Cursos oficials

DURADA DEL CURS

En aquesta EOI s’imparteixen els idiomes d’alemany, anglès i francès.

Trobareu els horaris dels cursos en l’apartat IDIOMES.

La matrícula oficial dóna dret a assistir com a mínim a 130 hores de classe per curs i als exàmens corresponents.

L’EOI Blanes ofereix dues modalitats de cursos:

 • cursos oficials extensiu en horari altern, classes de 2 h 15 m en dies alterns (dilluns i dimecres o dimarts i dijous).
   • GRUPS A: dilluns i dimecres
   • GRUPS B: dimarts i dijous
 • cursos semipresencials (català C2): una sessió PRESENCIAL a la setmana de 2 h 15 m. La resta d’hores, fins arribar a una quantitat equivalent a la dels cursos presencials, es farà de manera autònoma en línia mitjançant la plataforma Moodle. Per fer aquesta part no presencial no cal connectar-se de manera sincrònica. Cal estar familiaritzat amb les tecnologies i tenir un alt grau d’autonomia.

HORARI DE CLASSE

Les classes es fan en horari de matí (nivells A1 i A2 d’anglès) i la resta tarda-vespre.
La franja horària de classe és de 9.15 a 13.45 hores (nivells A1 i A2 d’anglès) i de 16.00 a 21.00 hores.
La tria de l’horari de classe es fa en el moment de formalitzar la matrícula, segons el torn d’horari establert en el sorteig.

Mesures en cas de pandèmia curs 2024-2025:

Pendent d’actualitzar en funció de les instruccions del Departament d’Educació i del Departament de Salut.

REQUISITS PER PODER ACCEDIR A L’EOI

Per accedir als ensenyaments d’idiomes en les EOI cal tenir 16 anys complerts l’any que es comencen els estudis. També hi poden accedir els més grans de 14 anys per seguir els ensenyaments d’un idioma diferent del cursat en l’ESO.

PROGRAMA D’ESTUDIS

Relació de cursos i certificacions de diferents plans d’estudis del Departament d’Educació dels Ensenyaments d’Idiomes.

A l’enllaç següent trobareu el currículum de les Escoles Oficials d’Idiomes.

Els ensenyaments especialitzats d’idiomes s’imparteixen en 7 cursos:

 • Nivell Bàsic: 2 cursos (A1 i A2)
 • Nivell Intermedi B1: 1 curs (B1)
 • Nivell Intermedi B2: 2 cursos (B2.1 i B2.2)
 • Nivell Avançat C1: 1 curs
 • Nivell Avançat C2: 1 curs (català)
CURSOS NIVELL EQUIVALÈNCIA MECR
1r NIVELL BÀSIC A1
2n A2
3r NIVELL INTERMEDI B1 B1
4t NIVELL INTERMEDI B2 B2
C1 NIVELL AVANÇAT C1 C1
C2 NIVELL AVANÇAT C2 C2
 • Els nivells dels certificats d’escola oficial d’idiomes poden comparar-se als nivells descrits en els documents publicats pel Consell d’Europa, en especial el Marc europeu de referència. Al final del nivell intermedi B1, del nivell intermedi B2.2, dels nivells avançats C1 i C2 els alumnes han de superar una prova de certificat, dissenyada des del Centre de Recursos de Llengües Estrangeres del Departament d’Ensenyament de la Generalitat (Àrea de Certificacions), amb uns criteris unificats per a tota Catalunya.

PLA D’ESTUDIS

El pla d’estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen, que és la capacitat de l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

 • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit;
 • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació;
 • Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal;
 • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

CURSOS I GRUPS PER IDIOMA I NIVELL

Cursos i grups per idioma i nivell -curs 2024-2025

NIVELL BÀSIC NIVELL INTERMEDI B1 NIVELL INTERMEDI B2 NIVEL AVANÇAT C1 NIVEL AVANÇAT C2
CURSOS A1 A2 B1 B2.1 B2.2 C1 C2
Idioma Grups per nivells  
Alemany 1 1 1
Anglès 3 3 2 2 2 2
Català 1 3
Francès 2 2 1 1 1