Tràmits de l’alumnat-f

Contacte de Secretaria: secretaria@eoiterrassa.cat

Per poder descarregar-vos els documents d’aquesta pàgina, necessitareu tenir instal·lat el programa    getacrobat

 1. Sol·licitar el “títol” d’A2 (2n) o B1 (3r)


Es pot sol·licitar presencialment o per telèfon a la secretaria del centre. Per recollir-lo cal presentar el vostre DNI original. Si el recull una altra persona que no sigui l’alumne, li caldrà presentar la fotocòpia del seu DNI, la fotocòpia del DNI de l’alumne i el model d’autorització emplenat.


2. Sol·licitar el “títol” de B2 (5è) o de C1


El “títol” de B2 o de C1 només es poden sol·licitar presencialment ja que cal abonar taxes d’expedició. Per sol·licitar-ho presenteu el vostre DNI a la secretaria del centre i us serà lliurat el full de pagament de taxes. En cas de dret a reducció de taxes porteu original i fotocòpia de la documentació acreditativa.

Quan tenim les dades disponibles per expedir els títols (entre octubre i desembre) s’anuncia al web de l’escola. Però si mentrestant necessiteu acreditar el vostre nivell, podeu sol·licitar un certificat de nivell enviant un mail a secretaria@eoiterrassa.cat.

Cal que feu aquest tràmit abans de les 18.00h, ja que l’aplicació informàtica tanca a partir d’aquesta hora.

 


3. Sol·licitar un certificat d’expedient, de matrícula…


Es pot sol·licitar presencialment o per telèfon a la secretaria del centre.

 


4. Trasllat de matrícula


Abans de sol·licitar el trasllat cal que us assegureu que teniu plaça a l’escola de destinació.

Els alumnes que es traslladin a escoles de Catalunya hauran de fer tots els tràmits  a l’escola de destinació.

En cas de trasllat a una escola d’una altra comunitat autònoma, caldrà imprimir aquest imprès, emplenar-lo i remetre’l a la nostra escola per correu (imprescindible la signatura original de la persona interessada).

El trasllat de matrícula es podrà demanar fins al 29 d’abril de 2022, i el trasllat en període no lectiu,  els dies 12 i 13 de juliol.

 


5. Devolució de taxes

Les taxes de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s’assenyalen:

  • Renúncia a la matrícula oficial, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o preus públics es produeixin fins el 4 d’octubre de 2021.
  • Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi B1, del certificat de nivell intermedi B2 o del certificat de nivell avançat C1, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes es produeixin amb antelació a la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.
  • Pagaments duplicats o per import superior.
  • No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne o alumna té dret en el moment de la matriculació, per l’import corresponent.
  • No prestació del servei per causes no imputables a l’alumne o alumna. No es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.
  • En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne o alumna pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del 30 de novembre.

Les sol·licituds de devolució de taxes i preus públics s’han de formalitzar mitjançant el model “Sol·licitud de devolució de taxa en la prestació de serveis docents de les escoles oficials d’idiomes (EOI) o per a la inscripció en les proves lliures”que s’ha de presentar preferentment a la secretaria de l’EOI. També es pot presentar en altres registres de l’Administració o en els altres llocs establerts per la legislació.

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxa suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne o alumna i, per tant, la renúncia a la plaça.

 


6. Canvi d’horari

Els canvis d’horari s’acceptaran segons la disponibilitat de places vacants. Es podrà sol·licitar un canvi d’horari fins a l’últim dia lectiu del mes de març. Adreceu-vos a la secretaria del centre.

Important: tingueu en compte que un canvi d’horari/grup pot comportar també un canvi de llibre. Consulteu la pàgina de l’idioma corresponent.

 

 


7. Permutes

Si no us ha estat possible fer un canvi d’horari podeu intentar aconseguir una permuta.

És un acord personal entre dos o dues alumnes d’aquesta escola per intercanviar la seva plaça, del mateix nivell i idioma, però amb diferent horari. ATENCIÓ: no és efectiva fins que no es formalitzi a la secretaria del centre. Es podrà sol·licitar una permuta fins a l’últim dia lectiu del mes de març.

