Canvis de horaris i permutes

1. Canvis d’horari

Els alumnes que vulguin un canvi d’horari han de presentar una instància a Secretaria a l’atenció del Cap d’Estudis durant l’horari d’atenció al públic. Hauran d’aportar documentació que justifiqui la necessitat d’aquest canvi. El termini per sol·licitar el canvi d’horari és la primera quinzena d’octubre.

Es classificaran les sol·licituds rebudes per idioma i horari per estricte ordre d’entrada al registre. Es desestimaran totes aquelles sol·licituds que no vagin acompanyades de la corresponent documentació o que estiguin fora de termini.

La tercera setmana d’octubre es publicarà una llista amb la resolució dels canvis d’horari, en què aquests apareixeran com a “desestimat”, “acceptat immediat” o “acceptat en espera”.

“Acceptat immediat” implica que l’alumne ja es pot incorporar al nou horari. “Acceptat en espera” implica que s’accepta la sol·licitud, però que en aquell moment no hi ha vacants disponibles i que l’estudiant ha de continuar en l’horari en què ha efectuat la matrícula. L’escola es posarà en contacte amb l’estudiant quan hi hagi vacants a l’horari sol·licitat i els alumnes no podran assistir a classe a l’horari sol·licitat abans de la confirmació per part de la secretària del centre.

El canvi és irrenunciable, oficial i definitiu per a la resta de l’any acadèmic.

L’escola pot canviar de grup automàticament aquells alumnes que acumulin més de 15 faltes d’assistència durant el primer trimestre per poder concedir canvis de grup degudament justificats.

Per accedir a la instància, cliqueu aquí.

2. Permutes

Dos alumnes es poden posar d’acord per realitzar una permuta d’horari. En aquest cas, han d’omplir el formulari de permuta i presentar la corresponent documentació justificativa. El Cap d’Estudis estudiarà la viabilitat d’aquestes permutes.

Per facilitar la comunicació entre estudiants, el centre habilitarà una taulell perquè els alumnes pengin les seves propostes de permuta.

La tercera setmana d’octubre es publicarà una llista amb les permutes acceptades.

Per accedir al formulari, cliqueu aquí.

3. Canvis d’horari fora de termini

Els alumnes amb condicions horàries laborals o d’estudi que hagin sofert modificacions després del termini de presentacions de canvi d’horari poden sol·licitar un canvi de grup fora de termini, sempre que aportin la documentació que justifiqui aquesta modificació. El Cap d’Estudis comunicarà a l’estudiant si desestima o accepta la seva sol·licitud. En el cas que sigui acceptada i no hi hagi vacant immediata, l’estudiant haurà de continuar en l’horari en què ha efectuat la matrícula fins que hi hagi una vacant.