Normes i funcionament

darrera actualització: gener 2022

NORMES RELATIVES A L’ALUMNAT

 1. HORARIS

L’alumne/a podrà mantenir l’horari durant tot el curs lectiu en què s’ha matriculat i sempre que sigui possible, en nivells successius.

En cas que un alumne falti de manera no justificada a vuit sessions consecutives, l’escola es reserva el dret de canviar-li l’horari, si així ho creu convenient per donar servei a d’altres alumnes que estiguin esperant per entrar a aquell horari.

Es considera assistència no justificada quan l’alumne deixa de venir durant un mínim de vuit sessions i no ho comunica al seu professor/a. Aquesta comunicació haurà de fer-se per escrit a l’e-mail del professor o bé a l’ e-mail de l’escola (eoivallesoriental@xtec.cat ) si l’alumne desconeix el del professor.

 

 1. CANVIS D´HORARI

Un cop formalitzada la matrícula, aquells alumnes que vulguin canviar l’horari assignat per un altre podran utilitzar els mecanismes següents:

PERMUTA

Es tracta de l’intercanvi de plaça entre dues persones matriculades en dos horaris diferents del mateix idioma i curs, cal que sigui acceptat lliurement per cadascun dels dos alumnes que la realitzen. Per fer-ho efectiu, tots dos alumnes s’han de presentar a  Secretaria i comunicar la seva intenció de permutar els seus horaris (a més de notificar-la, lògicament, als professors respectius).

 CANVI OFICIAL D´HORARI

Únicament es concedirà per causes degudament justificades, d´acord amb les condicions següents:

 1. a)  només es podran concedir canvis per cobrir places en aquells horaris que en tinguin de vacants.
 2. b)   podran sol·licitar-lo els alumnes que al·leguin un dels motius següents:
 3. problemes greus de salut
 4. incompatibilitat de l´horari assignat amb l´activitat laboral
 5. incompatibilitat amb d´altres estudis oficials prioritaris
 6. altres causes (caldrà especificar-les)

(Qualsevol d´aquests motius sempre haurà de ser justificat documentalment)

Procediment: els alumnes interessats presentaran a l’ Equip Directiu els documents següents:

 1. instància
 2. justificants acreditatius de les causes al·legades: certificat mèdic, fotocòpia del contracte de treball o de la matrícula en un altre centre d´ensenyament, certificat de l´empresa o del centre d´estudis…

El termini per fer canvis d’horari s’anunciarà a principis de curs.

Un cop finalitzat el termini, les instàncies es classificaran per idioma i per l´horari sol·licitat en primera opció. A continuació es procedirà a concedir o denegar els canvis en funció de la disponibilitat de places.

Si, per a un horari determinat, hi ha més sol·licituds equivalents i degudament justificades que vacants, es procedirà a fer un sorteig entre els candidats corresponents. A cada sol·licitant li serà assignat un número per ordre d’entrada i per idioma. Aquest serà el número amb el que participaran al sorteig.

Finalment, entre les sol·licituds que hagin quedat excloses en aquest primer torn, es repetirà el mateix procediment a partir de la segona opció horària, fins a exhaurir les vacants.

ATENCIÓ Els canvis obtinguts per qualsevol dels dos mecanismes esmentats més amunt seran definitius per a la resta del curs lectiu i es mantindran també en cursos successius sempre que sigui possible.
 1. RENÚNCIA A LA MATRÍCULA OFICIAL

 

RENÚNCIES AL CURS VIGENT

L’alumnat oficial podrà presentar a la direcció de l’escola la renúncia a la matriculació en un idioma quan es vegi en la impossibilitat de continuar assistint a classe. La renúncia implica que no es computi el curs a efectes de repetició i que no es perdi la prioritat per matricular-se l’any acadèmic següent, com a antic alumne.

L’alumne/a que renunciï a la seva matrícula dins del termini legal tindrà garantida plaça en el mateix nivell el curs següent durant els dies indicats específicament dins del període de matriculació, però no tindrà seguretat total d’aconseguir-la en el mateix horari del curs anterior.

Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne o alumna oficial abandona el curs, aquest sí que es computarà a efectes de repetició i l’alumne tindrà, a tots els efectes, la consideració de “no presentat” en la qualificació final.

Renunciar a la matrícula no dóna dret al retorn de cap taxa.

La renúncia se sol·licitarà a Secretaria en el termini que s’indiqui al Calendari escolar. Es pot sol·licitar renúncia de matrícula per a cada curs del mateix idioma una sola vegada.

