Menors

  1. Edat
  2. Bonificacions generals i específiques
  3. Convalidacions
  4. Autoritzacions
  5. Protocols d’avís d’absències
  6. Assistència
  7. Dates exàmens
  8. Reunió 

 

Edats i condicions per fer un curs a l’EOI

Per a cursar estudis a l’EOI en qualsevol llengua cal haver complert els 16 anys (o fer-los l’any natural en què s’efectua la matrícula, és a dir, complerts a 31 de desembre).

Per a cursar estudis a l’EOI en una llengua diferent de la cursada com a primera llengua estrangera a l’ESO, cal haver complert els 14 anys (o fer-los l’any en què s’efectua la matrícula, és a dir, complerts a 31 de desembre). En aquest cas cal aportar justificació: el certificat del centre de secundària on s’especifiqui quina és la primera llengua estrangera que esteu estudiant. Vegeu un exemple del document que cal demanar al centre educatiu de la ESO o Batxillerat.

Bonificacions generals i específiques per menors

Bonificacions generals: Per consultar les bonificacions generals aneu AQUÍ

Bonificacions específiques: En els nivells A1, A2 i C1 de tots els idiomes i C2 de català hi ha unes bonificacions específiques, ja que aquests nivells es regeixen per l’ordre de preus públics. 

L’alumnat dels centres públics o concertats sostinguts amb fons públics, que es matricula d’una segona llengua estrangera en una escola oficial d’idiomes, diferent a la llengua estrangera obligatòria del currículum que estudia en el centre educatiu, té una bonificació del 50% del preu públic. Vegeu un exemple del document que cal demanar al centre educatiu de la ESO o Batxillerat.

Convalidacions ESO i Batxillerat

Per consultar les convalidacions per alumnat d’ESO i Batxillerat aneu AQUÍ

Autoritzacions

Cal que les famílies dels menors empleneu aquest formulari d’autoritzacions. A inici de curs les famílies dels menors rebreu un correu amb aquesta informació.

Protocols d’avís d’absències

Part de les famílies

En cas que el/la menor hagi d’arribar més de 15 minuts tard, sortir més de 15 minuts abans d’hora o no venir un dia a classe, les famílies heu d’enviar un correu electrònic al professor o professora informant del nom del menor, el dia (o dies) i l’hora de la incidència. No cal que expliciteu el motiu. Trobareu els correus del professorat a l’apartat del web de l’idioma corresponent. 

Per part del centre

En cas que un/a menor falti a classe, arribi més de 15 minuts tard o marxi més 15 minuts abans d’hora en quatre ocasions durant un mes de forma no informada, la Cap d’estudis us contactarà.

Consulta assistència 

Per comprovar l’assistència del/de la menor, heu d’anar a l’àrea de l’alumnat. Si necessiteu ajuda per accedir-hi, podeu consultar els tutorials:

Dates d’examen

Les dates d’examen les facilitarà el professorat a l’aula i és responsabilitat del menor mantenir-se informat.

 Reunió informativa per famílies de menors

A mitjans d’octubre tindrà lloc una reunió informativa per a famílies de menors en la que s’ampliarà la informació d’aquest web i es resoldran dubtes.