Alumnat lliure

El dia i l’hora de les proves orals de la convocatòria extraordinària de Febrer 2024 es confirmaran el dia de la prova escrita.

El dia i l’hora de les proves orals de la convocatòria ordinària de Maig-Juny 2024 es confirmaran el dia de la prova escrita.

Matrícula i drets d’examen
  • Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell intermedi B1 per a alumnes lliures: 78,40 euros
  • Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell intermedi B2 per a alumnes lliures: 78,40 euros
  • Matrícula i drets d’examen del certificat de nivell avançat C1 per a alumnes lliures: 96,65 euros

Terminis, documentació, taxes (bonificacions i exempcions) i altres informacions