Instàncies i sol·licituds

1. Llegiu atentament les explicacions específiques del tràmit que us interessa fer.
2. Cliqueu a sobre del nom del tràmit  per emplenar el formulari corresponent, imprimiu-lo i feu-lo arribar a l’escola (escanejant per email o presencialment).

Instància General: (cal que l’obriu amb google docs)

Canvi horari:

Cal justificar que hi ha hagut un canvi de circumstàncies vitals posterior a la data de matrícula que impedeix l’alumne/a d’assistir al seu horari de classes.
Un cop enviada la petició, s’inclou en una llista d’espera.

Un cop tancat el termini per demanar canvi horari, la direcció de l’escola decideix si s’accepta el canvi horari. En aquest cas, l’alumne/a rebrà un correu electrònic amb el nou horari per tal que es pugui incorporar a classe. En cas de resposta negativa, l’alumne/a rebrà un correu electrònic amb la no acceptació del canvi horari.

Renúncia amb retorn de taxes:

Consulteu al calendari escolar la data límit per al retorn de taxes de matrícula.

         És convenient fer aquest tràmit per via telemàtica al web del Departament d’Educació. us caldrà emplenar dos formularis:

Renúncia (sense dret a retorn de taxes):

La renúncia sense dret a retorn de taxes es pot fer fins a finals del mes de Novembre.

La renúncia no computa a efectes de repetició i l’alumne manté la prioritat per matricular-se com a antic alumne al següent any acadèmic.

Un cop acceptada la renúncia per part de l’EOI Vallès Oriental, l’alumne ja no podrà assistir a classe.

Si un alumne abandona el curs sense que es formalitzi l’acceptació d’una renúncia, tindrà, a tots els efectes, la consideració de “no presentat” i, es computarà el curs a efectes de repetició.

Sol·licitud de trasllat d’expedient

En el cas de demanar un trasllat des de l’EOI Vallès Oriental a una altra escola, cal informar-se de les condicions d’admissió a l’EOI de destinació abans de sol·licitar el trasllat, ja que aquestes canvien segons l’escola.

Un cop enviada la sol·licitud a l’EOI Vallès Oriental, aquesta la trametrà directament a l’escola de destinació.

El termini per a presentar la sol·licitud de la matrícula viva de l’any escolar en curs és el 30 d’abril.

Devolució de taxes:

Consulteu al calendari escolar la data límit per al retorn de taxes de matrícula.

         És convenient fer aquest tràmit per via telemàtica al web del Departament d’Educació.

Convocatòria addicional:

Dins de cada nivell —bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2  i C1—, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent. El nivell bàsic A2  i l’intermedi B2 es comprèn cada un de dos cursos, per tant, es pot romandre en el nivell bàsic A2 o intermedi B2 quatre anys. El nivell intermedi B1 i el C1 es fan en un curs, per tant, es poden cursar en dos anys.

 

 

Idiomes

Nivells

Cursos per nivell

Màxim de vegades que es pot matricular en aquest nivell

ALEMANY I ANGLÈS

bàsic

A2

2  (1r i 2n)

4

 

intermedi B1

  1 (3r)

2

 

intermedi

B2

2 (4t i 5è)

4

 

C1

1 (C1)

2

En casos excepcionals i justificats documentalment, la direcció de l’escola podria autoritzar una convocatòria addicional per nivell (bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2, C1) sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada.

Adaptacions de proves finals 

Aquells candidats que, per dificultats específiques acreditades documentalment, requereixen unes condicions especials per fer les proves finals poden demanar una sol.licitud d’adaptació de les mateixes. Podeu trobar més informació sobre les adaptacions de les proves aquí.

Les sol·licituds d’adaptació de les proves finals s’hauran de presentar per escrit, fent-hi constar els motius al·legats i el tipus d’adaptació sol.licitat a Secretaria (2a planta) o per correu electrònic a eoivallesoriental@xtec.cat. Les sol.licituds hauran d’anar acompanyades de la documentació justificativa corresponent. La resolució de la sol·licitud d’adaptació es comunicarà per escrit.

Per a tots els candidats, lliures i oficials, cal haver entregat tota la documentació acreditativa no més tard del 18 de març de 2024.

Per accedir al formulari, cliqueu aquí.

Expedició de títols:

– Nivells Bàsic i Intermedi B1:
  • L’alumnat que hagi superat el 2n curs obté el Certificat de Nivell Bàsic A2.
  • L’alumnat oficial de 3r o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de Nivell Intermedi B1
  • L’escola expedeix els certificats de manera automàtica sense que calgui sol·licitud prèvia ni pagament de taxes.
  • Es pot recollir personalment a partir de mitjan octubre a la secretaria del centre presentant el DNI, passaport o NIE de la persona interessada
– Nivells Intermedi B2 i avançat C1:
  • L’alumnat oficial de 5è o els candidats o candidates lliures que hagin superat les proves corresponents obtenen el Certificat de Nivell Intermedi B2.
  • L’alumnat que superi la prova de C1 obté el Certificat de Nivell avançat C1.
  • Els Certificats dels Nivells Intermedi B2 i C1 els expedeix el Departament d’Educació prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents.
  • Terminis: Els aprovats al mes de juny poden sol·licitar el títol a partir del mes d’octubre. Els aprovats al mes de febrer poden sol·licitar el títol a partir del mes d’abril. En el cas que sigui molt urgent, es pot enviar correu electrònic a l’escola i es farà un document acreditatiu del nivell amb segell de l’escola i signatura electrònica del director.
  • S’abonen les taxes d’expedició amb el document de pagament emès per l’escola. La sol·licitud es pot fer per correu electrònic a l’adreça del centre ( eoivallesoriental@xtec.cat) o presencialment adjuntant en tots dos casos aquest formulari complimentat. L’escola retornarà el document de pagament per correu electrònic a la mateixa adreça de correu.
   > Amb el codi de barres a través dels caixers del Servicaixa de “Caixabank”
   > O al portal de pagament de “Caixabank”
  • S’ha de retornar a la secretaria del centre el comprovant de pagament juntament amb el document de pagament.
  • En el moment que l’escola rebi el títol, s’avisa per correu electrònic als interessats. (En aquests moments, triga aproximadament dos anys, però el resguard té la mateixa validesa.)
  • Els títols s’han de recollir personalment a la secretaria del centre presentant el DNI, NIE o passaport i el resguard de pagament de les taxes
TIPUS DE TAXES

(Certificats de Nivell Intermedi B2 i C1 – a partir del 10/04/2017)

  • Ordinària: 78,00 €
  • Famílies nombroses generals o monoparentals: 39,00 €
  • Famílies nombroses de categoria especial: Exempts
  • Discapacitat igual o superior al 33%: Exempts