FAQS

TEMES

 

ACCÉS ALS ESTUDIS

A partir de quina edat puc accedir a una EOI?

L’edat mínima per estudiar cursos OFICIALS a les EOI és la següent:

  • per a qualsevol llengua cal haver complert els 16 anys (o fer-los l’any natural en què s’efectua la matrícula)
  • per a una llengua diferent de la cursada com a primera llengua estrangera a l’educació secundària obligatòria cal haver complert els 14 anys (o fer-los l’any en què s’efectua la matrícula)

Per inscriure’s a les proves lliures (B1, B2 o C1) s’ha de tenir com a mínim 15 anys o complir-los durant l’any de realització de la prova i haver superat el 2n d’ESO (o nivell equivalent).

Què necessito per accedir als estudis de les EOI

Cal tenir l’edat indicada i fer la preinscripció en les dates indicades (normalment a principis de setembre). Més informació al web de l’escola durant el mes de juliol.

Quin idioma puc aprendre a l’EOI de Terrassa?

La nostra oferta d’idiomes, nivells i cursos és: L’Oferta d’idiomes, cursos i nivells a l’EOI de Terrassa és:
ALEMANY: Nivell Bàsic A1, Nivell Bàsic A2, Nivell Intermedi B1, Nivell Intermedi B2.1, Nivell Intermedi B2.2, Nivell Avançat C1.

ANGLÈS: Nivell Bàsic A1, Nivell Bàsic A2, Nivell Intermedi B1, Nivell Intermedi B2.1, Nivell Intermedi B2.2 i Nivell Avançat C1.

ÀRAB: Nivell Bàsic A1, Nivell Bàsic A2, Nivell Intermedi B1.1 i Nivell Intermedi B1.2.

CATALÀ: Nivell Avançat C2.

FRANCÈS: Nivell Bàsic A1, Nivell Bàsic A2, Nivell Intermedi B1, Nivell Intermedi B2.1 i Nivell Intermedi B2.2.

ITÀLIA: Nivell Bàsic A1, Nivell Bàsic A2, Nivell Intermedi B1, Nivell Intermedi B2.1 i Nivell Intermedi B2.2, Nivell Avançat C1.

Després de B2.2, un cop obtingut el Certificat de Nivell Intermedi B2 , com puc continuar estudiant la llengua per obtenir un nivell superior?

Actualment a la nostra escola s’imparteixen cursos de nivell avançat C1 en alemany, anglès i italià, però oferim cursos monogràfics per estudiar alguns idiomes a un nivell superior a B2. Aquests estudis no condueixen a l’obtenció del certificat. Altres Escoles Oficials d’idiomes del territori ofereixen cursos de nivell avançat C1 per francès. Podeu consultar l’oferta a: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/idiomes/.

Què vol dir ser alumne lliure?

Són candidats/tes que es matriculen només per fer l’examen de certificat de nivell B1, B2 o C1 sense tenir dret a l’assistència a classe. La inscripció és telemàtica.

Quan puc fer l’examen de certificat per lliure?

Segons el que estableix el Departament d’Educació, per tots els idiomes hi ha una convocatòria al juny (inscripció telemàtica al febrer) i per a anglès hi ha, a més a més, una altra convocatòria al febrer (inscripció telemàtica al novembre). Trobareu més informació a http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/.

Si estic matriculat/ada en una EOI com a alumne/a oficial, puc presentar-me per lliure per obtenir alguns dels certificats del mateix idioma?

No. No es pot tenir simultàniament la condició d’alumne/a oficial i de candidat/a lliure del mateix idioma i curs en el mateix curs acadèmic.

 

PREINSCRIPCIÓ

Quan em puc preinscriure?

Les preinscripcions es fan online en aquest aplicatiu entre els últims dies d’agost i els primers dies de setembre. Consulteu la nostra pàgina web a partir del mes de juliol per saber les dates exactes de preinscripció de cada curs.

En quin curs em puc preinscriure?

Si no teniu coneixements previs de l’idioma, us podeu preinscriure a A1 directament. Si teniu coneixements de l’idioma teniu dues opcions:

1) Preinscripció directa al curs corresponent, sense fer test de nivell, en cas que us trobeu en alguna d’aquestes situacions:
– haver aprovat el curs anterior en una EOI
– tenir el certificat de nivell A2, de nivell B1, B2 o el/s certificat/s de cicle elemental o d’aptitud d’EOI.
– tenir alguna de les acreditacions de les taules d’exempcions que trobareu a l’aplicatiu de preinscripció.

