Tràmits de l’alumnat

 1. Instància general
 2. Certificats d’A2 i B1
 3. Sol·licitud de títol de B2, C1 o C2
 4. Recollida de Certificats: A2, B1, B2, C1 i C2
 5. Sol·licitar un certificat d’expedient o de matrícula
 6. Sol·licitud de convocatòria addicional
 7. Canvi de nivell del nou alumnat
 8. Sol·licitar un canvi de grup
 9. Permuta
 10. Renúncia
 11. Devolució de taxes o preus públics
 12. Trasllats de matrícula
 13. Alumnes amb necessitats específiques
 14. Reclamacions sobre les qualificacions

 

1. Instància general. Podeu fer servir el model d’instància per fer qualsevol sol·licitud al centre.

Cliqueu aquí

2. Certificat d’A2 o B1. L’alumnat que hagi superat el nivell A2 o B1 ha de sol·licitar l’expedició del Certificat corresponent. Es pot  sol·licitar per telèfon, presencialment a la secretaria de l’escola o per correu electrònic a secretaria@eoiterrassa.cat.

Termini:
– Per l’alumnat oficial d’A2 i B1 i lliure de B1 de la convocatòria ordinària de juny: a partir de mitjans de juliol del mateix any de la convocatòria.

3. Sol·licitud títol B2 i C1.  Els títols de B2 i C1 estan subjectes al pagament de taxes per a la seva expedició. Podeu veure les taxes actualitzades en aquest enllaç.

Es poden sol·licitar presencialment a la secretaria del centre (abans de les 18h, ja que l’aplicació informàtica tanca a partir d’aquesta hora) o per correu electrònic a secretaria@eoiterrassa.cat. En ambdós casos cal adjuntar la següent documentació:

– DNI, NIE o passaport.
– En cas de dret a bonificació o exempció de la taxa: la documentació acreditativa.

En el moment de registrar la sol·licitud us serà lliurat el Resguard de sol·licitud de títol acadèmic (títol “provisional”).

Terminis: Quan tenim les dades disponibles per expedir els títols s’anuncia al web de l’escola. Però si mentrestant necessiteu acreditar el vostre nivell, podeu sol·licitar un certificat de nivell/expedient enviant un correu electrònic a secretaria@eoiterrassa.cat, per telèfon o presencialment a la secretaria.

– Per l’alumnat oficial de cursos i alumnat lliure de la convocatòria ordinària de juny: es pot sol·licitar el títol entre octubre i novembre del mateix any de la convocatòria.
– Per l’alumnat lliure de la convocatòria extraordinària d’anglès i alumnat lliure del Pla Experimental (Escolars): es pot sol·licitar el títol transcorregut un mes, aproximadament, de la publicació dels resultats.

4. Recollida de Certificats: A2, B1, B2,  i C1. Els certificats oficials s’han de recollir personalment presentant el DNI o passaport. En el cas dels títols de B2 i C1 a més cal portar el document original del Resguard de sol·licitud del títol  (títol “provisional”) per poder recollir-lo. En el cas de no poder venir personalment es pot autoritzar una altra persona amb un escrit d’autorització, adjuntant la fotocòpia del DNI o passaport de la persona interessada.

5. Sol·licitar un certificat d’expedient o de matrícula. Es pot sol·licitar presencialment a la secretaria del centre, per telèfon o per correu electrònic a secretaria@eoiterrassa.cat.

6. Sol·licitud de convocatòria addicional. En cadascun dels nivells bàsic, intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1, l’alumne o alumna té dret a romandre matriculat en règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.

L’alumne o alumna que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic o del nivell intermedi B2, i no el supera, no pot cursar-lo una altra vegada.

La plataforma de matrícula en línia  NO permetrà fer automàticament tres matrícules a cap curs. Per cursar per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic o del nivell intermedi B2, l’alumne o alumna ho ha de demanar al director o directora de l’escola, que ha de valorar les circumstàncies al·legades per l’alumne o alumna en la sol·licitud i el procés d’aprenentatge seguit al llarg dels dos cursos realitzats.