Molt important: la renúncia a la matrícula implica, des del mateix moment de formalitzar-la, la pèrdua del dret a assistir a classe fins al final del curs en què es realitza, i també impedeix presentar-se als exàmens finals d’aquell any.

 

RENÚNCIES A CURSOS SUPERATS

Qualsevol persona que tingui obert un expedient acadèmic en una escola oficial d’idiomes podrà sol·licitar a la direcció de l’escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l’obtenció d’un certificat. L’escola la podrà concedir un cop obtinguts el informes oportuns del departament d’aquell idioma. El curs renunciat computarà a efectes de repetició.

 

 1. PERMANÈNCIA EN ELS ESTUDIS

Dins de cada nivell – bàsic, intermedi i avançat –, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta al nivell per a l’idioma corresponent. Cal tenir en compte que si s’ha fet una renúncia, aquella matrícula no computa.

 

Vegeu el quadre:

Idiomes Nivells Cursos per nivell Màxim de vegades que es pot matricular en aquest nivell
ALEMANY I ANGLÈS bàsic A2 2  (1r i 2n) 4
  intermedi B1 1 (3r) 2
  intermedi B2 2 (4t i 5è) 4
  avançat C1 1 (C 1) 2

 

L’alumne/a que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic o que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell intermedi B2 i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada.

L’alumne/a que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic A2 o al segon curs del nivell intermedi B2, el pot cursar un màxim de dues vegades.

 

 1. CONVOCATÒRIA ADDICIONAL

En casos excepcionals a valorar per la direcció de l’escola, i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, la direcció podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més a l’alumnat que ho sol·liciti quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell.

 

 1. TRASLLAT DE L’ALUMNAT DURANT EL CURS ACADÈMIC

Si després de formalitzar la matrícula en un centre, un alumne demana poder continuar el curs en un altre centre, el trasllat s’anomena trasllat de matrícula viva. El termini per efectuar trasllats de matrícula viva finalitzarà l’últim dia lectiu del mes d’abril.

La sol·licitud de matrícula es farà al centre de destinació mitjançant el model “Sol·licitud de trasllat d’expedient” i quedarà condicionada a la disponibilitat de places en aquest centre. La documentació que caldrà aportar serà el full de pagament de la matrícula efectuada en el centre d’origen. En el moment de produir-se una vacant, l’EOI de destinació ho comunicarà al sol·licitant.

L’EOI de destinació tramitarà d’ofici el trasllat d’expedient de l’alumne/a. En cas de no haver-hi vacants en l’EOI de destinació, s’obrirà una llista d’espera on els sol·licitants podran demanar els grups i horaris desitjats

 1. NORMES DE CONVIVÈNCIA 

 a) Els alumnes tenen l’obligació de silenciar els telèfons mòbils a les aules i evitar tenir converses telefòniques a dins de l’aula.

Es podrà demanar l’expulsió d’aquests espais a les persones que reincideixin en el seu ús  inadequat.

 b) No es pot fumar a l’escola ni en tot l’edifici.

 c) És competència de cada professor la forma de la disposició del mobiliari de l’aula en funció de les necessitats didàctiques. Els alumnes seguiran les instruccions del professor/a quant a la seva pròpia ubicació per a la realització de les activitats.

 d) A dins de l’aula, els alumnes seguiran les instruccions del professor quant a disciplina i dinàmica de grup.

 e) Ningú té dret (sense consentiment previ) a fer un ús de les llistes d’emails dels alumnes de l’escola que no sigui el propi de les activitats de l’alumne dins de l’àmbit escolar del centre.

 f) Amb motiu de conferències i actes culturals, no es podrà fer venda directa de publicacions i altre material a l’edifici de l’escola.

 1. ASSISTÈNCIA A CLASSE I AVALUACIÓ

 a)  En matricular-se a un grup-classe, els alumnes s’asseguraran que poden arribar amb puntualitat a les sessions.

 b) El professor establirà el seu propi control de l’assistència a classe i podrà demanar que els alumnes signin a cada sessió per tal de deixar constància escrita de la seva assistència.

 c) Als cursos de 1r, 2n i 4t, per tal de poder aplicar l’avaluació contínua a un alumne, caldran dos requisits:

   1. que l’alumne hagi assistit, com a mínim, al 65% de les sessions de classe   
   2. que hagi realitzat un nombre mínim de proves d’avaluació establert pel   professor / departament amb el vist-i-plau de la Direcció

