Equivalències anglès

EQUIVALÈNCIES

Taula de certificats i diplomes que acrediten els coneixements D’ANGLÈS  de nivell B1 o superior, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa.

Podeu consultar les taules d’equivalències d’anglès aquí.