2) Preinscripció al test de nivell: teniu coneixements de l’idioma però no us trobeu en cap de les circumstàncies anteriors o no disposeu de la documentació que les pot acreditar. El dia i l’hora per fer el test de nivell s’adjudica per sorteig a les persones preinscrites. Aquí hi trobareu més informació sobre la preinscripció.

Un cop feta la preinscripció, què he de fer?

Seguir les instruccions de l’aplicatiu de preinscripció i estar atents als terminis. Si s’ha marcat fer prova de nivell, s’ha de consultar a la mateixa aplicació si s’ha resultat admès a poder fer la prova i en cas afirmatiu, consultar a la web de l’EOI el dia i hora que es realitzarà. Per saber el resultat de la prova de nivell i per saber s’ha obtingut plaça o no, també s’haurà de consultar l’aplicatiu.

En què consisteix la prova de nivell?

A partir de setembre 2022, la prova de nivell d’alemany, d’anglès i de francès es fa en línia.

Per altres idiomes es fa una part escrita: test d’ús de la llengua i una redacció.
També es fa una prova oral en el cas d’àrab, o d’itàlia a partir de A2. Per més informació, consulteu la pàgina web del Departament.

Serveix la prova de nivell d’un any per l’altre?

No, la prova de nivell té validesa només pel curs acadèmic en què es realitza la prova.

Haig de fer la preinscripció de l’idioma on ja sóc alumne oficial del curs anterior?

No, l’alumnat del curs immediatament anterior (tant si ha aprovat com si ha suspès o no s’ha presentat) no ha de fer la preinscripció d’aquell idioma que està estudiant, només cal fer la matrícula online (no preinscripció) el dia assignat al juliol segons el calendari de matrícula d’antics alumnes.
Si ets alumne oficial d’un idioma però en vols cursar un altre,  que hauràs de fer preinscripció del nou idioma que vols estudiar.

Puc fer la preinscripció a més d’un idioma?

Sí, et pots preinscriure fins a un màxim de dos idiomes diferents i demanar dues EOI (1a i 2a opció), però has de presentar una preinscripció per cada idioma.

Puc fer la preinscripció del mateix idioma a més d’una EOI?

Sí, a través del web de preinscripció podràs fer les preinscripcions a un o dos idiomes i per cada idioma podràs escollir dues opcions de centre.

Si estic preinscrit, vol dir que ja tinc plaça?

No, estar preinscrit no significa estar matriculat. Per fer efectiva la matrícula, has d’haver resultat admès en el sorteig de places, que es realitza un cop l’alumnat ha fet la prova de nivell.

Puc fer la preinscripció per a una altra persona?

Sí, si tens les dades personals necessàries per fer la preinscripció.

Se m’ha passat el termini de preinscripció, hi ha alguna manera de poder matricular-me?

Consulteu la web de l’EOI Terrassa durant tot el mes de setembre, perquè si el dia de matrícula de places vacants, a finals de setembre, en queden de lliures podreu matricular-vos.

Vaig aprovar A1 fa anys i vaig anar a viure al país del idioma que vull estudiar, puc fer test de nivell per passar a un altre curs superior a A2?

Sí. Al moment de fer la preinscripció, marqueu que voleu fer test de nivell.

Fa molts anys vaig aprovar un curs de l’EOI però m’agradaria repetir-lo perquè no me’n recordo de res, puc fer-ho?

Sí. Si es tracta de cursos que no hagin comportat l’obtenció d’un certificat (A1 i B2.1) primer s’ha de renunciar al curs acadèmic, que es va aprovar aleshores, omplint una instància i presentant-la a l’escola on es va estudiar. En cas que es concedeixi, el curs renunciat comptarà a efectes de repetició.

Què és una matricula d’actualització?

Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes que condueixen a l’obtenció d’un certificat, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar matricular-se en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre que hagin transcorregut dos cursos des de l’obtenció del certificat.
La sol·licitud per a aquest tipus de matrícula s’ha de presentar al centre una vegada finalitzat el període d’admissió, i només s’admet si existeixen vacants en el curs i l’idioma sol·licitat. La sol·licitud és vàlida únicament per al curs acadèmic en què se sol·licita i s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, si l’alumne ho vol.
Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial. La qualificació que es fa constar a l’expedient acadèmic de l’alumne és de “no qualificat/ada”.
Els alumnes en aquesta situació acadèmica no tenen dret a sol·licitar una nova expedició del certificat obtingut anteriorment, però poden sol·licitar un certificat d’actualització al centre on estiguin matriculats.
Pel que fa al preu del servei, aquests alumnes han de pagar la taxa o el preu públic corresponent, sense penalització per repetició.
Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb una matrícula d’actualització del mateix idioma.