Procediment

  1. Podeu penjar un rètol al tauler d’anuncis de la cafeteria exposant el grup on esteu matriculats, el grup on us voldríeu matricular i donant alguna dada de contacte per tal de poder ser contactats.
  2. Un cop trobeu algú amb qui fer la permuta, tots dos haureu de formalitzar-la presencialment a la secretaria del centre aportant el DNI, passaport o NIE. Allí us donaran un imprès que haureu d’emplenar i signar tots dos.

 

8. Renúncia al curs actual

Només es pot concedir una renúncia per cada curs del mateix idioma.

La renúncia no computa a efectes de repetició i l’alumne manté la prioritat per matricular-se com a antic alumne al següent any acadèmic, en el torn que la normativa dictamini, excepte si l’alumne sol·licita la devolució de les taxes i se li concedeix. En aquest cas, si volgués tornar a matricular-se, ho hauria de fer en les mateixes condicions que el nou alumnat.

Un cop acceptada la renúncia per part de l’EOI Terrassa, l’alumne ja no podrà assistir a classe.

Renunciar a la matrícula no implica necessàriament el dret al retorn de cap taxa. Si a més a més de renúncia voleu la devolució de la taxa veieu el punt número 5.

Si un alumne abandona el curs sense que es formalitzi l’acceptació d’una renúncia, tindrà, a tots els efectes, la consideració de “no presentat” i, es computarà el curs a efectes de repetició.

Cal presentar fins al 30 de novembre de 2021 la sol·licitud a la secretaria del centre.

 

9. Convocatòria addicional (3a matrícula d’un mateix curs)

En casos excepcionals i justificats documentalment, la direcció de l’escola podria autoritzar una convocatòria addicional per nivell (bàsic, intermedi B1 i B2, C1 i C2) sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada.

NOTA: La plataforma de matrícula en línia  NO permetrà fer automàticament tres matrícules a cap cursEls alumnes que vulguin cursar per tercera vegada un curs, hauran de seguir el següent procediment:

Procediment curs 21-22

  • Presencialment a la secretaria del centre omplint una instància o fent la petició per correu electrònic posant com a assumpte “convocatòria addicional” a eoiterrassa@xtec.cat. Teniu fins al 9 de juliol de 2021 per sol·licitar-ho.
  • La resolució de la sol·licitud i la notificació del dia de matrícula es comunicarà per correu electrònic (la matrícula serà presencial els dies 13 i 14 de juliol al matí).

 

Preus convocatòria addicional (3a matrícula) curs 2021-22

MATRÍCULA Cursos: B1, B1.1, B1.2, B2.1 i B2.2 (taxes)
Cursos: A1, A2 i C1 (preus públics)
Matrícula ordinària Bonificació 50% Matrícula ordinària Bonificació 50%
1a Matrícula 288,90 € 144,45 € 275,00€ 137,50 €
*Material 30, 00 € 15,00 € 30,00€ 15,00€
Total 318,90€ 159, 45€ 305,00€ 152,50€
2a Matrícula 375,60 € 187,80 € 357,50€ 178,75 €
*Material 39,00 € 19,50 € 39,00 € 19,50 €
Total 414,60 € 207, 30€ 396,50 € 198,25 €
3a Matrícula 520,05 € 260,05 € 495,00€ 247,50 €
*Material 54,00 € 27,00 € 54,00 € 27,00 €
Total 3a Matrícula 574,05 € 287,05 € 549,00 € 274,50 €
Bonificacions o exempcions de taxes. Cliqueu aquí >> Bonificacions o exempcions de preus públics. Cliqueu aquí >>
Per a tots el nivells a part de l’import de matrícula *30€ per accés a la plataforma i materials didàctics (preu públic)NOVETAT: El pagament dels 30€ per accés a la plataforma i materials didàctics és obligatori i està subjecte a bonificacions i/o exempcions dels preus públics. (Ordre EDU/114/2021), per tant qui gaudeixi de bonificacions podrà pagar només una part de l’import o res.

Save

Save

Save

Save

Save