegut en l’àmbit del Departament d’Educació. Les sol·licituds de preinscripció s’han de presentar en el centre on es vulgui cursar estudis.  En la sol·licitud de preinscripció es podran triar tres centres i fins a quatre horaris.

2. Calendari de preinscripció i matrícula

-Publicació de l’oferta d’idiomes i horaris: dins la primera quinzena de juliol de 2020.

-Publicació de l’oferta de places: 24 de juliol de 2020.

-Presentació telemàtica de sol·licituds: del 31 d’agost i fins a les 15 hores del 3 de setembre de 2020.

-Presentació presencial de sol·licituds: 3 de setembre de 2020 fins a les 14 hores.

-Lliurament presencial o en línia de certificats que permeten accedir als estudis: del 31 d’agost i fins a les 15 hores del 3 de setembre de 2020.

-Sorteig per a l’assignació de places per a casos d’empat: 16 de setembre de 2020, a les 13 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202-226, CP 08021, Barcelona). Consulta pública de l’assignació de places a partir de les 20 hores, a l’aplicació de la preinscripció.

-Període de matriculació en línia (alumnes admesos): des de les 20 hores del 16 de setembre fins al 18 de
setembre de 2020.

-Període de matriculació en línia de les places vacants: 22 de setembre de 2020 des de les 12 hores.

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, suspèn els termes i interromp els terminis administratius, els quals es reprendran en el moment en què perdi vigència el Reial decret 463/2020, de 14 de març, citat o, si escau, les seves pròrrogues..

3. Criteris de prioritat per a l’assignació de places  Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció al nivell avançat C2 sigui superior a l’oferta, per ordenar les sol·licituds i assignar les places s’apliquen els criteris de prioritat següents:

En primer lloc, l’alumnat que estigui en possessió del certificat de nivell C1 de les Escoles Oficials d’Idiomes. L’assignació es fa per sorteig.
En segon lloc, l’alumnat que estigui en possessió d’un títol o certificació equivalent al certificat de nivell C1 de les escoles oficials d’idiomes reconegut en l’àmbit del Departament d’Educació. En aquest cas, l’assignació també es fa per sorteig.

 

Currículum i treball fora de l’aula
La informació sobre els objectius generals i per destreses, i els continguts del currículum del nivell Avançat C2 es poden consultar al web de l’XTEC.
Atès que el nivell C2 suposa que l’alumne ha de fer un important pas qualitatiu en el seu procés d’aprenentatge de l’idioma, cursar aquest nivell requereix una important dedicació en hores d’estudi i pràctica de les diferents habilitats fora de l’aula.
Al llarg del curs, i en paral·lel amb el treball a l’aula, l’alumne ha de fer un treball sistemàtic en la llengua objecte d’estudi: llegir diferents tipus de textos (literaris, periodístics, d’assaig…), sobre temàtiques variades; escoltar textos de diferent tipologia a través de mitjans diversos i propiciar i aprofitar totes les oportunitats de què disposi per interactuar de forma escrita i oral amb altres aprenents o amb parlants nadius.

Avaluació i certificació

El referent de l’avaluació per al nivell Avançat C2 són els objectius generals i per destreses, detallats en el currículum. Al llarg dels dos cursos, el professorat portarà a terme una avaluació contínua de l’alumnat amb l’objectiu de vetllar pel procés d’aprenentatge de l’alumne i ajudar-lo a constatar els seus avenços i a identificar les seves mancances. Aquesta avaluació contínua i l’autoavaluació del propi alumne són font d’informació sobre la marxa del curs i per a l’avaluació final.

Al final del curs de nivell Avançat C2.2, l’alumne haurà de superar una prova de certificació. Un cop superada i prèvia sol·licitud i pagament de taxes, el Departament d’Educació expedirà el títol corresponent al nivell Avançat C2.