Normes administratives

ASSISTÈNCIA A CLASSE

 • L’assistència es considera necessària per al bon aprofitament individual i del grup i per a una adequada avaluació de l’alumne.
 • En cas d’absències superiors al 35% del temps lectiu, l’alumne no podrà ser avaluat de manera contínua (nivells A1, A2 i B2.1), i només podrà ser avaluat amb una prova a final de curs.
 • Si, per alguna raó, un alumne no pot assistir a classe durant un temps o definitivament, cal fer-ho saber al professor/a i a eoiblanes@xtec.cat (per rebre la informació pel que fa a repeticions, taxes de repetició, etc.) al més aviat possible.

AVALUACIÓ

 • L’avaluació del procés d’aprenentatge dels alumnes oficials presencials serà contínua i sistemàtica, globalitzada, integradora i personalitzada a fi de valorar el progrés dels alumnes.
 • Es fomenta l’intercanvi d’informació sobre el procés d’aprenentatge i ensenyament entre professorat i alumnat. Es valora l’assistència a classe, la participació en les activitats proposades, la realització de les tasques encomanades per fer a casa, el resultat de les proves periòdiques que es programin. Tanmateix, a banda de l’avaluació formativa hi ha una prova d’assoliment estandaritzada per constatar que s’han complert els objectius establerts per als casos en què el professor no tingui prou elements de judici.
 • L’avaluació està elaborada amb criteris objectius de fiabilitat i validesa.

BEQUES

 • Beques, ajuts i subvencions del Departament d’Educació cliqueu aquí.
 • Becas, ayudas y premios del Ministerio de Educación, Gobierno de España: www.educacion.gob.es
 • Ajuts parla3: tercera llengua a la universitat

CANVIS D’HORARI

Un cop formalitzada la matrícula, els alumnes que vulguin un canvi d’horari hauran de presentar una instància al Departament d’alumnat durant l’horari d’atenció al públic amb les causes degudament justificades, d’acord amb les condicions següents:

 • En tots els casos només es podran concedir canvis en els horaris sol·licitats en què hi hagi places vacants.
 • Podran demanar canvi els alumnes que un cop feta la matrícula a l’EOI, s’hagin matriculat en un altre centre docent oficial (universitat, institut, escola, etc.) i tinguin un horari incompatible, o bé alumnes als quals se’ls hagi canviat l’horari laboral, també amb posterioritat a la matriculació en aquesta EOI.
 • El canvi serà irrenunciable, oficial i definitiu per a la resta del curs.
 • No es tindrà en compte cap sol·licitud que no vagi acompanyada de justificant acreditatiu (fotocòpia de matrícula, certificat de l’empresa, etc.).
 • La cap d’estudis classificarà les sol·licituds rebudes per idioma i horari demanat en primera opció i es procedirà a concedir o denegar els canvis d’acord amb la disponibilitat de places.

Un cop concedides o denegades les sol·licituds els/les alumnes podran incorporar-se immediatament al grup sol·licitat si els ha estat concedit el canvi. En cas contrari hauran de romandre al grup d’origen.

DEVOLUCIÓ DE TAXES O PREUS PÚBLICS

El retorn de taxes és competència del Departament d’Educació.

Les taxes o preus públics de la matrícula a les EOI només es poden retornar en els supòsits que s’indiquen a continuació i dins dels terminis que, quan escau, s’assenyalen:

a. Renúncia a la matrícula oficial, quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o preus públics es produeixin fins al 10 d’octubre de 2023 per al curs 23-24, tant en els cursos extensius com en els quadrimestrals i flexibilitzats. Cal aportar justificació. Implica la renúncia a la matrícula. L’alumne perd el dret a assistir a classe i no se li reserva la plaça per al curs següent.

b. Renúncia a la inscripció a les proves lliures per a l’obtenció del certificat de Nivell Intermedi B1, del certificat de Nivell Intermedi B2 o del certificat de Nivell Avançat C1 quan la renúncia i la sol·licitud de retorn de taxes o de preus públics es produeixin abans de la data de publicació de les llistes definitives d’admesos.

c. Pagaments duplicats o per import superior.

d. Inaplicació de bonificacions o exempcions a les quals l’alumne té dret en el moment de la matriculació, per l’import corresponent.

e. No prestació del servei per causes no imputables a l’alumne. No es consideren supòsits de força major els canvis en l’horari laboral, ni els canvis de domicili o similars.

f. En cas de trasllat a una altra comunitat autònoma, l’alumne pot sol·licitar el retorn de taxes o preus públics fins al 30 de novembre de 2023 per al curs 23-24.

Les sol·licituds de devolució de taxes i preus públics s’han de formular mitjançant el model “Sol·licitud de devolució de taxa en la prestació de serveis docents de les escoles oficials d’idiomes (EOI) o per a la inscripció en les proves lliures“, que s’ha de presentar preferentment a la secretaria de l’EOI, la qual en registrarà l’entrada i el revisarà, a l’efecte d’orientar l’alumne respecte de la correcció de la sol·licitud i de la documentació aportada. També es podrà presentar en altres registres de l’Administració o en els altres llocs establerts per la legislació.