 

MATRICULA

  • Alumnat nou

Si vaig escollir fer prova de nivell i no em presento, quedaré admès a A1?

No, la no presentació a la prova de nivell suposa l’anul·lació de la preinscripció.

Quan sé que em puc matricular un cop feta la preinscripció?

Un cop preinscrits, tant l’alumnat que ha fet prova de nivell com l’alumnat que s’ha preinscrit directament a un nivell, ha de comprovar si el sorteig de places ha determinat que s’ha estat admès al nivell corresponent. Si heu quedat admesos, haureu de consultar el dia que us heu de matricular online i fer efectiva la matrícula amb el pagament corresponent. Si heu quedat en llista d’espera, us podreu matricular online el dia i l’hora assignats, en cas que quedin places vacants.
Tot aquest procés es fa online a través de la pàgina de preinscripció i és molt important seguir les instruccions que es van donant per no perdre’s cap pas.

  • Alumnat oficial de l’any anterior

Quan he de fer la matrícula per al curs següent si ja sóc alumne oficial?

La matrícula de l’alumnat oficial es fa de manera telemàtica al juliol. A finals de maig, consulteu la nostra pàgina web per veure el calendari de matrícula.

Si sóc alumne oficial del curs anterior, tinc l’horari assegurat per aquest curs?

Els alumnes del curs immediatament anterior (aprovats, suspesos, no presentats i renúncies) tenen reserva de plaça sempre que no hagin esgotat les convocatòries, però no se’ls garanteix un horari determinat.

Puc matricular-me a un grup que no em va bé per horari i venir a un altre horari?

No. Els canvis de grup s’han de sol·licitar mitjançant escrit adreçat a la direcció de l’EOI. No es recomana aquesta opció, perquè si no es concedeix el canvi de grup, a més d’haver pagat uns serveis dels quals no us beneficiareu, estaríeu ocupant una plaça que algú altre hagués pogut aprofitar.

Si un any no em matriculo, perdo la prioritat en la matrícula i la reserva de plaça?

Sí. Només té prioritat de matrícula i plaça garantida l’alumnat que va estar matriculat el curs immediatament anterior a l’actual i en el mateix idioma.La persona que està un any acadèmic, o més, sense matricular-se haurà de seguir el sistema d’accés dels candidats nous.

Si sóc alumne/a oficial i se m’ha passat el període de matrícula al juliol, què puc fer per matricular-me?

Si no et matricules telemàticament els dies de juliol reservats per alumnat oficial, perds l’oficialitat. Per tant, en cas de voler fer la matrícula, caldrà que tornis a passar pel procés de preinscripció a principis de setembre.

Sóc alumne d’una altra EOI, em puc matricular a l’EOI de Terrassa?

Si ets alumne/a del curs immediatament anterior, al mes de juliol hi ha uns dies per demanar un trasllat de matrícula excepcional. Aquest alumnat té preferència respecte del que vol entrar de nou al setembre. Cal informar-se a l’EOI de destinació, és a dir l’EOI on voldràs estudiar el curs següent.
Si no es fa el trasllat indicat al paràgraf anterior s’haurà de fer preinscripció al setembre (com alumnat nou) a l’EOI on es vol estudiar i esperar el sorteig de plaça. Si finalment es pot fer matrícula, s’haurà de sol·licitar un trasllat d’expedient a l’EOI d’origen. Aquest tràmit es pot fer a la secretaria de l’EOI de destí.

 

PREUS

Els cursos són subvencionats? 

L’Escola Oficial d’Idiomes de Terrassa és un centre públic d’ensenyament i les seves taxes són fixades pel Departament d’Educació.

Hi ha alguna reducció per algun concepte?

Sí, per a famílies nombroses, monoparentals, persones amb discapacitat i víctimes del terrorisme. etc. Consulteu totes les reduccions i exempcions en l’apartat taxes de la nostra pàgina web i a la resolució oficial del Departament d’Educació de la Generalitat.