L’alumne o alumna que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic o al segon curs del nivell intermedi B2, el pot cursar un màxim de dues vegades.

Per saber les vegades que està permès matricular-se en un curs consulteu les combinacions possibles següents en aquest document.

En casos excepcionals, que ha de valorar el director o directora de l’escola i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, el director o directora pot autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumne o alumna que ho sol·liciti, quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Es pot concedir una única convocatòria addicional per nivell.

La sol·licitud de convocatòria addicional s’ha de presentar presencialment a secretaria durant la primera setmana de juliol i es resoldrà durant el mes de juliol, segons places disponibles. La resolució de la sol·licitud i la notificació del dia de matrícula es comunicarà per correu electrònic.

També es pot fer al setembre, però en aquest cas es matricularà en període de vacants (“repesca”).

Preus convocatòria addicional (3a matrícula) curs 2023-24

Per sol·licitar una convocatòria addicional heu d’omplir aquest formulari 

7. Canvi de nivell del nou alumnat. 

En casos justificats, el nou alumnat que ha accedit per test de nivell, pot sol·licitar un canvi de nivell fins al darrer dia hàbil d’octubre. El o la cap d’estudis n’ha d’estudiar la sol·licitud i, si la resposta
és afirmativa i el canvi és possible, l’ha de formalitzar durant els cinc dies hàbils posteriors.

Per sol·licitar un canvi de nivell heu de parlar primer de tot amb el vostre professor o professora. Si aquest considera pertinent el canvi de nivell i hi ha disponibilitat de places al grup de destí, caldrà passar per secretaria i sol·licitar el canvi mitjançant aquest formulari

8. Sol·licitar un canvi de grup. L’alumnat es matricula a un grup determinat sota la seva responsabilitat. S’ha de matricular a la franja horària a què pot assistir de manera regular. L’assistència és obligatòria per al bon funcionament del curs i per tal de poder fer una avaluació continuada.
Els canvis de grup es fan exclusivament online.

Terminis: Es podrà sol·licitar un canvi de grup durant dues franges diferents: a partir del dia 29 de setembre fins a l’últim dia lectiu del mes de desembre i del primer dia lectiu del mes de gener a l’últim dia lectiu del mes de març.

Per a poder sol·licitar un canvi de grup l’alumne/a ha d’accedir a l’àrea de l’alumnat en el termini establert a través de la pàgina web de l’escola (icona del birret) o directament amb aquest enllaç.

El fet que un/a alumne/a sol·liciti un canvi de grup no vol dir que aquest canvi es concedeixi. El canvi de grup està supeditat al fet que hi hagi una vacant en el grup/s sol·licitat/s. L’aplicatiu gestiona les sol·licituds per ordre de petició.

En el cas que li sigui concedit el canvi sol·licitat, l’alumne/a rebrà un correu electrònic de confirmació. Si no se li concedeix el canvi sol·licitat, s’ha de quedar al seu grup original.

Tingueu en compte que un canvi de grup pot comportar també un canvi de llibre. Consulteu la pàgina de l’idioma corresponent.

Procediment a seguir:

 • Cal clicar damunt la icona del birret a dalt a la dreta del web de l’escola o en aquest enllaç.
 • Heu d’accedir a l’àrea l’alumnat seguint les instruccions que trobareu. Si no hi heu accedit mai, allí tindreu instruccions per fer-ho.
 • Un cop a dins, cal anar a la pestanya “GESTIÓ” i clicar a “SOL·LICITUD DE CANVI DE GRUP” i emplenar-la.

En cas de quedar places vacants al grup sol·licitat, el canvi es produirà de manera automàtica. En cas de no haver-hi places, la sol·licitud queda a l’espera que es produeixi alguna vacant del grup desitjat. Si el canvi sol·licitat és concedit, l’alumne rebrà un email de la secretaria de l’EOI de Terrassa.

