Tramitació i expedició de títols

Títol de Nivell Bàsic (anglès i alemany) i de Nivell Intermedi B1 (anglès i alemany)

El títols de Nivell Bàsic i de Nivell Intermedi són expedits per l’escola i no requereixen cap mena de tramitació. S’han de passar a recollir per Secretaria en horari d’atenció al públic a partir del mes d’octubre.

Títol de Nivell Intermedi B2 (anglès i alemany) i de nivell avançat C1 (anglès)

Aquests títols requereixen una tramitació, ja que no els expedeix l’escola. Per tramitar els títols, els alumnes han de passar per Secretaria en horari d’atenció al públic a partir del mes d’octubre. Han de realitzar el pagament de les taxes d’expedició. Mentre el títol està en tràmit, el resguard de pagament substitueix el titol a tots els efectes.

TAXA PER EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS I PROFESSIONALS Taxa Ordinària Família Nombrosa categoria general Família Nombrosa categoria especial
Certificat de títol de nivell intermedi B2 i de nivell avançat C1 72,05€ 36,05€ 0,00€
Reexpedició (expedició de duplicats) 15,90€ 15,90€ 15,90€

No hi ha reducció del 50% en els duplicats.

Els títols són enviats a l’escola al cap d’un o dos anys. L’escola es posa en contacte amb l’alumne/a quan rep el títol. L’alumne ha de passar personalment a recollir el títol. En cas contrari, ha de signar una autorització i ha de presentar fotocòpia del DNI seu i de la persona autoritzada.