  La taula següent mostra el nombre de sessions i hores que representa el 65%: 

Curs L’alumne ha d’haver  assistit a un mínim de:

mínim 130 hores

 84.5 hores

65% sessions

 42 sessions

   1. que hagi arribat al 65% global en les qualificacions d’avaluació contínua  i la prova de validació final, sempre i quan la suma de l’expressió escrita i l’expressió oral doni un mínim de 26 punts

 e) L’avaluació continua inclourà l’informe d’autoavaluació de l’alumna/e sempre i quan el professor no indiqui el contrari.

 f) En cas de no haver superat l’avaluació contínua per qualsevol dels dos motius esmentats en el punt d), l’alumne podrà realitzar un test de nivell final. Per superar aquest test, també caldrà una qualificació equivalent al 65%, i la suma de l’expressió escrita i l’expressió oral ha de donar un mínim de 26 punts

 g) Als cursos de 3r, 5è i C1 es tindran en compte l’assistència a classe i la participació activa en les tasques proposades per fer a l’aula i a casa, amb l’objectiu d’assessorar l’estudiant  en el desenvolupament del seu procés d’aprenentatge. Al llarg del curs també es recollirà informació mitjançant proves i tutories.

En aquests cursos la funció primordial de l’avaluació contínua és donar informació tant a professors com a alumnes sobre l’assoliment de les capacitats que també s’avaluaran en les proves de certificació. En el cas dels alumnes oficials, i en el cas que la puntuació obtinguda en les proves de certificació sigui inferior a l’establerta en la normativa perquè siguin declarats aptes, el professor o professora podrà considerar-los aptes si la informació recollida sistemàticament al llarg del curs ho indica clarament, d’acord amb els límits i criteris que s’estableixin a les sessions d’unificació de criteris.

Per passar de 3r curs cal superar les proves de Certificat de Nivell Intermedi. Per superar el 5è curs, cal aprovar el Certificat de Nivell Avançat. Per superar el C1, cal aprovar el Certificat de Nivell C1. 

Per superar aquestes proves de certificat, cal obtenir, com a mínim, un 65%  en la mitjana de totes les destreses.

h) En cas d’absència, és deure de l’alumne assabentar-se a través dels seus companys, de les tasques realitzades a l’aula així com dels deures demanats pel professor/a  mentre hagi estat absent. A aquests efectes, també pot fer servir l’hora de tutoria del professor.

 i) Els alumnes tenen dret a ser informats del seu procés d’aprenentatge en tot moment. En el cas dels menors, aquests seran informats directament, a no ser que els pares demanin ser informats sobre els seus fills.

j) Les notes finals es poden comunicar als alumnes en sessió de tutoria i es publicaran sempre a Centrosnet. En el cas dels menors d’edat les notes es poden comunicar també als mateixos alumnes en sessió de tutoria, a no ser que els pares o tutors demanin ser informats, i es publicaran sempre a Centrosnet.

Menors d’edat i Full d’autorització de menors

En aquest full, el pares/tutors del menor autoritzen o no els seus fills a participar en activitats complementàries que organitza l’escola i que formen part de l’ensenyament d’idiomes que s’imparteix, a sortir del centre durant l’horari lectiu en el cas de què falti el seu professor/a, en el cas de què l’alumne/a acabi un examen o una activitat abans de l’hora oficial de sortida, i en el cas de qualsevol altra incidència que es pugui produir. També s’autoritza o no a l’alumne/a a sortir durant l’horari lectiu en el cas de què no compleixi amb les normes del Centre Vallès i de l’Escola Oficial d’Idiomes. En tal cas es comunicarà per escrit a l’email del pare/mare/tutor/a legal. Finalment s’autoritza o no a l’alumne/a  a fer ús de la seva adreça d’email de l’escola dins del context educatiu del centre, aquest fet inclou que la seva adreça pugui ser visible pels seus companys de classe o per altres companys als entorns digitals de l’escola     

Els pares/tutors dels menors poden demanar a l’escola a través d’aquest full que se’ls notifiqui les faltes d’assistència de l’alumne/a a través d’un adreça d’email i poden fer-hi constar un telèfon de contacte en cas d’incident o emergència.  

L’alumne/a té menor dret a estar informat del seu procés d’aprenentatge en tot moment directament per part del seu professor a no ser que els pares/tutors demanin ser informats sobre els seus fills.