9. Permuta. Si no us ha estat possible fer un canvi d’horari podeu intentar aconseguir una permuta. És un acord personal entre dos o dues alumnes d’aquesta escola per intercanviar la seva plaça, del mateix nivell i idioma, però amb diferent horari.  Es podrà sol·licitar una permuta fins a l’últim dia lectiu del mes de març.

Podeu penjar un rètol al tauler d’anuncis de la cafeteria exposant el grup on esteu matriculats, el grup on us voldríeu matricular i donant alguna dada de contacte per tal de poder ser contactats. Un cop trobeu algú amb qui fer la permuta, tots dos haureu de formalitzar-la presencialment a la secretaria del centre aportant el DNI, passaport o NIE. Allí us donaran un imprès que haureu d’emplenar i signar tots dos. El canvi només serà efectiu una vegada aprovat per secretaria.

10. Renúncia. Hi ha dos tipus de renúncies:
– al curs que s’està cursant en l’actualitat
– a un curs aprovat anteriorment

Al curs que s’està cursant en l’actualitat
Un alumne o alumna oficial pot presentar, al director o directora de l’escola, la renúncia a la matrícula.

Aquesta renúncia no suposa el còmput del curs a l’efecte de repetició, ni el dret al retorn de l’import de la matrícula. Un cop passat el termini de renúncia establert, si un alumne o alumna oficial abandona el curs, aquest abandonament li computa a l’efecte de repetició i té, a tots els efectes, la consideració de “no presentat/no presentada” en la qualificació final. L’alumne o alumna només pot fer una d’aquestes renúncies per curs.

Data límit: fins al darrer dia hàbil de novembre.

Per sol·licitar una renúncia heu d’omplir aquest formulari 

A un curs aprovat anteriorment
Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes pot sol·licitar al director o directora de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat.  L’escola pot concedir la renúncia un cop obtinguts els informes oportuns del departament d’aquell idioma. El curs a què s’ha renunciat computa a l’efecte de repetició. Les renúncies esmentades en els apartats anteriors s’han de fer constar en l’expedient acadèmic de l’alumne o alumna.

Data límit: s’ha de fer abans de la data de matrícula.

Per sol·licitar una renúncia a un curs aprovat anteriorment heu d’omplir aquest formulari 

11. Devolució de taxes o preus públics. Les taxes de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s’assenyalen:

 • Renúncia a la matrícula oficial, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o preus públics es produeixin fins el 10 d’octubre de 2024.
 • Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de nivell intermedi B1, del certificat de nivell intermedi B2 o del certificat de nivell avançat C1, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes es produeixin amb antelació a la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.
 • Pagaments duplicats o per import superior, per l’excés de pagament.
 • No aplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne o alumna té dret en el moment de la matriculació, per l’import corresponent.
 • No prestació del servei per causes no imputables a l’alumne o alumna. No es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.
 • En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne o alumna pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics abans del darrer dia hàbil de novembre.

 Vies de sol·licitud

 1. Preferiblement de manera telemàtica entrant AQUÍ. Les persones que no disposen dels mitjans o dels coneixements necessaris per fer el tràmit en línia, poden fer-lo a través de les Oficines de Registre dels serveis centrals d’Educació i dels serveis territorials, utilitzant el servei de “tramitació atesa”. Aquest servei ofereix assistència per poder dur a terme el tràmit sense dificultats.
 2. En cas de no poder fer la gestió telemàticament es podrà realitzar de manera presencial a la secretaria de l’escola en l’horari d’atenció a l’alumnat. La sol·licitud corresponent a emplenar es facilitarà a la secretaria del centre.

Documentació que s’ha de presentar per sol·licitar la devolució de taxes:

– Full de matrícula

– Resguard del pagament.

