Candidats lliures

El Departament d’Ensenyament organitza la convocatòria ordinària (maig/ juny per a tots els idiomes) i la convocatòria extraordinària (febrer i per anglès) de les proves per obtenir els certificats següents:

  • Nivell intermedi. Corresponent al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell avançat. Corresponent al nivell B2 del MECR
  • Nivell C1. Corresponent al nivell C1 del MECR

No es pot ser alumne oficial i fer la prova per lliure.