Tinc reducció o exempció de taxa si sóc docent?

A partir del curs 19-20, es pot formar part del Programa PIA + si es compleixen les condicions que s’esmenten en aquest programa. Aquest programa es  publica a la pàgina de l’XTEC (apartat formació).

Tinc prioritat si sóc docent per obtenir plaça?

El personal docent pot optar a aquest programa PIA+. Altrament, no tenen cap preferència respecte la resta de l’alumnat.

El pagament de la matrícula es fa d’un sol cop?

Sí, és un únic pagament. Hi ha un termini de pagament (de 24h) després de fer la matrícula online. Es pot fer el pagament amb qualsevol targeta.

Què és el pagament dels 30 €?

El pagament dels 30 € per accés a la plataforma i materials didàctics és obligatori i està subjecte a bonificacions i/o exempcions dels preus públics. (Ordre EDU/114/2021).

Aquesta quota, que complementa l’assignació que la Generalitat dóna als centres per a manteniment i funcionament bàsic, possibilita el nivell de prestacions que el centre ofereix i el manteniment i millora de les instal·lacions i recursos pedagògics i tecnològics del centre.

Si deixo el curs, em retornen els diners de la matrícula?

No és competència de l’EOI reintegrar l’import de la matrícula, ja que aquests ingressos pertanyen a la Generalitat de Catalunya. La tramitació de la devolució de taxes es fa a través de la secretaria del centre. Per sol·licitar la devolució de taxes s’ha d’emplenar la sol.licitud dintre el termini establert de renúncia amb dret a devolució de taxa (consultar-ho a la web de l’EOI cada any) i adjuntar la documentació acreditativa del motiu pel qual es demana la devolució així com el justificant de l’ingrés de la taxa.
La devolució de taxes suposa l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l’alumnat. En conseqüència, per poder matricular-se al curs següent, com a alumnat oficial, s’haurà de tornar a accedir per la via de la preinscripció.

 

ASSISTÈNCIA

L’assistència a classe és obligatòria?

Sí. L’assistència es considera absolutament necessària per al bon aprofitament i per a una adequada avaluació de l’alumne/a. L’alumnat té el deure d’assistir regularment a classe. Una assistència superior al 65% és imprescindible per poder ser avaluat de forma contínua. En qualsevol cas, tot l’alumnat pot presentar-se a l’examen final per obtenir una qualificació de curs.

Què he de fer si no puc venir a classe?

És aconsellable informar el/la vostre/a professor/a, especialment si heu de faltar uns quants dies. No és necessari presentar justificant d’absència excepte si sou alumnat menor de 18 anys.

Es pot assistir a classe com a alumnat oient?

No. No existeix aquesta modalitat d’alumnat a les EOI.

Si un cop començat el curs, em sorgeix algun impediment per continuar assistint a classe, què he de fer?

Cal que ho facis saber al teu professor/a al més aviat possible ja que es pot sol·licitar un canvi d’horari si per causes de força major (estudis, feina o salut), no es pot continuar assistint a l’horari en què s’està matriculat. El canvi està subjecte però, a la disponibilitat de places, i, per tant, l’EOI no el pot garantir.
Si no és possible aquest canvi, hi ha la possibilitat de presentar una renúncia a la matrícula per a què no compti la convocatòria a efectes de repetició. Només es pot demanar una renúncia per a mateix curs.

Fins quan tinc temps de presentar la meva sol·licitud de renúncia de plaça?

Cal comprovar el termini per presentar renúncia de cada curs. Consulteu el termini vigent cada curs a l’apartat “Devolució de taxes” de la web de l’EOI de Terrassa.

Puc fer un curs  a distància a l’EOI de Terrassa?

A les EOI no s’ofereixen cursos oficials totalement a distància.

L’EOI IOC és l’oferta educativa online de les Escoles Oficials d’Idiomes. Actualment s’ofereixen cursos d’anglès (d’A1 fins a B2), d’alemany  (A1 i A2) i de català C2.2 (antic nivell D). L’EOI IOC està integrada a l’Institut Obert de Catalunya.

 

CURSOS I HORARIS

Quan podem saber els horaris del curs vinent?

Al juliol es pot consultar a la web de l’EOI de Terrassa l’oferta de cursos pel curs vinent.

Quan podem saber els llibres que necessitarem l’any vinent?

Al finals d’octubre es pot consultar a la web de l’EOI de Terrassa el llistat de llibres de curs. Es podran adquirir al centre les primeres setmanes de classe (octubre).

