Equivalències català

EQUIVALÈNCIES

Titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística del Nivell bàsic (A2) al Nivell superior D (C2).

Podeu consultar les taules d’equivalències de català aquí