Renúncies

Renúncia dels drets de matrícula

Termini: fins al 29 d’octubre de 2021.

Aquesta renúncia no suposa el còmput del curs a efectes de repetició, ni el dret al retorn del’import de la matrícula. Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne oficial abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i l’alumne tindrà, a tots els efectes, la consideració de “No presentat” en la qualificació final.

D’aquestes renúncies, l’alumne en podrà fer només una per curs.

Per accedir a l’imprès per fer la renúncia amb reserva de plaça, cliqueu aquí.

Per accedir a l’imprès per fer la renúncia sense reserva de plaça, cliqueu aquí.

Renúncia a cursos aprovats (1r, 2n i 4t)

Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d’idiomes podrà sol·licitar al director o directora de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat. L’escola la podrà concedir un cop obtinguts els informes oportuns del departament d’aquell idioma.

El curs renunciat computarà a efectes de repetició.

Per accedir a l’imprès per fer la renúncia, cliqueu aquí