Quina durada tenen els cursos?

Cada curs té una durada aproximada de 130 h. El curs comença a finals de setembre i acaba a finals de maig. Al maig/ juny es fan els exàmens.

Què és un curs semipresencial? 

En la modalitat semipresencial la càrrega lectiva del curs es reparteix de manera igual entre el treball presencial al centre i el treball individual telemàtic. Un curs semipresencial té la mateixa durada que els cursos presencials, però comporta una sessió setmanal a l’escola i un treball en línia individual d’aproximadament quatre hores a la setmana a casa.

L’assistència a les sessions presencials és obligatòria, i a casa és imprescindible disposar d’un ordinador amb connexió de banda ampla a Internet. L’alumnat dels cursos semipresencials es caracteritza per la seva autonomia en l’aprenentatge, cosa que permet progressar de manera independent sota la tutela del professorat.

CURSOS MONOGRÀFICS

Què són els cursos monogràfics?

Són cursos de 30 hores, organitzats pel Departament de Cursos Especials d’Educació Permanent i de Perfeccionament al marge dels programes oficials. Estan destinats a aprofundir en el coneixement de la realitat sociocultural dels països on es parla la llengua objecte d’estudi (literatura, història, civilització, costums, institucions, etc. d’aquests països), de llengua d’especialitat (negocis, medicina, didàctica…) o de treball d’actualització lingüística o específic per destreses. Aquests cursos tenen com a destinatàries aquelles persones que acreditin tenir un nivell igual o superior al Nivell Intermedi B2  de les EOI, tret dels de llengua d’especialitat que es podran adreçar a persones que acreditin tenir un nivell igual o superior al Nivell Intermedi B1  de les EOI.

Si vaig fer el test de nivell al setembre, aquest em pot servir per acreditar el meu nivell a cursos monogràfics?

Sí.

Quants credits convaliden els cursos monogràfics?

Depèn de les diferents universitats i del tipus de durada del curs. Heu d’adreçar-vos a la secretaria de la facultat per demanar-ne la convalidació. S’ha de presentar el certificat rebut en acabar el curs monogràfic

Puc matricular-me en un curs monogràfic si no sóc alumne/a oficial  de l’EOI de Terrassa o d’una altra EOI?

Sí.

 

AVALUACIÓ

Com s’avalua l’alumnat?

Tot i que hi ha un marc general d’avaluació de l’alumnat del centre, cal consultar amb el professorat de l’idioma que estudieu per saber com s’avalua l’alumnat de manera específica.

En general, es dóna molta importància durant tot el curs a l’intercanvi d’informació sobre el procés d’aprenentatge entre alumnat i professorat, per això és necessari haver assistit a classe un mínim d’un 65% per poder ser avaluat de manera continua.

L’avaluació contínua s’aplica a tots els cursos, tot i que cada departament decideix el seu sistema específic excepte en els exàmens de certificat on es fa un examen final obligatori en tots els idiomes: nivell intermedi B1, nivell intermedi B2 i nivell avançat C1.

De tota manera el marc general sobre l’avaluació segons la Resolució per la qual es donen instruccions per a l’organització i el funcionament de les EOI de Catalunya, és aquest: “L’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes oficials presencials serà contínua i sistemàtica, globalitzada, integradora i personalitzada per tal de valorar el progrés dels alumnes i contrastar els objectius establerts amb els resultats que s’obtenen”.

Què he de fer si no puc venir algun dia a un examen?

Si es tracta d’un examen al llarg del curs, cal posar-se en contacte amb el/la professor/a per establir, si es creu convenient, la manera de recuperar-lo. No és un dret de l’alumnat poder fer l’examen un altre dia.

Si es tracta d’una prova final, cal presentar una instància adreçada a la cap d’estudis i justificar documentalment que es tracta d’una incidència per qüestions laborals ineludibles, qüestions de salut, exàmens oficials la data dels quals no es pot canviar, etc. Un cop presentada la instància, es donarà resposta personal i si és favorable es podrà fer la prova en una data especial per a incidències de la qual s’informarà puntualment.

 

EXÀMENS

  • Exàmens oficials

Què passa si no he fet l’examen?

La teva qualificació serà de no presentat (NP) i hauràs esgotat una convocatòria. Tens reserva de plaça (no horari) per al curs següent, sempre que no hagis esgotat les convocatòries. Caldrà fer matricula al juliol en les dates i horaris establerts al calendari de matrícula.

