Cursos Oficials

DURADA DEL CURS

En aquesta EOI s’imparteixen els idiomes d’alemany i anglès.

Modalitat d’horari: curs extensiu

La matrícula oficial dóna dret a assistir com a mínim a 130 hores de classe per curs i als exàmens corresponents.

L’EOI imparteix el curs oficial extensiu en horari altern, classes de dues hores en dies alterns (dilluns i dimecres o dimarts i dijous).

HORARI DE CLASSE

Totes les classes es fan en horari de tarda-vespre.
La franja horària de classe és de 16.00 a 20.45 hores. La primera franja horària és de les 16:00  a les 18:15 i la segona franja horària és de 18:30 a 20:45 h.
La tria de l’horari de classe es fa en el moment de formalitzar la matrícula, segons el torn d’horari establert en el sorteig.

PROGRAMA D’ESTUDIS

La LOE (Llei Orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig) estableix una nova ordenació del programa d’estudis de les escoles oficials d’idiomes, que queda dividit en tres nivells, que corresponen als nivells definits en el MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Els ensenyaments especialitzats d’idiomes s’imparteixen en 6 cursos:

  • Nivell Bàsic: de 2 cursos (1r i 2n nivell)
  • Nivell Intermedi B1: d’1 curs (3r nivell)
  • Nivell Intermedi B2: de 2 cursos (4t i 5è nivell)
  • Nivell Avançat C1: d’1 curs
CURSOS NIVELL EQUIVALÈNCIA MECR
1r NIVELL BÀSIC A1
2n A2
3r NIVELL INTERMEDI B1
4t NIVELL INTERMEDI B2
C1 NIVELL AVANÇAT C1

Els nivells dels dos certificats d’escola oficial d’idiomes poden comparar-se als nivells descrits en els documents publicats pel Consell d’Europa, en especial el Marc europeu de referència. Al final del nivell intermedi i del nivell avançat els alumnes han de superar una prova de certificat, dissenyada des del Centre de Recursos de Llengües Estrangeres del Departament d’Ensenyament de la Generalitat (Àrea de Certificacions), amb uns criteris unificats per a tota Catalunya.

Els alumnes que obtenen el certificat de nivell intermedi B1 es situen dins la franja B1 del Consell d’Europa – usuari independent.

Els alumnes que obtenen el certificat de nivell intermedi B2  es situen dins la part alta de la franja B2 del Consell d’Europa, usuari independent.

PLA D’ESTUDIS

El pla d’estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’hi imparteixen, que és la capacitat de l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l’alumnat:

  • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l’escrit;
  • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació;
  • Desenvolupi estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal;
  • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

CURSOS I GRUPS PER IDIOMA I NIVELL

Cursos i grups per idioma i nivell – curs 2021-22

NIVELL bàsic NIVELL intermedi NIVELL intermedi Avançat
 
CURSOS A1 A2 B1 B2.1 B2.2 C1 C2
Idioma Grups per nivells  
Alemany 2 2 2 1 1 1 *
Anglès 1 2 3 3 3 2 *

 

*El nivell Avançat C2 d’anglès està organitzat en dos cursos acadèmics de 130 hores cadascun i té com a finalitat principal capacitar els alumnes per a l’ús de l’idioma sense cap mena de dificultat, amb un grau de qualitat propi d’un parlant culte; en situacions d’alta complexitat, en els àmbits personal, públic, acadèmic i professional; tant receptiva com productivament, de forma parlada i escrita, i presencialment o a través de mitjans tècnics.

De moment, l’EOI del Vallès Oriental no imparteix aquest nivell.

Poden accedir al primer curs del nivell avançat C2 els alumnes que estiguin en possessió del certificat de nivell C1 de les escoles oficials d’idiomes o d’un títol o certificació equivalent al certificat de nivell C1 de les escoles oficials d’idiomes, reconegut en l’àmbit del Departament d’Educació. La preinscripció, unificada per a totes les EOI de Catalunya, es fa mitjançant un formulari per via telemàtica durant el període de preinscripció establert cada any.