Matrícula d’actualització en cursos inferiors

  • Dirigit a les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements.
  • Preinscripció: La sol·licitud per a aquest tipus de matrícula s’ha de presentar al centre una vegada finalitzat el període d’admissió, i només s’admet si existeixen vacants en el curs i l’idioma sol·licitat.
  • La sol·licitud és vàlida únicament per al curs acadèmic en què se sol·licita i s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, si l’alumne ho vol.
  • Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial.
  • En el cas dels cursos que condueixen a l’obtenció d’un certificat, els alumnes en aquesta situació acadèmica no tenen dret a sol·licitar una nova expedició del certificat
    obtingut anteriorment, però poden sol·licitar un certificat d’actualització al centre on estiguin matriculats.
  • Preu del curs: 305 € (cursos A1, A2 i C1) o 318,90 € (cursos B1, B2.1 i B2.2).