CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que es duen a terme a l’EOI d’Olot & Ripoll.

Durant el curs 2022-2023 els membres que l’han constituït han estat:

Representants de l’alumnat

Teresa Bayé
Federico Croppi
Josep Cuní
Sergi Danés
Samuel Giosue Sigona

Representants del professorat

Teresa Aulí
Imma Cristina
Estel Planas
Montse Teulé
Marta Vilà

Representant del Personal d’Administració i Serveis

Pere Quer

Representant de l’Ajuntament

Mariona Camps

Equip Directiu

President: Daniel López
Secretària: Cristina Segués
Cap d’Estudis: Arnau Cunill 

Acords presos

Podeu consultar els acords presos en el Consell Escolar durant el curs aquí.

Pressupost

Liquidació del pressupost de l’exercici 2022.
Dades del pressupost de l’exercici 2023.