Equivalències francès

EQUIVALÈNCIES

Taula de certificats i diplomes que acrediten els coneixements DE FRANCÈS de nivell B1 o superior, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.

Podeu consultar les taules d’equivalències de francès aquí.