Certificats i títols

Certificats de nivell A2, B1, B2 i C1 (del Consell d’Europa)

Els ensenyaments a les Escoles Oficials d’Idiomes es divideixen en quatre nivells. Al final de cada nivell els alumnes, si han assolit els objectius, obtenen el Certificat corresponent:

 • Certificat de nivell bàsic (A2), en acabar el 2n curs
 • Certificat de nivell intermedi (B1), en acabar el 3r curs i candidats lliures
 • Certificat de nivell intermedi (B2), en acabar el 5è curs i candidats lliures
 • Certificat de nivell C1, en acabar el curs C1 i candidats lliures

 

Tramitació de títols oficials

Tramitació de títols dels nivells B2 i C1:

 • L’haureu de demanar al Departament d’alumnat de l’EOI Blanes.
 • Haureu de pagar la taxa per expedició de títols acadèmics.
 • Són expedits pel Departament d’Educació.
 • El tràmit es podrà fer al Departament d’alumnat a primers de juliol.
 • Cal portar el DNI/NIE o passaport.

Instruccions per tramitar els títols acadèmics dels nivells B2 i C1

Taxa per expedició de títols acadèmics (segons la Llei 4/2020 i la Llei 5/2020, del 29 d’abril):

Certificat B2: 75,70€

Certificat C1: 75,70€

Reexpedició (expedició de duplicats): 16,75€

 

Tramitació de certificats oficials

Tramitació de certificats dels nivells A2 i B1:

 • No cal fer cap tràmit per demanar-los.
 • Són gratuïts.
 • Són expedits d’ofici per l’EOI Blanes.
 • Estaran disponibles al Departament d’alumnat a partir de la segona setmana de juliol.
 • Cal portar el DNI/NIE o passaport.

 

Tramitació d’altres certificats

 • Certificat acadèmic
 • Certificat de matrícula

Si ho necessiteu, podeu demanar aquests certificats on es faci/n constar l’idioma/es i curs/os que hagueu cursat, o al/s qual/s estigueu matriculat/da. Tenen validesa informativa.

Terminis per sol·licitar-los:

 • Certificat acadèmic: a partir del dia oficial de publicació de notes (finals de juny)
 • Certificat de matrícula: durant el curs

Són gratuïts però cal fer la sol·licitud per escrit que s’ha de presentar al Departament d’alumnat amb un marge de dos dies d’antelació abans del seu lliurament.

Consulteu aquí l’horari d’atenció al públic