Un cop acceptada la devolució de taxes pel Servei de Pressupostos i Gestió Financera del Departament d’Educació, es podrà fer la sol·licitud a l’escola de la devolució de la quota complementària en concepte d’accés a la plataforma virtual i materials didàctics a la secretaria del centre.

12. Trasllats de matrícula

Trasllat de l’alumnat en període no lectiu (JULIOL)
L’alumnat oficial, un cop formalitzada la matrícula al juliol al centre d’origen, pot sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies 11 i 12 de juliol de 2024L’alumnat que vulgui demanar un trasllat d’una EOI qualsevol a l’EOI de Terrassa haurà de sol·licitar-lo mitjançant el model “Sol·licitud de trasllat d’expedient”.  Aquesta sol·licitud s’haurà de presentar presencialment, o bé, enviar-la per correu a secretaria@eoiterrassa.cat. Caldrà adjuntar el DNI, NIE o passaport i el resguard de matrícula amb l’import ingressat. Aquest resguard el podeu obtenir dins de l’àrea d’alumnat de l’EOI d’origen. Cliqueu AQUÍ per veure’n un exemple. L’escola de destinació es posarà en contacte amb l’alumne/a abans del 18 de juliol de 2024 per notificar-li l’acceptació o la denegació del trasllat en funció de la disponibilitat de places. Si el trasllat de matrícula és viable, l’EOI de destinació s’encarregarà de la tramitació.

Trasllat de l’alumnat durant el curs acadèmic
Un trasllat de matrícula té lloc quan l’estudiant, una vegada iniciat el curs, vol canviar d’EOI. El termini per fer trasllats de matrícula viva pel curs 24-25 finalitza el dimarts, 30 d’abril de 2025.
Si un/a alumne/a vol marxar a un altre centre, haurà de consultar l’EOI de destinació si hi ha places vacants i quina gestió ha de fer amb l’escola. El centre de destinació confirmarà a la persona si és possible fer el trasllat o bé si queda en llista d’espera.
Si el trasllat de matrícula és viable, l’EOI de destinació s’encarregarà de la tramitació.
L’alumnat que vulgui demanar un trasllat d’una EOI qualsevol a l’EOI de Terrassa haurà de sol·licitar-lo mitjançant el model “Sol·licitud de trasllat d’expedient”. Aquesta sol·licitud s’haurà de presentar presencialment, o bé, enviar-la per correu a secretaria@eoiterrassa.cat. Caldrà adjuntar el DNI, NIE o passaport i el resguard de matrícula amb l’import ingressat. Aquest resguard el podeu obtenir dins de l’àrea d’alumnat de l’EOI d’origen. Cliqueu AQUÍ per veure’n un exemple.

S’ha de tenir en compte que el trasllat a una EOI d’una altra Comunitat autònoma implica pagar novament l’import de matrícula de la quantitat estipulada a la Comunitat autònoma de l’escola de destinació. En aquest cas es podrà sol·licitar la devolució de la taxa o preu públic de l’EOI d’origen fins al divendres, 29 de novembre de 2024.

13. Alumnes amb necessitats específiques. Els aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials (o altres trastorns greus que tenen el reconeixement oficial de la situació de discapacitat) poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar les proves de certificació. Es recomana a l’alumnat que necessiti condicions especials per a la realització de les proves de certificació de les escoles oficials d’idiomes (EOI) per discapacitat física o sensorial o bé l’alumnat amb dislèxia o necessitats especials que informi el professorat de la seva condició i del tipus d’adaptació que li cal a començament de curs.

Alumnat oficial: 

Les sol·licituds d’adaptació de les proves de certificació s’han de presentar per escrit a la secretaria del centre adreçades a la cap d’estudis.

