Repeticions i convocatòria addicional

Repeticions

Dins de cada nivell —bàsic, intermedi i avançat—, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent. L’alumnat podrà matricular-se de cada curs un màxim de dues vegades.

Convocatòria addicional (tripitició)

En casos excepcionals i justificats documentalment, la direcció de l’escola podria autoritzar una convocatòria addicional per nivell (bàsic, intermedi, avançat i C1) sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada. La concessió d’aquesta convocatòria està condicionada a la disponibilitat de places. És requisit imprescindible haver-se presentat als exàmens i haver assistit a classe amb regularitat.

Si es compleixen els requisits, per sol·licitar la convocatòria addicional, cal presentar una instància en el termini establert, adjuntant tota la documentació justificativa corresponent.