Matrícula nou alumnat

Preinscripció i Matrícula NOU ALUMNAT – Nivells A1 a C1 curs 2022-2023

Qualsevol persona no matriculada en un curs oficial d’un idioma en aquesta escola l’any acadèmic immediatament anterior es considera nou alumnat d’aquell idioma. Si voleu més informació relativa a les EOI consulteu aquest enllaç.

Important! L’escola no avisa sobre les diferents etapes del procés; és responsabilitat de les persones interessades entrar al programa informàtic per conèixer l’estat de la seva preinscripció.

Els horaris publicats per al curs 2022-2023 es podrien veure afectats i modificats segons les instruccions de cada moment del Departament d’Educació i del Departament de Salut. És important tenir aquest aspectes en compte abans de formalitzar la matrícula.

Infografia amb tota la informació de la preinscripció i matrícula

A.  Normativa i procediment abreujat

 • 1. Preinscripció obligatòria telemàticament del 31 d’agost (a partir de les 09:00h) al 5 de setembre (fins a les 14:00h màxim) al següent enllaç. En cas de no disposar de connexió a Internet, la preinscripció es podrà fer presencialment a l’escola el dia 5 de setembre de 10 a 14h amb cita prèvia (feu un email a eoiblanes@xtec.cat). Opcions de preinscripció:

         1.a) El candidat/a es pot preinscriure a A1 si no té coneixements de la llengua o en té pocs (alemany, anglès, francès).

         1.b) Si el candidat/a té coneixements de la llengua, per accedir a un curs superior a A1 cal seguir una de les dues opcions següents:

     • preinscriure’s a test de nivell online (alemany, anglès o francès): un cop feta la preinscripció, el candidat pot fer el test de nivell online des del 31 d’agost a les 9h fins al 12 de setembre a les 23:59h. S’ha de tenir en compte que el test es divideix en tres blocs, amb dificultat progressiva i que no es pot passar d’un bloc al següent si el nombre de respostes correctes no és suficientment alt. Només es pot fer cada bloc un sol cop (no es pot repetir cap part del test) i amb el temps marcat. Els blocs 2n i 3r inclouen una comprensió oral, tingueu-ho en compte abans de començar-los. Al final de cada bloc el test assigna un nivell segons el resultat d’aquest. Quan es comença un bloc s’ha d’acabar, el programa no permet sortir i tornar a entrar posteriorment. Si no esteu d’acord amb el nivell assignat pel test de nivell feu un correu a eoiblanes@xtec.cat i rebreu la informació per fer un test oral complementari presencialment a l’EOI Blanes.
     • o preinscriure’s a un nivell determinat perquè:
         •  es té un curs acreditat d’una EOI
         • o es té un certificat o equivalència reconeguda a les EOIs en aquest enllaç.  En aquest cas, els alumnes han de fer arribar la documentació com a document adjunt en el moment de la preinscripció o per correu electrònic a l’escola fins al dia 5 de setembre a les 15:00h (eoiblanes@xtec.cat).
  • 2. Sorteig per assignació de places. Publicació del resultat: 14 de setembre a les 20h (comprovar si s’és admès, llista d’espera o no admès)
  • 3. Matrícula online (alumnes admesos) del 14 de setembre (a partir de les 20:00h) al 16 de setembre (fins les 23:59h màxim) al següent enllaç. Recordeu que per poder fer la matrícula s’ha d’haver fet la preinscripció a A1, preinscripció i acreditació a un nivell en concret, o preinscripció i test de nivell online i haver estat admès prèviament.

L’ordre de matrícula ve determinat per un sorteig d’assignació de places.

Per tal que la matrícula sigui efectiva s’han de fer els pagaments en un període de 24h. Per realitzar els pagaments hi ha tres opcions (les trobareu a la dreta del resguard): pagament amb targeta (de qualsevol entitat bancària), pagament online (per línia oberta/CaixaBankNow) o imprimir el resguard per pagar per caixer automàtic de La Caixa. Atenció perquè s’han de passar els dos codis barres del resguard. Cal conservar aquest resguard o els comprovants de pagament per possibles comprovacions.

 

B. Documentació

D’acord amb la Resolució del Departament d’Educació que aprova les normes de preinscripció i matrícula a les Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya, per poder accedir als ensenyaments d’idiomes de les EOI és requisit imprescindible tenir 16 anys complerts l’any en què es comencin els estudis. També hi poden accedir les persones més grans de 14 anys per estudiar un idioma diferent al primer idioma estranger cursat a l’ESO.

Una vegada feta la matrícula, abans de començar les classes, és obligatori deixar a la bústia de l’entrada de l’escola la documentació següent dins d’un sobre amb el nom de l’alumne/a:

 • Fotocòpia DNI, NIE o passaport (per les dues cares)
 • Fotografia mida carnet original (no s’admetran fotocòpies)
 • Si escau, fotocòpia del document acreditatiu de bonificació o d’exempció (per les dues cares)

Els menors d’edat han de demanar cita prèvia per correu electrònic (eoiblanes@xtec.cat) un cop s’hagin matriculat i han de venir acompanyats per pare/mare o tutor/a legal, tots dos amb la fotocòpia del DNI.

No està permès matricular-se com a alumnat oficial i lliure del mateix idioma, dintre del mateix any acadèmic.

Els candidats s’han de matricular en un horari que els vagi bé. Els canvis d’horari només s’acceptaran, segons la disponibilitat de places, en casos especials i justificats documentalment, per un canvi de circumstàncies vitals posteriors a la data de matrícula.