Preu de la matrícula curs 2023-2024 (Actualitzat abril 2023)

Els preus de matrícula (taxes i preus públics) a les EOIs estan regulats per les següents ordres:

  • Taxes:  ORDRE EDU/80/2020, d’11 de juny, per la qual es dona publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d’Educació. en aquest enllaç
  • Taxes: ORDRE EDU/90/2023, de 21 d’abril 2023, per la qual es modifica l’Ordre EDU//80/2020, d’11 de juny, i  per la qual es dona publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d’Educació. en aquest enllaç
  • Preus públics:  ORDRE ENS/155/2020, de 18 de setembre, per la qual se suprimeixen, es creen i s’actualitzen els preus públics i els imports de determinats ensenyaments i serveis docents de les escoles oficials d’idiomes del Departament d’Educació. en aquest enllaç
  • Preus públics: ORDRE EDU/114/2021, de 25 de maig, per la qual es modifica l’Ordre EDU/155/2020, de 18 de setembre, per la qual se suprimeixen, es creen i s’actualitzen els preus públics i els imports de determinats ensenyaments i serveis docents de les escoles oficials d’idiomes del Departament d’Educació. en aquest enllaç

Aquests preus no inclouen els llibres de text o de lectura que es puguin fer servir durant el curs.

MATRÍCULA Cursos: B1, B1.1, B1.2, B2.1 i B2.2 (taxes)
Cursos: A1, A2 , C1  (preus públics)
Cursos: C2 català              (preus públics)  
Matrícula ordinària Bonificació 50% Matrícula ordinària Bonificació 50% Matrícula ordinària Bonificació 50%
1a Matrícula 297,60 € 148,80 € 275,00 € 137,50 € 137,50 € 68,75 €
*Material 30, 00 € 15,00 € 30,00 € 15,00 € 30,00 € 15,00 €
Total 327,60 € 163, 80 € 305,00 € 152,50 € 167,50 € 83,75 €
2a Matrícula 386,90 € 193,45 € 357,50 € 178,75 € 178,75 € 89,37 €
*Material 39,00 € 19,50 € 39,00 € 19,50 € 39,00 € 19,50 €
Total 425,90 € 212, 95 € 396,50 € 198,25 € 217,75 € 108,87 €
3a Matrícula 535,70 € 267,85 € 495,00 € 247,50 € 247,50 € 123,75 €
*Material 54,00 € 27,00 € 54,00 € 27,00 € 54,00 € 27,00 €
Total 589,70 € 294,85 € 549,00 € 274,50 € 301,50 € 150,75 €
Bonificacions o exempcions de taxes. Cliqueu aquí >> Bonificacions o exempcions de preus públics. Cliqueu aquí >> Bonificacions o exempcions de preus públics. Cliqueu aquí >>
Per a tots el nivells a part de l’import de matrícula *30€ per accés a la plataforma i materials didàctics (preu públic)

 

El pagament dels 30€ per accés a la plataforma i materials didàctics és obligatori i està subjecte a bonificacions i/o exempcions dels preus públics. (Ordre EDU/114/2021), per tant qui gaudeixi de bonificacions podrà pagar només una part de l’import o res.

Amb aquesta aportació l’alumne té dret a gaudir de tots els serveis i activitats complementàries que el centre ofereix, com poden ser: xerrades, exposicions, accés a la biblioteca, fotocòpies de classe, carnet escolar amb els avantatges corresponents, etc, però no inclou els llibres de text o de lectura que es puguin fer servir durant el curs.

 

IMPORTANT: En cas de no fer el pagament dins el termini establert en el moment de la matrícula, la cancel·lació serà automàtica i no podrà fer-se cap reclamació, només podrà accedir-se a una nova matrícula al final del procés sempre que quedin places vacants.

ALGUNES BONIFICACIONS PER CURSAR UNA LLENGUA ESTRANGERA A L’EOI

  • L’alumnat dels centres sostinguts amb fons públics, que es matricula d’una segona llengua estrangera en una escola oficial d’idiomes, diferent a la llengua estrangera obligatòria del currículum que estudia en el centre educatiu, té una bonificació del 50% del preu públic.
  • L’alumnat matriculat en una escola oficial d’idiomes que cursa una llengua estrangera i vol estudiar una segona llengua estrangera en la mateixa o una altra escola oficial d’idiomes, té una bonificació del 50% del preu públic en la segona llengua que es matriculi.
  • L’alumnat matriculat en una escola oficial d’idiomes, que cursa una llengua estrangera en el nivell d’intermedi B2 (B2.2), que es matriculi en una nova llengua estrangera el curs immediatament posterior, té una bonificació del 50% del preu públic de la matricula de la nova llengua.

C2 DE CATALÀ

  • Les persones que es matriculen a un curs de nivell d’actualització i especialització C1 o C2 en llengua catalana o en llengua occitana, tenen una bonificació del 50% del preu públic de la matrícula. (Preu amb aquesta bonificació per una matrícula ordinària: 137,50 €)