Si he suspès o he renunciat oficialment a la meva matrícula, tinc plaça reservada per l’any següent?

Sí. Tens plaça reservada (no horari) al mateix nivell com a antic alumne per a l’any immediatament posterior al que estàs matriculat, i cal que et matriculis al juliol en les dates indicades al calendari de matrícula d’antics alumnes. Si no et matricules en les dates establertes, perdràs els teus drets com a antic alumne.

Si has suspès el mateix nivell per segona vegada cal que, abans de matricular-te, consultis a la secretaria si tens dret a demanar una convocatòria addicional.

Quantes vegades es pot repetir cada curs?

Dins de cada nivell —A2, B1, B2 i C1—, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.

Per tant el nivell bàsic que consta d’A1 i A2, es pot fer en un total de 4 cursos. El nivell intermedi B1es pot fer en 2 cursos, nivell intermedi que consta de B2.1 i B2.2, es pot fer en un total de 4 cursos, i nivell avançat C1 es pot fer en un màxim de 2 cursos.

L’alumne/a que cursa per tercera vegada el nivell bàsic A1 o que cursa per tercera vegada el nivell intermedi B2.1 i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada.

L’alumne/a que accedeix directament al nivell bàsic A2 o al nivell intermedi B2.2, el pot cursar un màxim de dues vegades.

Per poder fer un nivell més vegades que les previstes a la normativa caldrà demanar una convocatòria addicional. Cal tenir en compte que si es renuncia a la matrícula dins el termini previst, no compta com a convocatòria exhaurida.

En cap cas es pot fer un curs més de 3 vegades.

Què és una convocatòria addicional?

En casos excepcionals a valorar per la direcció de l’escola, i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, es podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumnat que ho sol·liciti a través d’una sol·licitud quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Només es pot concedir una convocatòria addicional per nivell.

Quants anys em guarden les notes?

A l’EOI, els cursos aprovats no tenen caducitat.

Quan sabré les dates i els resultats dels exàmens?

El professorat informarà als seus alumnes oficials de les dates dels exàmens. Els candidats que es presenten per lliure a les proves de certificació podran consultar abans d’inscriure’s les dates d’exàmens.

L’alumnat pot consultar els resultats dels exàmens (de tots els nivells) a la plataforma de gestió CENTROSNET.

Per als exàmens d’A1, A2 i B2.1 us podeu posar en contacte amb el/la vostre/a professor/a per saber el dia de revisió d’examen.

Si es tracta d’un examen de Certificat B1, B2 o C1 l’alumne ha de sol·licitar la revisió d’examen i disposa d’un termini de 48 hores per presentar una reclamació per escrit sobre la seva nota, si escau.

Com puc obtenir el títol un cop aprovat l’examen?

A la pàgina web de l’EOI de Terrassa es publiquen les instruccions per sol·licitar o recollir  el títol corresponent dels nivells A2, B1 B2 o C1.

 

  • Exàmens lliures

Quan es fan exàmens lliures?

Segons el que estableix el Departament d’Educació, per tots els idiomes hi ha una convocatòria al juny (inscripció telemàtica habitualment entre finals de febrer i principis de març) i per a anglès hi ha, a més a més, una altra convocatòria al febrer (inscripció telemàtica normalment a finals de novembre).

Què necessito per presentar-me a un certificat per lliure?

1) Tenir com a mínim quinze anys o complir-los durant l’any de la inscripció a la prova.

2) Acreditar la superació del segon curs de l’ESO o nivell equivalent.

3) No ser alumne/a oficial del mateix idioma. Si es detecta una matrícula lliure d’un alumne/a oficial es produeix la baixa d’ofici en el règim oficial d’aquell idioma.

4) Cal formalitzar la matrícula i el pagament.

On m’he d’inscriure per poder fer l’examen?

La inscripció, pagament, dates i seguiment de la inscripció així com també la consulta de resultats es fa tot online en aquesta adreça.

Quan dura la prova?

Certificat de Nivell Intermedi B1:

– Durada de la prova escrita: aproximadament 3h 45’ (inclòs un descans de 30’)

– Durada de la prova oral: 20’ aprox. (El dia de la prova escrita es lliura la convocatòria per fer la prova oral que no coincidirà amb la data de la prova escrita)

Certificat de Nivell Intermedi B2:

– Durada de la prova escrita: aproximadament 4h (inclòs un descans de 30’)

– Durada de la prova oral: 35’ aprox. (El dia de la prova escrita es lliura la convocatòria per fer la prova oral que no coincidirà amb la data de la prova escrita).