La renúncia a la matrícula oficial amb devolució de taxes suposa l’anul·lació de la matrícula a tots els efectes i l’exclusió de la matrícula de l’expedient acadèmic de l’alumne i, per tant, la renúncia a la plaça per part de l’alumne. Així mateix es perd la condició d’antic alumne/a per a la matrícula del curs següent.

EXÀMENS CURS OFICIAL

 • Els alumnes disposaran, a banda de l’avaluació contínua, d’una única convocatòria d’examen final durant el curs acadèmic.
 • Tota persona que estigui convocada i no es presenti a aquesta prova, rebrà un No Presentat (NP) com a nota final i perdrà una convocatòria. Acadèmicament constarà com una repetició de curs (s’haurà perdut una de les convocatòries) i econòmicament s’aplicarà una taxa de repetició al curs següent al qual es matriculi.

MENORS

Els ensenyaments que es duen a terme a les EOI són de caràcter NO REGLAT, és a dir, no obligatoris.

L’Escola es compromet a fer un seguiment de l’assistència dels alumnes menors d’edat. A l’inici del curs, s’enviarà una carta als pares / tutors per tal d’informar-los de com es fa aquest seguiment. Es trucarà als pares o tutors en cas que el/la menor falti a classe; així mateix, es demanarà justificant d’absència o retard degudament emplenat i signat pel pare/mare o tutor/s.

Trobareu el justificant d’absència a l’apartat d’instàncies i sol·licituds (secretaria).

RENÚNCIA A LA MATRÍCULA OFICIAL

 • Es podrà renunciar a la matrícula oficial quan l’alumne no pugui continuar assistint a classe amb regularitat. La renúncia implica que no es computi el curs a efectes de repetició i que, si ho demana, mantindrà la prioritat per matricular-se l’any acadèmic posterior com a antic alumne.
 • L’alumne oficial podrà presentar al director o directora de l’escola la renúncia a la matriculació en un idioma en un termini que finalitza el dia 30 de novembre de 2023 per al curs 23-24. Trobareu la sol·licitud en aquest enllaç.
 • Renunciar a la matrícula no dóna dret al retorn de l’import de la matrícula.

PERMANÈNCIA EN ELS ESTUDIS

 • En cada un dels nivells bàsic, intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, l’alumne té dret a romandre matriculat en règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.
 • L’alumne que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic, del nivell intermedi B2 o del nivell avançat C2, i no el supera, no pot cursar-lo una altra vegada.
 • Per cursar per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic, del nivell intermedi B2 o del nivell avançat C2, l’alumne ha de demanar-ho al director o directora de l’escola, que ha de valorar les circumstàncies al·legades per l’alumne en la sol·licitud i el procés d’aprenentatge seguit per l’alumne al llarg dels dos cursos realitzats.
 • L’alumne que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic o al segon curs del nivell intermedi B2 el pot cursar un màxim de dues vegades.
 • Dins de cada nivell C1 i C2 l’alumne té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, un màxim de dos cursos acadèmics. En casos excepcionals, el director o directora podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumne que ho sol·liciti.
 • En casos excepcionals, que ha de valorar el director o directora de l’escola i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, el director o directora podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumne que ho sol·liciti, quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell.

TRASLLAT DE MATRÍCULA

 • Trasllat de l’alumne durant el curs acadèmic
 • Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena trasllat de matrícula viva. El termini per efectuar trasllats de matrícula viva finalitza el 30 d’abril de 2024 per al curs 23-24.
 • La sol·licitud de matrícula s’ha de fer al centre de destinació mitjançant el model “Sol·licitud de trasllat d’expedient” i queda condicionada a la disponibilitat de places del centre. La documentació que cal aportar és el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d’origen. En el moment de produir-se una vacant, l’EOI de destinació ho ha de comunicar al sol·licitant. L’EOI de destinació ha de tramitar d’ofici el trasllat d’expedient de l’alumne. En cas de no haver-hi vacants en l’EOI de destinació, s’obrirà una llista d’espera on els sol·licitants han de poder indicar els grups i horaris desitjats.
 • Trasllat de l’alumne en període no lectiu
 • Els alumnes oficials, un cop hagin formalitzat la matrícula al seu centre d’origen, poden sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra escola els dies de juliol indicats en el full informatiu per la matrícula d’antic alumnat. La sol·licitud de matrícula es fa presencialment a l’escola de destinació, i queda condicionada a la disponibilitat de places. L’escola de destinació es posarà en contacte amb els alumnes a través dels mitjans que estableixi, per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat. En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans de finals de juliol. La documentació que l’alumne ha d’aportar en el moment de sol·licitar el trasllat és el full de pagament de la matrícula. En cas que hi hagi places vacants, l’escola de destinació sol·licitarà el trasllat de l’expedient acadèmic de l’alumne a l’escola d’origen.
  – L’alumne no pagarà taxa de matrícula si procedeix d’una EOI de Catalunya però sí que pagarà la taxa de matrícula si procedeix d’una EOI d’una altra comunitat autònoma.