Convalidacions ESO i Batxillerat

Convalidacions ESO

L’alumnat que cursa una segona llengua estrangera, que no s’ofereixi en el centre educatiu, i que ho faci en una escola oficial d’idiomes o en institucions oficials o governamentals pot sol·licitar-ne el reconeixement. En aquests casos, l’alumne o alumna ha d’acreditar que està matriculat en un d’aquests centres i ha de comunicar, si fos el cas, l’abandonament d’aquests estudis.

El tràmit que han de fer les famílies dels alumnes és el següent:

a. Sol·licitar al centre el reconeixement dels estudis com a matèria optativa de Segona Llengua Estrangera, amb el formulari corresponent. En la sol·licitud cal adjuntar el comprovant de matrícula.

b. Presentar al centre, a final de curs, el certificat o diploma de superació dels estudis expedit per l’organització responsable dels estudis.

El reconeixement de la formació com a Segona Llengua Estrangera es fa efectiu en finalitzar el curs acadèmic.

 

Convalidacions Batxillerat

Els alumnes que cursen el batxillerat i, al mateix temps, una segona llengua estrangera en una escola oficial d’idiomes (EOI) poden sol·licitar, a cada curs, la convalidació de la darrera franja de quatre hores de cada curs que es completa amb una matèria de modalitat, pròpia o aliena, o bé amb dues matèries específiques, si es dona alguna de les condicions següents:

1. Es cursa a l’EOI amb el nivell B2 o superior una segona llengua estrangera que ofereix el centre.

2. Es cursa a l’EOI una llengua estrangera que no ofereix el centre.

La sol·licitud de convalidació la presenta l’alumne el primer mes de classe, juntament amb una còpia de la matrícula a l’EOI. El centre ho comunica a la Direcció General de Currículum i Personalització i el Batxillerat abans del 31 d’octubre del curs escolar corresponent.
La convalidació està condicionada a la superació del curs a l’EOI, que cal documentar amb un certificat del nivell assolit expedit per la secretaria de l’EOI.