Convalidació d’una segona llengua estrangera en una EOI

A l’educació secundària obligatòria, l’alumnat d’ESO que té 14 anys durant l’any en què comença els estudis en una escola oficial d’idiomes (complerts fins al 31 de desembre) i que hi cursa una segona llengua estrangera, que no s’ofereix a l’institut, pot sol·licitar-ne el reconeixement.
Els tràmits que han de fer les famílies dels alumnes és el següent:

  • A principi de curs, sol·licitar al centre de secundària el reconeixement dels estudis com a matèria optativa de segona llengua estrangera. Adjuntar el comprovant de matrícula a un curs de l’EOI. Aquesta sol·licitud cal fer-la cada any.
  • A final de curs, presentar al centre un certificat de superació dels estudis expedit per l’EOI. El reconeixement està condicionat a la valoració favorable del seguiment de l’alumne/a.

Atès que totes aquestes possibilitats es fonamenten en el fet de simultaniejar estudis ordinaris, la sol·licitud s’ha de renovar cada curs. El reconeixement de la formació en cursos posteriors queda supeditada a l’acreditació de la superació del curs previ.

L’alumnat de batxillerat  que cursa una segona llengua estrangera en una escola oficial d’idiomes (EOI) pot sol·licitar la convalidació si es dona alguna de les condicions següents:

primer curs, la convalidació de 6 hores setmanals de matèries de la franja d’optatives de qualsevol de les tres franges optatives, si es dona alguna de les condicions següents:

  • Es cursa a l’EOI amb el nivell B2 o superior una segona llengua estrangera que ofereix el centre.
  • Es cursa a l’EOI una llengua estrangera que no ofereix el centre.

La convalidació tindrà caràcter anual.

segon curs, la convalidació de 4 hores setmanals de matèries optatives, si es dona alguna de les condicions següents:

  • Es cursa a l’EOI amb el nivell B2 o superior una segona llengua estrangera que ofereix el centre.
  • Es cursa a l’EOI una llengua estrangera que no ofereix el centre.

La sol·licitud de convalidació la presenta l’alumne/a abans del darrer dia lectiu del mes d’octubre al centre on estudia batxillerat, juntament amb el certificat expedit per l’EOI on s’acredita el curs de la segona llengua estrangera que cursa l’alumne/a. El centre de batxillerat ho comunica a la Direcció General de Currículum i Personalització abans del 31 d’octubre del curs escolar corresponent. El director o directora del centre resol la sol·licitud.

La convalidació està condicionada a la superació del curs a l’EOI, que cal documentar amb un certificat del nivell assolit expedit per la secretaria de l’EOI, a través d’un model unificat. Durant la tercera setmana del mes de maig, l’EOI ha d’informar al centre de batxillerat, per valisa electrònica, del resultat de l’avaluació, en què cal fer constar la qualificació d’Apte/a” o “No apte/a”.

La superació d’aquesta avaluació NO suposa en cap cas l’obtenció del certificat. Si l’alumne està matriculat en un curs que condueix a l’obtenció d’un certificat, per obtenir el certificat ha de fer igualment la prova ordinària en les dates previstes. En aquest cas, l’alumne ha d’haver obtingut la certificació per passar al curs següent.