Informacions cursos especials

D’acord amb la disposició addicional primera del Decret 4/2009, de 13 de gener, i segons el que determini el Departament d’Educació, les escoles oficials d’idiomes poden impartir cursos especials per perfeccionar competències en idiomes o per aprofundir en aspectes socioculturals vinculats a les llengües que s’hi imparteixen. Els centres han de vetllar per garantir la qualitat dels cursos especials. Els cursos especials es poden autoritzar com a activitats de formació permanent del professorat del Departament d’Educació, segons els paràmetres establerts.

CURSOS MONOGRÀFICS

Els cursos monogràfics són cursos d’especialització que poden tractar els aspectes següents: 

 • Llenguatge d’especialitat (llenguatge mèdic, jurídic, administratiu, etc.).
 • Aspectes socioculturals relacionats amb la llengua d’estudi (cinema, literatura, història, civilització, etc.).

Per poder accedir als cursos monogràfics cal tenir, com a mínim, un certificat equivalent al nivell B2 del MECR. En cas que els continguts del curs no requereixin coneixements lingüístics de la franja B2 del MERC, els centres poden sol·licitar de forma justificada que el requisit mínim de llengua sigui un certificat equivalent al nivell B1 del MERC. Els cursos d’aspectes socioculturals es podran adreçar a persones sense coneixements previs de la llengua. Els cursos monogràfics d’especialització es poden impartir a l’estiu o bé durant l’any, amb una durada mínima de 30 hores i màxima de 45, d’entre els idiomes impartits a l’escola que els organitzi.

Els cursos monogràfics es poden fer en les modalitats presencial, semipresencial o en línia.

Els cursos monogràfics en línia es podran autoritzar sempre que compleixin les condicions següents:

 • S’organitzin amb una distribució horària d’un màxim de 10 hores setmanals.
 • S’organitzin amb sessions síncrones o amb una combinació de sessions síncrones i asíncrones.
 • Les sessions síncrones no superin els 120 minuts de durada.

CURSOS DE LLENGUA INSTRUMENTAL

Els cursos de llengua instrumental tenen com objectiu el coneixement general de la llengua, el treball específic per destreses, l’actualització lingüística o el perfeccionament de l’idioma. Els cursos de llengua instrumental es poden impartir a l’estiu o bé durant el curs acadèmic, amb una durada mínima de 30 hores i màxima de 90. També es consideren cursos de llengua instrumental els preparatoris per a les proves de certificació de les EOI, que tenen una durada mínima de 15 hores i màxima de 30. El públic destinatari no poden ser alumnes d’EOI de la llengua del curs.
L’oferta de cursos de llengua instrumental pot ser la següent:

 • Cursos generals de llengua (sempre que no tinguin els mateixos objectius, continguts i durada que els cursos reglats).
 • Treball específic per destreses (per exemple, conversa, pronunciació, etc.)
 • Actualització i perfeccionament lingüístic (per exemple, A2+, B2+).
 • Cursos d’un idioma no implantat de manera oficial, sempre que n’hi hagi demanda i no estigui en competència amb les escoles de la mateixa zona.
 • Cursos de preparació per a les proves de B1, B2, C1 i C2 de les EOI.
 • Cursos d’àmbit general amb finalitats específiques (per exemple, anglès per viatjar, rus per al comerç i la restauració, etc.).
 • Cursos per a col·lectius específics (per exemple, joves d’entre 14 i 16 anys).

El document de referència amb els objectius i els continguts dels cursos de llengua instrumental és el Decret 4/2009, de 13 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació i el
currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial.

Els cursos de llengua instrumental es poden impartir en modalitat presencial o semipresencial. Els cursos de llengua instrumental semipresencials es podran autoritzar sempre que compleixin les condicions següents:

 • Com a mínim, el 50 % de les sessions han de ser presencials al centre.
 • La resta de les sessions han de ser en línia: síncrones o asíncrones.
 • Les sessions síncrones no han de superar els 120 minuts de durada.

Certificats d’assistència
En el cas que no obtinguin un certificat d’assoliment, els i les alumnes que assisteixen a un 80 % de les classes poden sol·licitar un certificat d’assistència.

 

CURSOS D’ESTIU

Els cursos d’estiu són considerats com a monogràfics si tracten d’algun aspecte concret (música, literatura, etc) i si són per a nivell superior a B2. Sinó son considerats cursos de llengua instrumental. L’edat mínima per estudiar cursos d’estiu EOI és la següent:

Si són cursos monogràfics:

 • per a qualsevol llengua cal haver complert els 16 anys (o fer-los l’any natural en què s’efectua la matrícula)
 • per a una llengua diferent de la cursada com a primera llengua estrangera a l’educació secundària obligatòria cal haver complert els 14 anys

Si són cursos instrumentals cal haver complert els 14 anys.