Certificat de Nivell Avançat C1:

– Durada de la prova escrita: aproximadament 3h 40’ (inclòs un descans de 30’)

– Durada de la prova oral: entre 15’ i 20’ aprox. (El dia de la prova escrita es lliura la convocatòria per fer la prova oral que no coincidirà amb la data de la prova escrita)

Puc escollir la data de la part oral de l’examen lliure?

El dia de la prova escrita rebreu la convocatòria de la prova oral. No es pot escollir la data. Tot i això, si el candidat té alguna incidència prevista amb anterioritat a l’examen, es pot posar en contacte amb el/la Cap d’estudis de l’EOI per resoldre-la.

Quan es rep la convocatòria oral el dia de l’examen escrit, es pot fer una permuta amb algun/a altre/a candidat/a si ambdós hi estan d’acord. Serà imprescindible demanar el canvi al / a la cap d’estudis per a què es pugui concedir.

Com puc obtenir el títol un cop aprovat l’examen que he fet com a alumne/a lliure?

A la pàgina web de l’EOI de Terrassa teniu la informació amb les instruccions per sol·licitar els certificats de nivell B1,  B2 o  C1.

El certificat B1 és gratuït i es pot recollir a l’EOI poc després d’haver aprovat l’examen.

Per tramitar els títols de B2 i/o C1 s’han d’abonar unes taxes. El termini de lliurament dels títols és d’uns dos anys aproximadament, tot i que es pot obtenir un resguard amb els mateixos efectes legals. Quan els títols arriben al centre, es comunica a l’interessat/ada per a la seva recollida.

 

CURSOS D’ESTIU

Un curs d’estiu em dóna dret a una plaça per a un curs ordinari com a alumne oficial?

No. Els cursos d’estiu no formen part de l’ensenyament reglat ja que pertanyen al règim de cursos especials d’educació permanent i de perfeccionament. Si un alumne/a vol continuar els seus estudis a l’hivern, ha de fer la preinscripció. Tot i això, si el curs d’estiu s’ha fet el mateix any, la nota del curs d’estiu permet la preinscripció a un curs concret sense haver de fer prova de nivell.

Si sóc alumne/a oficial, he de passar el test de nivell del curs d’estiu?

No. Si sou o heu estat alumne/a durant el mateix curs acadèmic podeu fer el curs d’estiu del nivell immediatament superior a l’aprovat en el curs extensiu sense necessitat de fer el test de nivell del curs d’estiu.

Puc fer un curs d’estiu al setembre?

A l’EOI de Terrassa no. Aquí només s’imparteixen cursos intensius d’estiu el mes de juliol.

A partir de quina edat puc seguir un curs d’estiu?

L’edat mínima per estudiar cursos d’estiu EOI és la següent:

Si són cursos monogràfics:

  • per a qualsevol llengua cal haver complert els 16 anys (o fer-los l’any natural en què s’efectua la matrícula)
  • per a una llengua diferent de la cursada com a primera llengua estrangera a l’educació secundària obligatòria cal haver complert els 14 anys

Si són cursos instrumentals cal haver complert els 14 anys.

 

CERTIFICATS I EQUIVALÈNCIES

Com a alumne/a de l’EOI de Terrassa, quina certificació puc tenir?

Certificat de Nivell Bàsic A2 lliurat per l’EOI un cop superat el nivell A2 de l’EOI.

Certificat de Nivell Intermedi B1 un cop superades les proves unificades a tota Catalunya de nivell  B1.

Certificat de Nivell Intermedi B2 un cop superades les proves unificades a tota Catalunya de nivell B2.

Certificat de Nivell Avançat C1 un cop superades les proves unificades a tota Catalunya de nivell C1 de l’EOI. (Únicament per Anglès i Alemany)

El certificat de nivell intermedi B2 de l’EOI m’acredita per fer classes de la llengua corresponent?

El certificat que acredita un nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència no és un nivell de competència suficient per impartir classes de llengua.

Consulteu aquest enllaç al web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per conèixer els requisits per accedir a la borsa de treball de personal docent de centres públics.

