Equivalències de títols i nivells

Pots accedir a A2, B1, B2.1 o B2.2, o al curs de nivell C1 d’escola oficial d’idiomes sense fer el test de nivell en cas de tenir alguna de les acreditacions següents (pots presentar-ne la documentació acreditativa en el moment de fer la preinscripció, i la pots presentar presencialment o bé en línia a l’aplicació de preinscripció):

  • Accés per curs d’estiu d’escola oficial d’idiomes. Si s’ha cursat i aprovat un curs d’estiu d’un mínim de 60 hores el juliol de 2023 es podrà accedir al mateix curs per completar el nivell. En cas que s’hagi cursat i aprovat un curs d’estiu d’un mínim de 60 hores corresponent a la segona part d’un curs ordinari d’EOI, es podrà accedir al nivell següent.
  • Accés per certificació.
    • En cas de tenir una certificació equivalent al nivell B1 que no consta a les taules següents, cal consultar les taules de certificats i diplomes que acrediten els coneixements d’una tercera llengua que consta a l’Annex 1 de la Resolució EDU/1714/2021, de 3 de juny. Si el certificat és a la columna dels equivalents al nivell B1, es podrà sol·licitar l’accés directe a B2.1. Si el certificat és a la columna dels equivalents al nivell B2, es podrà sol·licitar l’accés directe a C1.
    • El certificat de nivell bàsic d’anglès i el certificat de nivell bàsic de francès d’ensenyament d’adults eximeixen de realitzar la prova de nivell per accedir directament a B1 de l’idioma corresponent.
  • Per anglès, francès i alemany: consulteu les taules d’exempcions del test de nivell d’anglès, de francès i d’alemany, taules classificades segons els nivells d’accés a les EOI
  • Per Italià: consulteu la taula de la Resolució EDU/1714/2021, de 3 de juny.
  • Per entrar al C2 de català: consulteu l’ORDRE VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC 5511, del 23), per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística Modificada per l’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril (DOGC 5610, del 19)

La presentació d’algun d’aquests certificats en cap cas dóna dret directament a una plaça.