 • A la sol·licitud s’hi han de fer constar els motius al·legats, la petició d’adaptació concreta i per a quines parts de la prova se sol·licita l’adaptació. Per a més informació sobre tipus d’adaptacions cliqueu AQUÍ . També s’hi ha d’adjuntar la justificació documental que ho acrediti.
 • El termini per comunicar-ho serà el mateix que per a l’alumnat lliure, que es publica anualment a la resolució de convocatòria de proves. Per al curs 2022-2023, no més tard del 28 de març de 2023. El director/a del centre comunicarà a l’Àrea d’Ensenyaments d’Idiomes la resolució de la sol·licitud on s’especifiquin quines adaptacions s’han de dur a terme. El termini per comunicar-ho serà el mateix.

Alumnat lliure: 

L’alumnat haurà de presentar la sol·licitud d’adaptació de les proves de certificació a l’escola oficial d’idiomes on s’examinarà, dins el període establert en el calendari d’inscripció que es publica anualment a la resolució de convocatòria de proves. Per a més informació sobre tipus d’adaptacions cliqueu AQUÍ . L’escola haurà de fer arribar aquesta sol·licitud a l’Àrea de Gestió de Proves de la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa.

 • A la sol·licitud s’hi ha de fer constar els motius al·legats, la petició d’adaptació concreta i per a quines parts de la prova se sol·licita l’adaptació. També s’hi ha d’adjuntar la documentació següent:
  • a) Còpia del resguard d’inscripció en les proves.
  • b) Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que informi ISSN 1988- del grau de discapacitat reconeguda o certificat mèdic oficial.
  • c) Certificat emès per l’organisme acreditat corresponent, que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix l’aspirant, si escau.
  • d) Documentació justificativa de modificacions i adaptacions curriculars, autoritzades pel Departament d’Educació, que l’aspirant hagi tingut en els últims estudis cursats en el sistema educatiu, si escau.
 • L’Àrea de Gestió de Proves determinarà les mesures o recursos addicionals i n’informarà a la direcció del centre, qui ho notificarà a la persona interessada. En cas que s’hagi de fer una adaptació del format d’alguna de les parts de la prova, l’Àrea de Gestió de Proves ho comunicarà a l’Àrea d’Ensenyament d’Idiomes per tal que la realitzi i la faci arribar a l’escola.

Per sol·licitar l’adaptació d’una prova oficial heu d’omplir aquesta sol·licitud.

Més informació aquí

14. Reclamacions sobre les qualificacions

Procediment:
– En primer lloc recomanem que consulteu amb el professorat del departament qualsevol dubte que tingueu respecte a les vostres qualificacions o qualsevol aspecte amb el qual no estigueu d’acord abans de tramitar la reclamació.
– Les reclamacions sobre qualificacions finals s’hauran de presentar omplint la instància de sota en la qual s’han de fer constar els motius al·legats per fer la reclamació.

Termini de reclamacions: Cal presentar la sol·licitud durant els tres dies hàbils després de la publicació de resultats. No s’atendran reclamacions presentades fora de termini.

NORMATIVA:
Les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes a les proves específiques de certificació (nivells A2, B1, B2 i C1) s’han de resoldre d’acord amb el procediment previst en els apartats a i b de l’article 14 de l’Ordre EDU/34/2009, de 30 de gener. També s’han de resoldre seguint el mateix procediment les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes al llarg del curs i als exàmens finals de primer i quart curs.

En cas que la resolució sigui objecte de nova reclamació, aquesta s’ha de presentar als serveis territorials o bé al Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant un escrit de la persona interessada, que s’ha de presentar a través del director o directora del centre.

El director o directora del centre ha de trametre, als Serveis Territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, aquesta reclamació juntament amb una còpia de la reclamació original, una còpia de l’acta de la reunió en la qual s’hagi estudiat la reclamació, una còpia de la resolució recorreguda i qualsevol altra documentació que, a iniciativa pròpia o a petició de la persona interessada, consideri pertinent d’adjuntar-hi.

A partir de l’estudi de la informació rebuda, i de l’informe emès per la Inspecció, els serveis territorials o el Consorci d’Educació de Barcelona resoldran definitivament.

Normativa

Per sol·licitar una revisió d’examen heu d’omplir aquest formulari