Els estudis cursats a l’EOI tenen reconeixement com a crèdits a les carreres universitàries? Quants crèdits universitaris convaliden els cursos d’estiu?

Algunes universitats catalanes reconeixen els cursos reglats, i de vegades també els cursos d’estiu, de les EOI com a crèdits de lliure elecció. Per a més informació cal adreçar-se a la secretaria de la facultat on s’està matriculat.

Què significa l’A1, A2, B1 … del MECR?

Una de les finalitats del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) és ajudar els usuaris a descriure els nivells de domini de la llengua exigits pels exàmens i programes d’avaluació existents per tal de facilitar les comparacions entre diferents sistemes de qualificacions dins de la Comunitat Europea. La correspondència d’aquest nivells amb els certificats de l’EOI és la següent:

Curs EOI Certificat EOI  Correspondència MECR
A2 Nivell Bàsic A2
B1 Nivell Intermedi B1 B1
B2.2 Nivell Intermedi B2 B2
C1 Nivell Avançat C1 C1

Quines equivalències tenen els cursos de l’EOI de Terrassa amb altres institucions com ara l’Institut Francès, el Goethe Institut, l’Institut Britànic, Cambridge, etc?

No hi ha equivalències directes dels nivells de les EOI amb les altres institucions, excepte per al Certificat de nivell B1 i el Certificat de nivell B2 d’espanyol i tots els nivells de català, però sí que hi ha correspondència de nivells amb els del Marc Europeu Comú de Referència. Els usuaris en possessió dels certificats reconeguts poden accedir directament a un nivell concret d’estudis, sense haver de realitzar la prova de nivell. Més informació: aquí

Els títols que emeteu, són oficials?

Les EOI com a centres que depenen del Departament d’Educació, emeten els títols oficials establerts per normativa.

Els títols de l’EOI són vàlids fora de l’Estat?

Els títols de les EOI vénen amb la nomenclatura del MECR (Marc Europeu Comú de Referència) vàlida a tota la comunitat europea.

Els títols de les EOI es poden emetre en la llengua que ha estat objecte d’estudi?

No. Com a centres que depenen de la Generalitat de Catalunya, s’emeten en català i castellà.

Els títols de les EOI caduquen?

No. Com a títols oficials que són, no caduquen mai.

 

TRASLLAT

Si estic matriculat en una EOI i em vull traslladar a l’EOI de Terrassa durant el curs, què he de fer?

Primer que tot, hauríeu de trucar (93 7861100) o enviar un mail (secretaria@eoiterrassa.cat) per assabentar-vos si hi ha disponibilitat de plaça a l’idioma, curs i grup que us interessa. En cas d’haver-hi plaça, cal portar la sol·licitud de trasllat i el justificant de pagament de matrícula de l’EOI d’origen.

De manera extraordinària i dins el període no lectiu, els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al juliol al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola un cop s’acabi el termini de matrícula del juliol, consulteu la web per saber els dies específics. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació, i quedarà condicionada a la disponibilitat de places.

Què és una matricula viva?

Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne demana poder continuar el curs en un altre centre durant el curs acadèmic, el trasllat s’anomena trasllat de matrícula viva.

Els trasllats de matrícula viva, entre escoles oficials d’idiomes de Catalunya, no tenen efectes econòmics. Els alumnes que arribin d’una EOI d’una altra comunitat autònoma hauran de pagar la totalitat de la taxa per serveis acadèmics (Llei 20/2001 de 28 de desembre de Taxes i Preus públics de la Generalitat de Catalunya).

 

TRÀMITS ADMINISTRATIUS

A l’apartat Tràmits de l’alumnat dins de l’apartat “Secretaria” de la pàgina web de l’EOI de Terrassa trobareu l’accés directe als documents per realitzar els diferents tràmits administratius.

 

CARNET D’ALUMNE/A

Hi ha un carnet d’estudiant?

Un cop matriculat, si l’alumne/a ho vol, pot descarregar o imprimir el seu carnet d’estudiant des del seu expedient, clicant al web de l’escola l’icona del birret (Àrea alumnat). A part d’identificar-li com a alumnat del centre, aquest carnet pot ser útil també per obtenir reduccions en altres institucions culturals que accepten carnets d’estudiants, però cal consultar-ho a la institució en qüestió. Més informació aquí

El pagament dels 30 € per l’accés a la plataforma i materials didàctics dona dret al carnet i serveix també per fer ús del servei de préstec de la biblioteca.