Alumnes amb convalidació del curs d’alemany a l’EOI VO com a assignatura optativa del Batxillerat

En el cas d’aquells alumnes que hagin demanat que se’ls convalidi el curs d’alemany a l’EOI Vallès Oriental com assignatura optativa del Batxillerat, el tutor de l’alumne al centre on cursa el Batxillerat serà informat mensualment sobre les faltes d’assistència d’aquest alumne. A més a més, serà informat sobre el nivell d’aprofitament de la matèria coincidint amb les avaluacions dels centre. També els seus pares o tutors legals també tenen dret a aquesta informació.

 1. REPRESENTATIVITAT DE L’ALUMNAT

Els alumnes oficials de l’EOI Vallès Oriental estan representats a través dels seus delegats i sots-delegats, per l’ Associació  d’Alumnes i Ex-Alumnes de l’ EOI Vallès Oriental (info.associacio@eoivallesoriental.net) i pels representants de l’alumnat al Consell Escolar. 

10.GÈNERE

Es nomenarà una persona com a referent de gènere per a tota l’EOI durant el curs 2019-20 d’acord amb el Pla per a la igualtat de gènere del sistema educatiu, aprovat pel Govern el 20 de gener de 2015 i d’acord amb article 126.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació i d’acord amb el acordat al Consell Escolar de 24 de Gener del 2020. 

La funció de la persona nomenada com a referent de gènere seria principalment d’observadora i durant el curs 2019-20 haurà d’assistir a una reunió territorial. 

Per als cursos següents, el Departament d’Educació anirà determinant i completant les seves funcions. 

11. AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE

L’alumne dona o no el seu consentiment a que es faci ús de la seva imatge mitjançant el full d’autorització de drets d’imatge. Aquests drets es donen per concedits a partir de la data en què es signen i seran vigents fins que la persona interessada no els revoqui per escrit

12. PROTECCIÓ DE DADES: ús del email de l’escola i GSuite (classroom, drive, etc…)

L’escola ha optat per utilitzar la plataforma GSuite de Google com a plataforma digital i medi de comunicació interna oficial.

És de comportament (netiquette) correcte posar una foto tipus dni/passaport al perfil de cada usuàri per a facilitar el reconeixement de qui és qui a l’escola.

Tota la informació i documentació que es deriva de l’activitat pròpia del centre, com ara materials audiovisuals, llistat d’emails, emails personals, de textos, etc… NO es poden treure de l’entorn del domini ni es poden publicar ni compartir amb cap persona o email extern a la comunitat educativa de l’EOI vallès Oriental sense el permís explícit i escrit del docent referent d’aquell curs o de la direcció de l’escola i si és el cas, de la persona individual afectada. No fer-ho serà sancionat com a falta molt greu amb la immediata pèrdua d’accés a la plataforma i sense limitar les conseqüències legals que se’n puguin derivar.

12.a- Alumnes actuals:

Faran ús de l‘email com a eina principal de comunicació amb el centre, especialment en el àmbit de les seves comunicacions entre alumnes i docents.

L’alumnat és el responsable de mantenir el seu perfil al GSuite amb l’email secundari i mòbil per a la possible recuperació de dades com ara el password.

12.b- Antics alumnes:

Perden l’accés a vàries de les eines de la plataforma i tenen algunes limitacions. Tot i així, es mantindrà la capacitat d’ús de l’email, drive, etc.. de manera indefinida. En el cas que un antic alumne torni a l’escola recuperarà els accessos i eines que siguin vigents a l’escola utilitzant el seu email xxx@eoivallesoriental.com de sempre.

13. AUTORITZACIÓ DRETS D’IMATGE

L’alumne dona o no el seu consentiment a que es faci ús de la seva imatge mitjançant el full d’autorització de drets d’imatge. Aquests drets es donen per concedits a partir de la data en què es signen i seran vigents fins que la persona interessada no els revoqui per escrit

Tota la informació i documentació que es deriva de l’activitat pròpia del centre, com ara materials audiovisuals, llistat d’emails, emails personals, de textos, etc… NO es poden treure de l’entorn del domini ni es poden publicar ni compartir amb cap persona o email extern a la comunitat educativa de l’EOI vallès Oriental sense el permís explícit i escrit del docent referent d’aquell curs o de la direcció de l’escola i si és el cas, de la persona individual afectada. No fer-ho serà sancionat com a falta molt greu amb la immediata pèrdua d’accés a la plataforma i sense limitar les conseqüències legals que se’n puguin derivar.

Link accés al darrer document complet a les NOFC del centre