Presentació

1. Estructura
2. Preinscripció i matrícula
3. Altres serveis

1. Estructura


1.1. L’Escola Oficial d’Idiomes de Terrassa és un centre públic, no universitari, especialitzat en l’ensenyament d’idiomes moderns.

1.2. La modalitat dels nostres cursos és: cursos extensius i presencials i semipresencials. Els idiomes que s’imparteixen són, actualment, l’alemany, l’anglès, l’àrab, el francès i l’italià.

1.3. Els nivells són: A1, A2 (bàsic), B1, B2.1 i B2.2 (intermedi) per alemany, anglès, francès i italià. C1 (avançat) per a alemany,  anglès i italià i C2 (avançat) per català. Per a àrab, només A1, A2 i B1 (aquest últim es fa en 2 cursos, B1.1 i B1.2). Els exàmens dels cursos B1, B2.2 i C1 estan unificats a les EOI de tota Catalunya.

1.4. A més de l’ensenyament oficial presencial, s’hi poden fer les proves lliures de B1, B2.2 i C1 autoritzades i regulades pel Departament d’Ensenyament. Cal estar pendent de la publicació de les dates de matriculació i realització d’aquestes proves.

L’escola també organitza cursos  especials: monogràfics i de llengua instrumental. Aquests cursos tenen una regulació especial.

1.5. Els currículums dels nivells Intermedi B1 i Intermedi B2 es poden trobar al DECRET 45/2022, de 15 de març, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial i el currículum del nivell Intermedi de diversos idiomes.

Els currículums dels nivells bàsic i avançat es poden trobar al DECRET 243/2022, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen els currículums del nivell Bàsic (A2) i del nivell Avançat (C1 i C2) de diversos idiomes.

1.6. Requisits d’accés. Per accedir a l’EOI és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l’any en que es comencin els estudis. També hi pot accedir qui tingui 14 anys, complerts l’any en que es comencin els estudis, per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del primer idioma estranger cursat a l’ESO.

1.7. Cada curs comprèn tres trimestres, separats per les vacances de Nadal i de Setmana Santa; les classes solen iniciar-se a finals de setembre i acabar-se a finals de maig.

1.8. Horaris: l’escola cobreix franges horàries de matí, de tarda i de vespre. Es publica els horaris més detallats cada curs abans de realitzar la matrícula.


2. Preinscripció i matrícula


L’import de la matrícula única per als alumnes oficials és publicat preceptivament, cada any, pel Departament d’Ensenyament al DOGC

La normativa atorga una reducció a les famílies nombroses, a les víctimes del terrorisme, als discapacitats, etc.

El procés es realitza durant el mes de juliol per als antics alumnes i a primers de setembre per als nous (curs 2023-2024); el calendari detallat es pot consultar a finals de juny i juliol respectivament.


3. Altres serveis


En el moment de formalitzar la matrícula, mitjançant el pagament dels 30 € per accés a la plataforma i materials didàctics, tots els alumnes de l’Escola poden gaudir de material i serveis complementaris: préstecs a la biblioteca, recursos i activitats didàctiques, activitats lúdiques i culturals com a conferències, festes temàtiques, tallers gastronòmics, etc.