Taxes oficials per al curs 2021-22

Normativa de taxes i preus públics:

  • ORDRE ENS/100/2015, de 20 d’abril, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents que gestiona el Departament d’Ensenyament.
  • ORDRE ENS/161/2015, de 29 de maig, per la qual es creen els preus públics per la matrícula en el nivell bàsic dels ensenyaments d’idiomes i en els cursos d’actualització i especialització impartits per les escoles oficials d’idiomes.
  • Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017
  • Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i de creació de diversos impostos

 

1a matrícula

2a matrícula en el mateix nivell i idioma*

3a matrícula en el mateix nivell i idioma*

Matrícula oficial – Nivell Intermedi i Avançat (B1, B2.1i B2.2) – Preus públics

316€ 410,80€ 568,80€

Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental

158€ 205,40€ 284,40€

Matrícula oficial – Nivell Bàsic i C1 (A1, A2i C1) – Taxes

305€

396,50€

549€

Família nombrosa de categoria general i/o família monoparental

152,50€

198,25€

274,50€

EXEMPCIONS (TOTS EL CURSOS)

Família nombrosa de categoria especial

Discapacitat igual o superior al 33%

Les víctimes del terrorisme, així com els seus cònjuges i els seus fills

Persones que reben la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció

Víctimes de violència de gènere

EXEMPCIONS (primer, segon i C1) 

Els alumnes dels centres sostinguts amb fons públics, que es matriculen d’una segona llengua estrangera en una escola oficial d’idiomes, diferent a la llengua estrangera obligatòria del currículum que estudien en el centre educatiu, tenen una bonificació del 50% del preu públic.
Els alumnes matriculats en una escola oficial d’idiomes que cursen una llengua estrangera i volen estudiar una segona llengua estrangera en la mateixa o una altra escola oficial d’idiomes, tenen una bonificació del 50% del preu públic en una de les llengües que es matriculin.
Els alumnes matriculats en una escola oficial d’idiomes, que cursen una llengua estrangera en el nivell de 5è (intermedi B2), que es matriculin en una nova llengua estrangera el curs immediatament posterior, tenen una bonificació del 50% del preu públic de la matrícula de la nova llengua.

*Inclou No Apte, No Presentat i No Qualificat